Last onder dwangsom voor Vast & Verzeker B.V. voor niet voldoen aan informatieverzoeken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 september 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Vast & Verzeker B.V. vanwege het niet volledig aanleveren van informatie. De AFM wil onderzoeken in hoeverre Vast & Verzeker voldoet aan de eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering. De dwangsom bedraagt € 5.000 per dag tot een maximum van € 50.000.

Vast & Verzeker is een financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Een financiële dienstverlener moet zorgen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Hij moet onder meer tegengaan dat hijzelf of zijn werknemers wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in hem of de financiële markten kunnen schaden. Zo moet er in een onderneming bijvoorbeeld voldoende vakbekwaamheid aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat de personen over de juiste diploma’s beschikken om financiële diensten te kunnen verlenen. Ook moet een financiële dienstverlener een op integriteit gericht beleid voeren en dit verankeren in zijn bedrijfsvoering. De AFM onderzoekt of dit gebeurt.

Gevraagde informatie niet aangeleverd

In het kader van het onderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering bij Vast & Verzeker moet de onderneming informatie aanleveren. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Vast & Verzeker de gevraagde informatie niet aan de AFM geleverd. Daarom heeft de AFM aan Vast & Verzeker een last onder dwangsom opgelegd. Voor iedere dag dat Vast & Verzeker niet aan de opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekken voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000, – tot een maximum van in totaal € 50.000, –

 

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval moet de onderneming bepaalde gegevens aan de AFM verstrekken.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Het besluit van de AFM kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.  

Last onder dwangsom Vast en Zeker b.v. (pdf, 243kB)
Stand van zaken LOD Vast en Zeker BV (pdf, 116kB)