Jaarverslag Verbond: Premie-inkomsten uit schadeverzekeringen groeiden in 2019 met 5%; schadelast daalde met €400 miljoen

De schadeverzekeraars in ons land hebben vorig jaar de premie-inkomsten met 5% zien toenemen tot € 13,8 miljard euro. Alle branches droegen bij aan de premiegroei. De combined ratio kwam uit op 97% en het resultaat (% van verdiende premie) was 5 tegen 3 in 2018, zo blijkt uit het jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars.

‘Motor’ blijft de grootste branche met een omzet van € 5,6 miljard (+ 5% en CR 101%), gevolgd door Brand (€4,2 miljard, + 3%/91%), Transport (€ 0.7 miljard (+ 15%/94%) en overige verzekeringen (€ 3,4 miljard, + 4%/97%).

Schade

Schadeverzekeraars helpen klanten jaarlijks bij zo’n 100.000 branden, 300.000 waterschades en een miljoen schades aan voertuigen. Iets minder extreem weer dan in 2018 zorgt ervoor dat het resultaat van brandverzekeringen weer boven nul uitkomt. Bij andere onderdelen laat het resultaat een gevarieerde ontwikkeling zien, maar het totaal blijft positief. Het premievolume neemt in 2019 toe

 2018 werden schadeverzekeraars geconfronteerd met uitzonderlijke hoge schades (zo’n 500 miljoen euro) vanwege extreem weer. Het afgelopen jaar kende ook stormdagen en dagen met heftige regenval, maar per saldo leidde dat tot een 400 miljoen lagere schadelast dan in 2018. Het resultaat van brandverzekeraars kon bijgevolg weer in zwarte cijfers worden geschreven. Hier speelt ook dat het aantal diefstallen en woninginbraken ten opzichte van het jaar ervoor met 8% daalde tot een kleine 39.000.

Het premievolume van de branche Motor is vooral een gevolg van de wederom toegenomen schadelast die deels nog uit eerdere jaren dateert. Het nettoresultaat verbeterde iets naar 2% van de premie (in 2018 was dat 1 procent). In de periode 2015-2017 moest op elke euro premie gemiddeld 7 cent worden toegelegd.

Gehele branche


De totale verzekeringsomzet steeg met 3% naar € 79 miljard, waarvan zorg en inkomen met € 52,3 miljard (+ 3%) het grootste deel voor zijn rekening nam. De inkomsten uit levensverzekeringen stegen met 4% naar € 13,3 miljard. De gemiddelde solvabiliteit voor de gehele sector bedroeg op 1 januari 178%. Dat is tien procent minder dan in het voorgaande jaar, maar nog ruimschoots boven de norm. “De relatief positieve gang van zaken is deels toe te schrijven aan het uitblijven van zeer grote schades en goede beleggingsresultaten. Wel speelde de aanhoudend lage rente de sector parten.

“In de verzekeringssector als geheel was in 2019 sprake van een gemengde ontwikkeling met op onderdelen toe- en afnames van omzet en resultaat. Inkomensverzekeraars zagen hun omzet bijvoorbeeld stijgen, maar boekten een lager resultaat. Na een tegenvallend beursjaar in 2018 verbeterde het beleggingsresultaat bij levensverzekeraars sterk. Maar door de verdere rentedaling moesten zij een forse dotatie aan de voorzieningen doen”, aldus het Verbond

Sterke financiële buffers

De Nederlandse verzekeringsindustrie beschikte over sterke financiële buffers bij de aanvang van 2020, schrijft het Verbond in haar jaarverslag. De gemiddelde solvabiliteit voor de gehele sector bedroeg op 1 januari 178 %. Dat is tien procent minder dan in het voorgaande jaar, maar nog ruimschoots boven de norm. “De relatief positieve gang van zaken is deels toe te schrijven aan het uitblijven van zeer grote schades en goede beleggingsresultaten. Wel speelde de aanhoudend lage rente de sector parten”, aldus het Verbond, dat de ontwikkeling in de pensioensector ‘opmerkelijk ’noemt. “Uit oogpunt van eenvoud, transparantie en kosten stijgt de populariteit van premieovereenkomsten (collectieve beleggingsregelingen) al een paar jaar en die trend zette zich in 2019 versterkt .”