KPMG: “Verzekeraars genereren vooral op korte termijn vrij kapitaal”

Europese verzekeraars nemen vooral maatregelen om op korte termijn vrij kapitaal te genereren en de eigen middelen te laten toenemen. ‘Free capital generation’ staat bij veel bedrijven hoog op de agenda sinds het meten van de financiële prestatie met de invoering van Solvency II is veranderd. “Hoe meer vrij beschikbaar kapitaal de verzekeraars kunnen laten zien, hoe meer dividend zij kunnen uitkeren aan aandeelhouders”, zegt Jeroen van Wageningen, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van Solvency II.

Hij vervolgt: “En hoe groter de investeringen die de bedrijven kunnen doen, bijvoorbeeld in fusies en overnames. Maar de maatregelen die de bedrijven nemen om zoveel mogelijk vrij kapitaal te genereren zijn vooral op de korte termijn gericht en kunnen investeerders op het verkeerde been zetten. Verzekeraars hebben moeite om uit te leggen hoe zij op langere termijn vrij kapitaal gaan genereren. Ook voor de toezichthouder is dit een urgent thema. DNB gaat verzekeraars in 2018 vragen hoe zij op langere termijn vrij kapitaal gaan genereren.”

 Oppoetsen van de balans

Uit onderzoek van KPMG onder grote verzekeraars in Europa blijkt dat de verzekeraars diverse maatregelen nemen om ‘free capital’ te genereren, zoals het uitgeven van financiële instrumenten, het aangaan van herverzekeringsconstructies, het optimaliseren van (interne) modellen of het de-risken’ van beleggingen.

Van Wageningen: “Op korte termijn geeft dit goede resultaten, maar veel van deze maatregelen zijn nadelig voor de toekomstige winstgevendheid. In principe is dit het oppoetsen van de balans zonder dat het echt iets zegt over de kracht van de verzekeraar. Vóór Solvency II werd primair gekeken naar de boekhoudkundige winst, bijvoorbeeld volgens de IFRS-regels. Deze bepaalde het financiële succes van de onderneming en schiep ook een beeld van de verwachting op de langere termijn. Een nadeel van deze methode was echter dat de verschillende waarderingsgrondslagen, zoals boekwaarde en marktwaarde, op één balans werden toegepast. Solvency II is hierin consistenter. De regels voorzien in een marktconsistent framework dat door alle Europese toezichthouders wordt gebruikt. Door deze consistente toepassing geeft Solvency II niet alleen inzicht in de solvabiliteit, maar ook in het begrip ‘winst’. Het kapitaal dat niet nodig is om de verplichtingen van de verzekeraar af te dekken, is in principe vrij beschikbaar en dus ‘free capital’.”

Warme belangstelling van analisten

Door het gebruik van ‘free capital generation’ raken analisten meer en meer geïnteresseerd in het vermogen van de verzekeraar om in de toekomst ‘vrij kapitaal’ te generen. Van Wageningen: “Uit het onderzoek blijkt dat slechts 14% van de bedrijven een formele voorspelling doet over de verwachte omvang van dat kapitaal. Als het gaat om de ‘kwaliteit’ van het gegenereerde kapitaal, dan geeft een meerderheid van de verzekeraars aan dat niet meer dan 10 tot 20% van het huidige vrije kapitaal duurzaam gegenereerd wordt. Dat zegt iets over de lange-termijnvooruitzichten. Verzekeraars doen er dan ook goed aan hun solvabiliteitspositie te verbeteren door op een houdbare manier vrij eigen vermogen te creëren en te laten zien wat hun bronnen zijn. Een verzekeraar die toekomstbestendig is, is immers ook in staat om op de lange termijn vrij kapitaal genereren. Op dit moment zijn er weinig verzekeraars die aan hun stakeholders kunnen uitleggen hoe zij dit in de toekomst gaan realiseren.”

Praktische uitdagingen

Van Wageningen constateert dat veel verzekeraars op dit moment moeite hebben om echt grip te krijgen op het genereren van ‘vrij kapitaal ’. “Hoewel het concept eenvoudig is, zullen veel verzekeraars bij het implementeren tegen praktische uitdagingen blijven aanlopen. Daarnaast is er enige angst voor mogelijke volatiliteit. Angst die begrijpelijk, maar niet helemaal gegrond is. Free capital generation geeft immers veel meer inzicht in de bronnen van volatiliteit en daarmee ook in de mogelijkheden om ongewenste volatiliteit te beperken. Ik verwacht dan ook dat verzekeraars geleidelijk meer ervaring op gaan bouwen met deze maatstaf en hun dividend en interne KPI’s steeds meer gaan baseren op Free capital generation.”