Ontwikkelingen bij De Vereende

Na een periode waarin het aantal schaden is afgenomen, ziet de Vereende in 2017 een lichte toename van schademeldingen. In 2017 ontving de Vereende 46.549 schademeldingen, een stijging van 0,8% ten opzichte van 2016. Als vermoedelijke reden voor de toename van het aantal schademeldingen kan de economische ontwikkeling worden genoemd. Het groeiend aantal in Nederland aanwezige wegmeubilair verklaart de stijging van het aantal schaden aan wegmeubilair. Het totaal uitgekeerde schadebedrag in 2017 bedroeg volgens de jaarrekening € 62.458.000, -. In de toekomst worden geen grote veranderingen op het gebied van schadelast en bedrijfskosten verwacht.
Een van de belangrijkste punten waarop de klanten De Vereende beoordelen, is de snelheid waarmee de ingediende claims worden behandeld. Door de introductie van een nieuw IT-systeem kan het gebruikelijke niveau prima worden gehandhaafd. Een uitzondering hierop vormen de dossiers Personenschade. De doorlooptijd bij deze categorie is meer afhankelijk van het genezingsproces.
Een klantgerichte benadering vindt De Vereende wenselijk en er wordt dan ook niet gesproken van claimanten maar van klanten. Jaarlijks wordt om de klantgerichtheid te waarborgen een klanttevredenheidsonderzoek verricht, waarin de dienstverlening wordt gepeild. Naast klanttevredenheid is er ook ruimte voor een klachtenbeleid. In 2017 werden 25 klachten behandeld.
Door het geven van goede voorlichting op onder andere de website probeert De Vereende onterechte claims buiten de deur te houden.

Het hiervoor genoemde voorlichtingsinstrument en de aanpak “Schade zonder dader” zorgt voor een lichte stijging van het toewijzingspercentage.
Uitkeringen aan benadeelden die in verband staan met onverzekerd rijden, worden verhaald op de veroorzakers. De wet kent een verhaalsrecht dat wordt geeffectueerd door een speciaal hiertoe ingerichte afdeling. Omdat de meeste schademeldingen betrekking hebben op schaden veroorzaakt door onbekende daders is fraude niet helemaal uit te sluiten. Het beleid is om daarvoor in aanmerking komende gevallen te melden aan externe registers.
Aldus de publicatie van De Vereende over de bedrijfsresultaten 2017