Onderzoek Bureau DFO: Beheer en onderhoud wordt een nieuwe uitdaging bij financiële software

Jaarlijks houdt Bureau DFO onder financieel advieskantoren onderzoek naar de door hen gebruikte software. De resultaten van dit onderzoek zijn deze week openbaar geworden. Bureau DFO voorziet een aantal relevante wijzigingen in het gebruik en het belang van financiële software voor financieel advieskantoren. Sinds 2011 doet Bureau DFO jaarlijks onderzoek naar de waardering die financieel advieskantoren hebben voor de door hen gebruikte financiële software en de begeleiding/service die ze daarbij van de software-aanbieders ontvangen. V

In het onderzoek van 2020, waarvan de resultaten deze week zijn gepubliceerd, zijn 14 verschillende softwarepakketten beoordeeld.

De in het onderzoek besproken software is ingedeeld in vier categorieën te weten:

  • Administratiesoftware
  • Adviessoftware
  • Financiële planning software
  • Vergelijkingssoftware

Onderdelen Onderzoek Financiële Software 2020

In het rapport Financiële Software 2020 zijn door gebruikers 14 pakketten op een groot aantal punten beoordeeld. De meer dan 1.188 beoordelingen hebben betrekking op onder meer:

  • Belang en waardering op 20 concrete aspecten zoals bijvoorbeeld ‘beveiliging’, ‘exportmogelijkheden’, ‘koppeling met andere pakketten’ etc.;
  • Aanbevelingen op basis van Net Promoter Score (NPS);
  • De belangrijkste belemmeringen waar ondernemers mee te maken krijgen bij implementatie nieuwe software;
  • De termijn waarop men al van het betreffende softwarepakket gebruik maakt;
  • De intentie/wens om van softwareleverancier te wisselen.

Hoogst gewaardeerde leveranciers van 2020!

De voor alle aspecten gezamenlijk door gebruikers hoogst gewaardeerde aanbieders van financiële software zijn:

Administratiesoftware                                     Faster Forward Elements

Adviessoftware                                              Findesk

Financiële planningssoftware                        FinRust

Vergelijkingssoftware                                     My TP

Trends binnen financiële software

Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, signaleert naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek een aantal ontwikkelingen:

Toezicht op softwareleveranciers

Het is overduidelijk dat financiële software inmiddels voor vrijwel elke financieel adviseur een onmisbaar instrument vormt om op kwalitatieve en bedrijfseconomische wijze de professionele werkzaamheden te verrichten. Een relevant deel van de uitkomst van de werkzaamheden van de adviseur wordt daardoor bepaald door de kwaliteit van de programmatuur van de door hem gebruikte financiële software. De vraag dringt zich dan op of een bezinning niet op zijn plaats is om ook leveranciers van financiële software nadrukkelijker onder het toezicht van de AFM te laten vallen. Dit is nu niet het geval”.

Uitbreiding of meer aandacht voor optimalisering

Softwareleveranciers hebben een sterke focus op het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden van hun software. De ontwikkelingen op dit gebied gaan op dit moment snel en zullen het dagelijks werk van de financieel adviseur ingrijpend gaan veranderen. Tegelijkertijd denken wij te zien dat, in de praktijk, de meeste kantoren nog maar een beperkt deel gebruiken van de mogelijkheden die de aanwezige software op dit moment al biedt. Wij bepleiten dat er een beter evenwicht komt tussen enerzijds de aandacht voor het beter gebruik van de bestaande mogelijkheden van de software die er al is en anderzijds de focus op vernieuwing”.

Beheer en onderhoud wordt belangrijker

“Financieel adviseurs hebben zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk verantwoordelijkheden om te borgen dat, via hun dienstverlening tot stand gekomen, financiële producten in de tijd blijven passen bij eventuele veranderingen in wet- en regelgeving en/of persoonlijke omstandigheden van de consument. We zien dat zowel de AFM als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD, op dit punt een scherper beleid voert. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een mogelijk ernstige economische stagnatie waardoor het aantal nieuwe transacties mogelijk minder wordt. Er zijn dus meerdere indicatoren die het waarschijnlijk maken dat voor financieel advieskantoren, in de komende tijd, beheer en onderhoud van de bestaande portefeuille belangrijker wordt. De kwaliteit van de software en de capaciteit om hiervan goed gebruik te maken zal daarbij voor financieel advieskantoren belangrijker worden.

Concentratie en clustering van aanbieders

“De markt van financiële software heeft altijd bestaan uit een relatief groot aantal aanbieders”. Gelet op de relatief beperkte omvang van het aantal afnemers en de enorme investeringen die tegenwoordig nodig zijn om de software tijdig aan te laten sluiten bij ontwikkelingen die geïnitieerd worden door aanbieders of partijen zoals het Hypotheek Data Netwerk, is het niet meer dan logisch dat er concentratie aan de zijde van aanbieders plaatsvindt, hetzij door overnames dan wel door intensieve vormen van samenwerking. Daarbij is te zien dat de overblijvende leveranciers een steeds breder pakket van diensten aanbieden waardoor hún pakket van groter belang wordt voor de totale processen op het kantoor. Omdat steeds meer processen op het kantoor door deze keuze bepaald worden is het voor kantoren ingrijpend om van pakket/leverancier te switchen. Een goede analyse van de eisen die het kantoor stelt en een verkenning bij kantoren die al ervaring hebben met bepaalde pakketten wordt dan belangrijker.