NVIA biedt alternatief voor Regeerakkoord

De paragraaf Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid in het Regeerakkoord behoeft aanpassing. Die mening is de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs toegedaan. De NVIA heeft ‘een alternatief Regeerakkoord’ opgesteld. Dit plan biedt met name werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf meer eenduidigheid en gemak en laat het risico op arbeidsongeschiktheid niet groter worden.  De NVIA hoopt met het ‘Alternatieve Regeerakkoord’ de politiek op andere gedachten te brengen dan die nu in het echte Regeerakkoord staan. “Want dat voorstel leidt niet tot een toename van het aantal vaste contracten en het stelsel van sociale zekerheid er wordt nog complexer door.”

Het ‘alternatieve Regeerakkoord’ is vorige week gepresenteerd tijdens een NVIA-seminar over de effecten van de beperking van loondoorbetaling op inkomensadvies. Het seminar werd bezocht door inkomensadviseurs én door vertegenwoordigers van UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars.  De bezwaren van de inkomensadviseurs richten zich op het kabinetsvoornemen om de verplichting tot loondoorbetaling voor kleine werkgevers terug te brengen van twee naar één jaar én op het plan om de termijn van eigenrisicodragerschap voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te halveren van tien naar vijf jaar.

Beide plannen maken het voor werkgevers die veel werk maken van duurzame inzetbaarheid en re-integratie minder lonend om dat te blijven doen. Terwijl dergelijk beleid juist steeds meer gemeengoed wordt, aldus de NVIA. Andersom geldt dat ‘de vervuilers’ straks minder gaan betalen dan nu het geval is. De NVIA wijst erop dat de verzuimcijfers en de instroom van arbeidsongeschikten in Nederland de laatste jaren juist substantieel zijn gedaald.