Nationale Benchmark Schadeverzekeringen van Marsh: Helft bedrijven krijgt van verzekeraars aanvullende eisen om risico’s te beperken; gemiddelde investering drie ton

Nederlandse bedrijven betalen opnieuw meer premie voor hun risicoverzekeringen. Ook kosten nieuwe preventie-eisen het bedrijfsleven drie ton. Cybercriminaliteit is voor bedrijven het risico met de meeste impact. Dat blijkt uit de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen van Marsh, waarin trends, ervaringen en verwachtingen van bijna 400 bedrijven met een omzet tussen 25 miljoen en 1 miljard euro met betrekking tot de continuatie van bedrijfsmatige verzekeringen is onderzocht.

Uit het marktonderzoek Nationale Benchmark Schadeverzekeringen van Marsh blijkt daarnaast dat de premies voor risicoverzekeringen in 2023 gemiddeld met bijna 13% zijn gestegen. De gemiddelde risicodekking is juist gedaald naar 74% ten opzichte van 80% in 2021. Maar 16% van de bedrijven zegt alle bedrijfsrisico’s te hebben afgedekt. Bij een kwart van de bedrijven zijn bovendien de voorwaarden bij het verlengen van de verzekeringen verslechterd. Betere voorwaarden gingen ook vaak gepaard met hogere premies. De verzekeraars stellen voor hun risicodekking voor 47% van de bedrijven aanvullende preventie-eisen. De investeringen voor deze preventie-eisen kosten een bedrijf gemiddeld € 301.000, een toename met meer dan € 25.000 ten opzichte van 2021 en €60.000 meer dan in 2020.

Hoewel bijna 60% van de bedrijven verwacht dat de verharding van de markt blijft doorzetten en premies verder zullen stijgen en/of de voorwaarden verslechteren, is meer dan de helft van bedrijven niet of maar enigszins op de hoogte van de marktontwikkelingen. Deze groep bedrijven is dus onvoldoende voorbereid op de komende continuatieronde van schaderisicoverzekeringen. Zo zegt Perry Steenvoorden, Industry Practices Leader bij Marsh: “We zien ook dat bedrijven die beter op de hoogte zijn van de verharding van de markt, tevredener zijn over de verlengingsronde van verzekeringen. Het voordeel van een assurantiemakelaar komt hier ook naar voren. Ruim driekwart van de bedrijven die door een makelaar zijn begeleid, stellen dat ze goed of volledig op de hoogte waren van de impact die de verharding van de verzekeringsmarkt heeft. Zij waren dan ook veel beter voorbereid op eventuele premieverhogingen.”

Risico’s in beeld hebben

In 2020 werd het Marsh-model, welke de dimensies voor een succesvolle continuering beschrijft, geïntroduceerd. Ook dit jaar zijn deze meegenomen in het onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat goede afdekking van risico’s en goede voorwaarden als belangrijker worden gezien dan prijs. Ook het risicoprofiel blijkt van ondergeschikt belang. Perry: “Dat vinden we best opmerkelijk. Het in beeld brengen van de bedrijfsrisico’s is de basis om de dekking en voorwaarden van verzekeraars te beoordelen. Dus dat is zeker belangrijk. Maar we zien ook dat driekwart van de bedrijven niet diepgaand analyseert welke impact risico’s kunnen hebben op hun bedrijf. Je ziet dat bedrijven bij continuaties eerst kijken naar het aanbod, in plaats van te kijken wat hun bedrijf nodig heeft qua verzekeringen.”

Ruime meerderheid heeft een ESG-strategie, maar uitvoering moet vaak nog gebeuren

Hierbij komen ook Environmental, Social & Governance (ESG)-risico’s kijken. De aandacht voor ESG-risico’s is de afgelopen jaren merkbaar gegroeid, o.a. vanwege toenemende regelgeving vanuit de Europese Unie (CSRD). Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de bedrijven een strategie heeft ontwikkeld voor ESG, maar die moet vaak nog wel geïmplementeerd worden. 42% heeft een langetermijnstrategie, en daarvan heeft 21% deze strategie ook uitgewerkt en geïmplementeerd. Bedrijven met minder dan 250 fte hebben het vaakst nog geen ESG-strategie ontwikkeld.

Cybercriminaliteit met afstand grootste risico voor bedrijven

Op de vraag met welke risico’s bedrijven zich bezighouden, staat cybercriminaliteit met afstand bovenaan de lijst van risico’s met de meeste impact. Er zit wel een verschil tussen de grootte van bedrijven en de risico’s waar ze mee te maken krijgen. Ondernemingen met meer dan 100 fte aan personeel maken zich meer zorgen over de continuïteit van de business en het managen van crises dan kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven zijn juist meer bezig met werkkapitaal, cash, management en kredietrisico’s als impactvol.