Proefschrift Annamária Vágási (DNB) over ‘Verzekeren op de interne markt’

 

“Het huidige wettelijk kader van prudentieel toezicht, en meer specifiek Richtlijn Solvabiliteit II, blijkt onvoldoende in staat om de door de wetgever erkende tekortkomingen in de werking van de interne verzekeringsmarkt weg te nemen. Zoals de verschillen in de nationale rechtsstelsels waaronder het verzekeringsovereenkomstenrecht, verschillende dwingendrechtelijke nationale bepalingen en fiscale regels, verschillen in de implementatie en uitwerking van Richtlijn Solvabiliteit II in de lidstaten.” Dat stelt Annamária Vágási, in het dagelijks leven werkzaam als toezichthouder jurist en lid van de Diversity Board bij De Nederlandsche Bank, in haar proefschrift ‘Verzekeren op de interne markt Verzekeren op de interne markt. De invloed van het prudentieel toezichtrecht op de werking van de Europese verzekeringsmarkt’, dat zij vanmiddag (17 april) verdedigt bij de Universiteit van Amsterdam. Zij noemt daarin onder meer het Nederlandse molestverbod als één van de voorbeelden van de verschillen in wet- en regelgeving van ede lidstaten.

Haar proefschrift gaat over de waarborgen die het prudentieel toezichtrecht biedt voor de goede werking van de interne verzekeringsmarkt. Wat zijn de effecten van dit wettelijk kader op de verzekeraars met zetel in de verschillende lidstaten en op het gelijke speelveld op de interne markt? Aan de orde komen onder meer de relevante aspecten van de interne verzekeringsmarkt en het toepasselijke wettelijk kader aan de orde. Naast het Nederlandse recht komt ook het Belgische, Franse, Duitse, Hongaarse en Roemeense recht aan bod, alsook enkele aspecten van de Principes of European Insurance Contract Law (PEICL) als mogelijk facultatief instrument voor de interne verzekeringsmarkt.

Onderzoeksvraag

In dit proefschrift staat onderzoeksvraag centraal: ‘Is het huidige wettelijk kader van prudentieel toezicht op verzekeraars geschikt voor het waarborgen van de goede werking van de interne verzekeringsmarkt en zo nee, welke verbeteringen zijn er mogelijk?’ Deze vraag is volgens Vágási relevant aangezien elke verzekeraar met zetel in een van de lidstaten van de Gemeenschap een marktpartij is op de interne verzekeringsmarkt en te maken heeft met de invloed van de regels, die deels uit Europese wet- en regelgeving bestaan, en met de dynamiek van deze markt. “Hierdoor heeft iedere verzekeraar (klein of groot, internationaal of nationaal georiënteerd) een groot belang bij een gelijk speelveld, waaronder gelijke juridische kaders voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf op de interne verzekeringsmarkt.”

Met dit onderzoek wordt volgens haar een bijdrage geleverd aan het doorgronden van de invloed van het huidige wettelijk kader voor de verzekeraars en, meer specifiek, Richtlijn Solvabiliteit II, voor een betere werking van de interne markt en de mogelijkheden van verzekeraars en verzekeringnemers om actief van deze markt gebruik te maken. Uit het antwoord op de onderzoeksvraag komt naar voren op welke terreinen nog kansen liggen voor de voltooiing van de interne verzekeringsmarkt en het creëren van een gelijk speelveld voor de (her)verzekeraars binnen de Unie. Op basis van deze bevindingen zijn aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de werking van de Europese interne verzekeringsmarkt.

Enkele uitkomsten

Uit dit onderzoek blijkt onder meer de nadrukkelijke aandacht van de wetgever voor de bescherming van de zwakkere partij bij de verzekeringsovereenkomst, dat politieke en maatschappelijke belangen vaak tot een beperking van de contractsvrijheid leiden en dat de harmonisatie van de wet- en regelgeving die op verschillende terreinen is begonnen een belangrijk instrument is.  Deze brengen ook een nieuw wet- en toezichtkader tot stand, dat van toepassing is op de aanbieders van deze diensten gevestigd in de Unie en toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten. ‘Voor het verzekeren op de interne markt zijn bepalingen van het Unierecht gericht op de bescherming van de consumenten van groot belang. Technologische ontwikkelingen voorzien verzekeraars, wetgever en toezichthouders van een nieuwe uitdaging en bieden tegelijkertijd nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de interne verzekeringsmarkt”, aldus Vágási, volgens wie actuele ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse verzekeringsmarkt kansen bieden maar ook het diversifiëren van de risico’s noodzakelijk maken. “Hierbij kan het verzekeren op de interne verzekeringsmarkt een goede oplossing met zich meebrengen.”

Uit dit onderzoek blijkt dat nationale regels gericht op ondernemingen uit andere lidstaten de goede werking van de interne markt belemmeren. “Het stellen van duidelijke en gelijke regels ten aanzien van de vrije dienstverrichting en het beter benutten van de digitale technologie en innovatie zijn belangrijke speerpunten voor de interne dienstenmarkt.” Daarnaast wordt volgens haar duidelijk dat toezicht en samenwerking van de toezichthouders vanuit de verschillende lidstaten – bijvoorbeeld via EIOPA – van groot belang zijn voor de goede werking van de interne verzekeringsmarkt

Voor een uitgebreide samenvatting van haar proefschrift:

file:///C:/Users/Jan/Pictures/samenvatting-vagasi-annamaria%20.pdf.