Publicatie voorstellen Europese Commissie herziening Solvency II

Op termijn iets hogere kapitaaleisen, tegenover een kapitaalverlichting van 90 miljard  euro op de korte termijn. Dat is volgens de Europese Commissie (EC) het effect van de voorstellen die zij vandaag gepubliceerd heeft in reactie op de herziening van het Europese toezichtsraamwerk Solvency II.

De EC verwacht met de kapitaalvoorstellen dat verzekeraars genoeg geld in kas hebben om bij te dragen economisch herstel na de COVID pandemie én bij te dragen aan de duurzaamheidsambitie van Europa via de Europese Green deal.

De Europese Commissie constateert dat het Solvency II-raamwerk over het algemeen goed  functioneert, maar ziet ook verschillende problemen die aandacht verdienen. Het Verbond is blij dat de Europese Commissie deze problemen agendeert, die breed gedeeld worden binnen de sector.

Groot aantal voorstellen

De voorgestelde aanpassingen van de Solvency II richtlijn gaan onder meer in op de invloed van lage rente op lange termijn verplichtingen van verzekeraars, zoals levensverzekeraars. Hier volgt de EC het eerdere advies van EIOPA om de extrapolatiemethode aan te passen. Daarnaast wil de Commissie veranderingen in de volatility adjustment (VA) doorvoeren. Dit vermindert de korte termijn volatiliteit op de balans van verzekeraars.

Klimaatrisico’s zwaarder wegen

Ook rondom klimaatverandering doet de Commissie een aantal voorstellen om duurzaamheidsrisico’s zwaarder mee te laten wegen binnen Solvency II. Zo wil de EC dat verzekeraars verplicht een klimaat scenario analyse gaan uitvoeren om de lange termijn effecten van klimaatverandering op hun balans beter in kaart te brengen. Daarnaast gaan duurzaamheidsrisico’s een belangrijkere rol spelen in het bepalen van kapitaalseisen voor lange-termijn aandelenrisico.

Meer proportionaliteit

Waar het gaat om een meer proportionele en risico gebaseerde toepassing van Solvency II stelt de Commissie voor om de grens, waarbij kleine verzekeraars vrijgesteld zijn van het Solvency II-toezicht, te verhogen. Hierdoor vallen meer verzekeraars onder deze vrijstelling. Ook introduceert de Commissie het begrip ‘laag-risico verzekeraars en verzekeringsgroepen’.  Op deze soort verzekeraars wordt een aantal meer proportionele regels automatisch van toepassing.

Naast deze onderwerpen snijdt de Europese Commissie nog vele andere onderwerpen aan, zoals het verruimen van de bevoegdheden van EIOPA, voor onder andere het macro-prudentieel toezicht, en presenteert de Commissie een apart voorstel voor de harmonisatie van herstel en afwikkelingsregels van verzekeraars in Europa.

Technische vormgeving van belang

Bij deze en andere onderwerpen in het voorstel van de Commissie is van groot belang hoe de voorgestelde wijzigingen uiteindelijk in de technische uitwerking vormgegeven worden. De impact van de voorstellen zal pas blijken zodra de technische vormgeving compleet is.

Het Verbond van Verzekeraars gaat samen met haar leden de voorstellen van de Commissie de komende tijd in detail bestuderen. Om zo een inschatting te kunnen maken van de effecten op de Nederlandse verzekeringsbalansen. Het voorstel van de Commissie gaat nu ter besluitvorming naar de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.