Marktpartijen geven invulling aan nieuw verzekeringsproduct: de MKB-Verzuimontzorgverzekering

Per 1 januari 2020 zal de verzekeringswereld een nieuw product rijker zijn, de MKBverzuimontzorgverzekering. De polis is bedoeld voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Op dinsdag 27 augustus a.s. leggen de verschillende marktpartijen tijdens een speciaal seminar uit hoe zij invulling gaan geven aan hun rol rond deze nieuwe verzekering.

Het seminar, in het VNAB-beursgebouw in Rotterdam (van 12.30 tot 18.00 uur), wordt georganiseerd onder regie van de NVIA, de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs. Dat doet de NVIA samen met andere relevante koepelorganisaties, zoals Adfiz, het Verbond van Verzekeraars, de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en Oval, de koepel van onder meer arbodiensten en re-integratiebedrijven.

De verzekering

Het ministerie van Sociale Zaken is de architect van de MKB-verzuimontzorgverzekering. Deze verzekering moet het financiële risico van langdurig ziekteverzuim opvangen en ondernemers helpen bij hun taken en verplichtingen rond de loondoorbetaling bij ziekte. Doel is te komen tot eenvoudiger en minder kostbare verplichtingen en tevens tot betere resultaten bij de re-integratie van zieke werknemers. Het ministerie verwacht dat dit mkb-ondernemers verleidt om vaker personeel in een vast dienstverband aan te nemen.

Tijdens het seminar zal de visie van het Verbond van Verzekeraars op de MKBverzuimontzorgverzekering worden verwoord door beleidsadviseur Antoine Reijnders. Hij legt onder meer uit hoe dit product zich verhoudt tot bestaande verzekeringen op dit terrein. Hoe de propositie van Avéro Achmea er precies uit komt te zien, wordt toegelicht door directeur Inkomensverzekeringen Karianne van de Stadt. En namens VNO-NCW en MKB-Nederland licht beleidssecretaris Anneloes Goossens toe hoe werkgevers tegen de nieuwe verzuimverzekering aankijken.

De casemanager

Binnen de MKB-verzuimontzorgverzekering is een centrale rol weggelegd voor ‘de casemanager’. Die wordt aangesteld door de verzekeraar. Bij langdurig verzuim moet de casemanager het proces regisseren. Dit houdt onder meer in: namens de werkgever het proces bewaken (ontzorgen), de werknemer ondersteunen en afstemmen met de bedrijfsarts en andere professionals (zoals een arbeidsdeskundige). De casemanager coördineert al deze zaken richting de verzekeraar.

Voor deze taken rond de MKB-verzuimontzorgverzekering heeft Oval (de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan), samen met het Verbond van Verzekeraars, eerder een ‘Werkwijzer Casemanagement’ opgesteld. Oval-directeur Petra van de Goorbergh zal dinsdag tijdens het seminar meer vertellen over de rol van de casemanager.

Rol inkomensadviseur

Tot slot zal NVIA-bestuurslid Kees Boer ingaan op de belangrijke taken die er liggen voor de inkomensadviseur. Niet alleen om samen op te trekken met de casemanager, maar ook om de werkgever inzicht en overzicht te bieden in alle bestaande regelingen, zoals een WGAaanvullingsverzekering of deelname aan een pensioenregeling. Kees Boer gaat verder onder meer in op het onderdeel uitwisseling van persoonlijke (gezondheids-)gegevens.

Overige vragen die de vijf sprekers aan de orde zullen stellen, zijn onder meer:

· Hebben de verzekeraars hun productaanbod inmiddels gereed?

· Gaan zij voor arbodienstverlening werken met preferred suppliers?

· Wat gaat een MKB-verzuimontzorgverzekering zoal kosten?

· Is het mogelijk eventueel lopende verzekeringen eenvoudig over te sluiten?

· Hoe soepel gaan arbodiensten om met de opzegtermijn van (vaak) 1 oktober?

· Wie bepaalt, op basis waarvan, het verschil tussen een kleine en een grote werkgever?

· Moeten bedrijven die nu geen verzuimverzekering hebben straks wel een MKBverzuimontzorgverzekering sluiten?

Meer informatie

Het seminar ‘Realisatie van de MKB-verzuimontzorgverzekering’ staat niet alleen open voor leden van de NVIA maar ook voor niet-leden. Meer informatie over het seminar is te vinden op de website van de NVIA: www.nvia.nl