NVGA-voorzitter Ron Gardenier: Kwetsbaarheid aanbod volmachtcapaciteit vraagt om proactief handelen”

 

 

“De dreigende consolidatie van het aantal volmachtgevers heeft in 2017 een gezicht gekregen en helaas verliest de markt in Delta Lloyd een prominente betrouwbare volmachtspeler. De kwetsbaarheid van het aanbod van capaciteit wordt hiermee nogmaals aangetoond en vraagt om proactief handelen.” Dat stelde voorzitter Ron Gardenier afgelopen woensdag 19 april jl. tijdens de ledenvergadering van de NVGA, brancheorganisatie van de volmachtbedrijven in Nederland.

Verwijzend naar DNB die aandacht vroeg voor het aanhoudende slechte resultaat op de branche motorrijtuigen en het onderzoek dat gestart gaat worden bij verzekeraars en volmachten, hield de NVGA-voorzitter zijn leden voor dat “het rendement in onze distributielijn moey worden verbeterd. Dit blijkt ook uit de resultaten over het afgelopen jaar.  Het kan toch niet zo zijn dat een toezichthouder straks gaat bepalen welke maatregelen genomen moeten worden? Dat is onze eer te na. Wij moeten als gevolmachtigde naast generieke maatregelen ook individueel maatregelen willen nemen om het technisch resultaat in onze eigen portefeuille te verbeteren. Daarom blijft adequaat portefeuillement key. Wij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille met een goed resultaat is het juiste antwoord en zal naast behoud van bestaande risicodragers ook nieuwe toetreders aantrekken.”

 

Turbulent jaar

De NVGA-voorzitter bestempelde 2016 voor zijn distributiekanaal en voor de schademarkt als ‘een turbulent jaar’. “Verslechterende resultaten in brand en motorrijtuigen, overigens mede als gevolg van de hagelcalamiteit, aanhoudende negatieve resultaten op de motorrijtuigen portefeuilles met negatieve uitloop op letsel hebben geleid tot een verdere verzakelijking van de relatie tussen verzekeraars en GA’s. Veel leden werden op een laat tijdstip geconfronteerd met opzeggingen van aandelen in pooltekening dan wel opzegging van de volmachtrelatie”,  aldus Gardenier, volgens het volume van de NVGA-leden dit jaar desalniettemin naar 2.8 miljard euro groeit, ofwel 25% van de totale schademarkt. “Dus ja wij tellen zeker mee!”

 

Uitbesteding

Eerder wees DNB op het risico van toenemende uitbesteding van belangrijke/kritische bedrijfsactiviteiten door verzekeraars en startte een inventarisatie om meer inzicht te krijgen in de uitbestedingsgraad, de concentraties en de mate van volwassenheid van de beheersing van de uitbestedingsrisico’s. “Als NVGA vinden wij deze vrees ongegrond en dat juist het tegendeel waar is. Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan gevolmachtigden zal bijdragen aan een verregaande transparantie van risico’s. NVGA investeert veel tijd en geld in het traject in het traject van risicobeheersing. Het nieuwe normenkader is daar een voorbeeld van en ook onze activiteiten met betrekking tot de verbetering van de datakwaliteit.”

Hij vervolgt: “Beste leden, laten wij ervoor zorgdragen dat bovenstaande reactie geen ‘holle frase’ is maar er met elkaar voor zorgdragen dat wij ‘in control’ zijn. Dit vraagt wellicht nog meer dan nu uw aandacht en toezicht op risicobeheersing, datakwaliteit, een strakke procesvoering en focus op een gezond portefeuillerendement. Wij zullen als NVGA onze leden alle benodigde ondersteuning bieden om hier een adequate invulling aan te geven.”

 Rendement, risicobeheersing en innovatie

Eerder in zijn verhaal benadrukte Gardenier dat net als vorig jaar ook in 2017 de thema’s rendement, risicobeheersing en innovatie prominent op de NVGA-agenda staan.  In de diverse dossiers zijn volgens hem het afgelopen jaar door de bestuursleden en de commissies klinkende resultaten behaald. Daarbij noemde hij in het bijzonder de introductie van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, waarin de NVGA een duidelijke stem heeft gehad en onwerkbare onderdelen en onnodige bepalingen in de voorstellen van verzekeraars eruit zijn gehaald, en de nieuwe VSV waarin het normenkader verankerd is en de komende periode uitgerold zal gaan worden door verzekeraars.

“Ook de poolovereenkomst is aangepast en de opgerekte termijn van opzegging van 2/1 naar 4/3 biedt ons meer gelegenheid om bij een poolopzegging vervangende capaciteit te realiseren. Uitvoering van de sanctiewetgeving en de verschillende zienswijzen van verzekeraars hebben de gemoederen  het afgelopen jaar aardig bezig gehouden en de UBO uitvraag door Verzekeraars heeft in een aantal situaties geleid tot verhitte discussies tussen verzekeraars en GA’s. Het creëren van een uniform protocol bleek geen sinecure”, aldus de NVGA-voorzitter, die daarnaast aangaf dat er ook op het gebied van innovatie klinkende resultaten zijn geboekt en daarnaast meldde dat de NVGA is toegetreden als lid van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. “Daarmee vergroten we onze lobbykracht richting politiek”, aldus Gardenier, die zijn jaarrede afsloot met de woorden: “”In de nieuwe verhouding tussen assuradeuren en risicodragers zouden volmachtbedrijven weleens de dans kunnen gaan leiden. Wij zijn de ogen en oren van de markt en wendbaarder dan verzekeraars. Beste Leden, laten wij dit waarmaken !!!”