NVGA verlegt in nieuw position paper koers van ‘veiligheid’ naar ‘veiligstellen’

 

NVGA, de brancheorganisatie van en voor de volmachtsector, heeft na zes jaar een nieuwe position paper opgeteld met als titel ‘Fundament voor een duurzame toekomst’. “Het verzekeringslandschap zal de komende jaren fundamenteel veranderen. Het is de ambitie van de NVGA om een paradigmaverschuiving te faciliteren van ‘veiligheid’ naar ‘veiligstellen’: kostenefficiënt, nuttig en begrijpelijk! Daarvoor is een gezond investerings- en ondernemingsklimaat noodzakelijk, waarbij kapitaal en mensen beschikbaar worden gesteld om groei en innovatie te realiseren”, lichtte NVGA-voorzitter Ron Gardenier toe in zijn inleiding tijdens het jaarlijkse congres van zijn organisatie, dat afgelopen woensdag 18 april jl. werd gehouden in Utrecht. “

Om het bovenstaande te realiseren heeft de NVGA in haar position paper vijf thema’s benoemd:

·         Keuze Verzekerd: een distributielandschap waarbij de belangen van de klant veiliggesteld worden door een ruime keuze in aanbod. Wij willen daaraan bijdragen door actief binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverstrekkende verzekeraar de markt te betreden en deze markttoegang desgewenst te faciliteren;

·         Gecertificeerde zekerheid: een ondernemersklimaat waarbij de gevolmachtigd agent zelfverantwoordelijkheid neemt voor het goed, efficiënt en verantwoord leiden van een onderneming en dit door een onafhankelijk instituut laat controleren. De te verkrijgen eindclassificatie dient gecertificeerde zekerheid te bieden voor onze businesspartners;

·         Coöperatieve keteninnovatie: het creëren van ruimte om op coöperatieve wijze de keten te innoveren en te werken aan een grotere effectiviteit en duurzaamheid;

·         Duurzaam verbonden partnership gebaseerd op meerjarige wederkerige samenwerkings- en poolovereenkomsten vastgelegd in contracten waarbij de regels en voorwaarden zijn geprogrammeerd in het contract zelf en de verwerking automatisch verloopt met behulp van de gebruikte blockchain (‘smart contracts’)

·         Waardevol belonen: een verdienmodel waarbij de toegevoegde waarde van een gevolmachtigd agent – die voor iedere verzekeraar kan verschillen – centraal staat binnen meer geïndividualiseerde beloningsafspraken, opgebouwd uit drie lagen

“Het spreekt voor zich dat onze agenda van 2018 voor een belangrijk deel gedomineerd zal worden door de uitwerking en implementatie van ons Position Paper, waarin feitelijk alle belangrijke dossiers geborgd worden en waar wij vanzelfsprekend ook een beroep zullen doen op u als onze businesspartner om samen onze duurzame toekomst vorm te geven”, aldus Gardenier, die het congresthema ‘Volmachtdata is goud waard ’als volgt toelichtte: “Alles draait om data en het juist toepassen daarvan. En daarom is ‘data’ de rode draad voor dit congres. Data is het nieuwe goud, zonder kwalitatief goede data geen betrouwbare sturingsinformatie.”

 Bruggenbouwer

Bij zijn aantreden als NVGA-voorzitter twee jaar geleden sprak Gardenier de ambitie uit de rol te willen innemen ‘van bruggenbouwer die in staat zou zijn om waar nodig die verbinding tussen volmachtgever en gevolmachtigde te herstellen’. “Het was tijd om de handen weer in elkaar te slaan en het partnership de boventoon te laten voeren. Maar ben ik hierin geslaagd? En zijn wij als businesspartners hier voldoende in geslaagd. Eerlijk gezegd kan ik dit ‘nog’ niet volmondig beamen.  Dit is deels terug te voeren naar de vergaande verzakelijking van onze relatie maar ook naar de dossiers die wij het afgelopen jaar met elkaar hebben moeten slechten, waarbij de uitrol van de nieuwe VSV (Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Volmacht) toch wel de meest taaie is gebleken. Daar waar in een constructieve setting met het Verbond van Verzekeraars begin 2017 al overeenstemming werd bereikt over de inhoud van de nieuwe overeenkomst, bleek dat de uitrol door Verzekeraars veelal pas startte in de zomer van 2017.”

Helaas bleek volgens Gardenier echter  ook dat de VSV 2017 werd gebruikt om de volmachtbeloning bijna unaniem te verlagen met als belangrijkste argument een verlaging van het interne kostenniveau. “Nu is het natuurlijk niet zo dat dit als een volslagen verrassing kwam, en natuurlijk begrijpen wij als ondernemers dat er in samenwerking tussen twee businesspartners sprake moet zijn van een win-win situatie, maar de veelal eenzijdige benadering en de wijze waarop heeft kwaad bloed gezet en behoorlijke onrust veroorzaakt in de markt. Inmiddels zijn echter de meeste VSV’s getekend en is de nieuwe VSV 2018 al in aantocht.”

Zwarte cijfers

Gardenier noemde als ander belangrijk speerpunt voor 2017 het schrijven van zwarte cijfers. “Het behalen van een gezond rendement is natuurlijk altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hebben vanmorgen de resultaten van het afgelopen jaar gedeeld met onze leden en we kunnen concluderen dat 2017 een mooie beweging laat zien. Naast het feit dat het premievolume in volmacht in een verzadigde schademarkt jaar op jaar groeit en dit jaar de 3 miljard -grens is gepasseerd, is ook de combined ratio het schadejaar 2017 significant verbeterd tot 75,7% op de gehele portefeuille. Dit impliceert dat wij normaliter ook inclusief uitloop ruim onder de 85% uitkomen. Zorgpunt blijft, overigens breed in de markt, het resultaat op motorrijtuigen. Uitloopverliezen als gevolg van verzwaring van dossiervoorzieningen op letsel drukken nog steeds de resultaten op het lopende boekjaar en veelal de oude schadejaren”, aldus Gardenier.

Volledige transparantie, ook over gevormde IBN(E)R voorzieningen, en een eenduidige benadering van de schade- en combined ratio’s is volgens hem dan ook een vereiste. “Uitgangspunten verschillen nog steeds per verzekeraar per branche en dit maakt sturing op o.a. pools zeer complex en praktisch onuitvoerbaar. Hier is dus nog werk aan de winkel”, stelde de NVGA-voorzitter, die in zijn inleiding nog een aantal onderwerpen aansneed, waaronder het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, het Accountantsprotocol alsmede de dossier datakwaliteit, Sanctiewet, AVG/GDPR  en vakbekwaamheid, dat hij bestempelde als ‘ons paradepaardje van 2017’. “In het kader van het zelfreguleringstraject vakbekwaamheid hebben we een nieuwe opleiding geïnitieerd, in samenwerking met NIBE SVV en is het Register Gevolmachtigd Agent bij de SAR in het leven geroepen. De eerste groep cursisten heeft de nieuwe opleiding inmiddels gevolgd en met goed gevolg het examen afgelegd. Het Register is met meer dan 500 inschrijvingen een groot succes te noemen.  In het kader van PE en PA zullen wij in samenwerking met businesspartners dit jaar al workshops aanbieden om de deskundigheid en vakbekwaamheid te waarborgen.”

 

Foto NVGA