NVGA-leden groeien in 2017 harder dan de markt en behalen in meeste branches lager schaderatio

 

 

In het boekjaar 2017 is de omvang van de volmachtmarkt via de leden van de NVGA gegroeid met 9,2% tot € 3,1 miljard (bruto geboekte premie). De totale markt groeide in dezelfde periode met 2,3%. Het marktaandeel van deze gevolmachtigde assurantiebedrijven die lid zijn van de NVGA is gestegen tot 28,1% in 2017, zo blijkt uit de Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) die in opdracht van de NVGA is opgesteld door adviesbureau Koko Group.  Hierin wordt de performance van de NVGA-leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt.   .

Volgens het onderzoeksrapport kent de volmachtmarkt binnen de grootste verzekeringsbranches een lagere gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017 en heeft zij daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de gemiddelde schaderatio, al benadrukt de NVGA wel dat één waarnemingsjaar onvoldoende is voor een fundamentele eindconclusie. De afwijking in positieve zin is het hoogst in de branche medische Varia (min 16,1%), gevolgd door de branche algemene aansprakelijkheid (min 10,6%), Motorrijtuigen (min 7,8%) en Brand en andere zaakschade (min 2%).  De schadereatio bij NVGA-leden valt in twee branches hoger uit: Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen ( + 8,2% ) en Overige Varia (+1,3%). “Over de verzekeringsbranche Rechtsbijstand kunnen geen conclusies getrokken worden. Zowel de cijfers afkomstig van DNB als de cijfers afkomstig van de NVGA geven geen representatief beeld van de werkelijkheid”, aldus de branche-en beroepsorganisatie voor de volmachtmarkt.

Uit de Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) blijkt daarnaast dat de  gemiddelde kosten in % van de bruto verdiende premie binnen de totale markt 34,6% bedragen, exclusief de acquisitiekosten van 15,3%. Er is geen inzicht in de toerekening van de overheadkosten (5,3%), de vermogensbeheerkosten (0,1%) en de operationele kosten per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per individuele verzekeraar ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele kostencomponenten.  De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt bedraagt 10,5% van de bruto verdiende premie.

Positieve bijdrage

Vanuit het perspectief van groei en schaderatio kan volgens de onderzoekers van KoKo Kroup worden geconcludeerd dat de volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd. Ook blijkt dat meer inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een verantwoord vergelijk te komen.  “Daarom zal de NVGA onderzoeken op welke wijze zij opvolging kan geven aan de door KoKo Kroup aangegeven verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de nieuw te ontwikkelen geïndividualiseerde beloningsstructuur. Het is aan de verzekeraars en DNB om te bepalen of en zo ja, op welke wijze zij een verdere bijdrage willen leveren aan ‘toenemend inzicht’”, aldus de NVGA

Vooruitkijken

Om het inzicht in de performance van het gevolmachtigde assurantiebedrijf te verbeteren is het volgens KoKo Kroup wenselijk dat:

  • de indeling van verzekeringsbranches binnen de Volmacht Resultaat Analyse (VRA) gelijk getrokken wordt aan de indeling gehanteerd door de DNB (tabel pagina 5);
  • de data die de NVGA verzamelt vanuit meerdere doorsnedes inzichtelijk wordt gemaakt per risicodrager;
  • de tekencommissie niet langer volledig wordt verantwoord onder de ‘Acquisitiekosten’, maar gedeeltelijk wordt opgenomen onder ‘Administratiekosten’ en ‘Schadebehandelingskosten’. De overige componenten die onderdeel uitmaken van de tekencommissie kunnen elders verantwoord worden;
  • de transparantie en marktwerking wordt verbeterd door per individuele verzekeraar en per verzekeringsbranche de kostencomponenten apart te publiceren, uitgesplitst per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct) en daarnaast de ‘Acquisitiekosten’ verder te verbijzonderen;
  • verzekeraars inzicht verschaffen in de bestendige en consistente wijze van toerekening van de ‘Overheadkosten’ en ‘Vermogensbeheerkosten’ per distributiekanaal;
  • alle rechtsbijstandsverzekeraars schadegegevens aanleveren voor verwerking binnen de VRA;
  • de NVGA haar segmentatie naar type volmachtkantoor aanpast aan de gevolgen van de consolidatie en schaalvergroting binnen de volmachtmarkt.