IUMI rapporteert premiegroei in alle maritieme businesslines, maar onzekerheid over toekomstige duurzaamheid blijft bestaan

 Alle branches meldden een stijging van hun wereldwijde premiebasis voor 2022 met een totaal van $ 35,8 miljard wat een stijging van 8,3% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de gisteren (18 september) gepresenteerde cijfers tijdens de International Union of Marine Insurance (IUMI) in Edinburgh, Schotland,waarin de organisatie  haar analyse deelde van de nieuwste trends in de markt voor maritieme verzekeringen

De wereldwijde inkomsten werden opgesplitst per regio:  Europa 47,7%, Azië/Pacific 28,4%, Latijns-Amerika 10,3%, Noord-Amerika 8,5%, Overig 5,1%.Uitgesplitst naar branche was het aandeel van transport/vracht met 57,3% het grootst, gevolgd door casco wereldwijd 23,4%, offshore energie 11,5% en maritieme aansprakelijkheid   (anders dan P&I gedekt door IG Clubs) 7,7%.

Astrid Seltmann, vice-voorzitter van de Commissie Feiten & Cijfers van de IUMI, licht toe: “Transportverzekeraars  hebben verscheidene jaren te lijden gehad onder slechte rendementen, maar vanaf 2020 begonnen de resultaten te verbeteren. 2021 en vooral 2022 laten een relatief sterke groei zien van de wereldwijde premiebasis in alle branches. In combinatie met een gunstige schade-impact heeft dit zich vertaald in een veel betere prestatie in termen van schaderatio’s, met name voor casco en cargo. De redenen hiervoor zijn complex, maar zijn waarschijnlijk te wijten aan de opleving van de wereldhandel na de pandemie in combinatie met een verminderde marktcapaciteit, met name voor casco.”

Zij vervolgt: “We hebben een aanhoudend sterke prestatie van Europa gezien na vele jaren van achteruitgang, maar hoewel de Aziatische marktgroei nog steeds toeneemt, lijkt deze te vertragen. Maar over het algemeen blijft de algemene trend voor wereldwijde premies stijgen. Voor duurzaamheid moeten schadetrends in de gaten worden gehouden, gekoppeld aan de activiteit van schepen, waardeopbouw, de impact van nat-cat, het gebruik van nieuwe technologie en de invloed van inflatie op reparatiekosten. Daarnaast bleven branden een punt van zorg in 2022 en ook in 2023.”

Offshore Energy

Wereldwijde premies in de offshore energiemarkt voor 2022 werden bedroegen $ 4,1 miljard, een stijging van 7,3% ten opzichte van 2021. Er lijkt nu sprake te zijn van een opwaartse trend in de premiebasis na een langdurige daling tot de bodem van het dal in 2019. In deze markt weerspiegelen de premies de olieprijs, die relatief sterk is sinds eind 2020 en meer nog in 2022. De olieprijzen begonnen echter te dalen in 2023, wat dit jaar en in 2024 zwakkere rendementen voor offshore energieverzekeraars zou kunnen inluiden. Er is vaak een lange tijdspanne tussen veranderingen in de olieprijs en het activeren/deactiveren van offshore activa.

De schades in deze sector blijven laag en relatief stabiel, maar de jongste verzekeringsjaren zullen zich blijven ontwikkelen en dit zal tot uiting komen in de schaderatio’s. Deze sector blijft in een fragiel evenwicht met lagere premies (maar nu stijgend) en een bescheiden schade-impact. Risico’s en claims als gevolg van activering van eenheden kunnen het evenwicht verstoren.

Cargo

Ladingverzekeraars  realiseerden voor 2022 een wereldwijde premieomzet van $ 20,5 miljard, een groei van 8,3% ten opzichte van vorig jaar. Er was groei in alle regio’s, vooral in Europa en Noord-Amerika, hoewel de regio Azië/Pacific een vertraging kende, waarschijnlijk door het gecombineerde effect van de economische omstandigheden en de verzwakking van de belangrijkste Aziatische valuta’s ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Veranderingen kunnen in het wel en wee van elke regio ook te maken hebben met waar het verzekeringscontract zich bevindt, geografisch gezien. Opgemerkt moet worden dat wisselkoersschommelingen de neiging hebben om deze sector het zwaarst te treffen, waardoor directe vergelijkingen met voorgaande jaren niet exact kunnen worden gemaakt.

Vrachtpremies hebben de afgelopen jaren een positieve marktontwikkeling laten zien en volgen over het algemeen de trends in de wereldhandel. De wereldwijde handel, in termen van waarde en volume, is na de crisis sterk aangetrokken en er wordt een verdere groei verwacht, maar de prognoses lopen uiteen. De afgelopen verzekeringsjaren, inclusief 2022, zijn teruggekeerd naar een normaler (d.w.z. vlakker) patroon in termen van schaderatio’s na een paar jaar van buitengewone opwaartse schadecorrecties. De schaderatio’s voor 2022 beginnen op hun laagste niveau sinds 2015 en hoewel ze zich nog zullen ontwikkelen, is dit positief en kan dit wijzen op een duurzame verbetering voor deze branche.

Ladingverzekeraars blijven zich echter zorgen maken over een aantal hardnekkige uitdagingen, zoals verkeerd gedeclareerde ladingen, scheepsbranden, risicoaccumulatie op afzonderlijke locaties, klimaatverandering en politieke spanningen. Bovendien zullen een terugkeer naar de activiteit van vóór de pandemie, de inflatie en het toenemende aantal natuurrampen (nat-cats) waarschijnlijk een impact hebben op de toekomstige schadeomgeving.

Ocean Hull

De wereldwijde premies voor de zeecascoverzekeringen stegen in 2022 met 5,7% tot $ 8,4 miljard. Met uitzondering van Latijns-Amerika, waar een scherpe daling plaatsvond, lieten alle andere regio’s een stijging zien. Terwijl de verdeling van de premies over de regio’s relatief statisch was, kenden de Scandinavische landen een duidelijke stijging, mogelijk door hun activiteit in het dekken van oorlogsrisico’s.

In 2022 bleef de wereldvloot en de totale waarde ervan groeien, wat samen met de verminderde marktcapaciteit een positief effect had op de premiebasis. De kloof tussen de totale brutotonnage/aantal schepen en de wereldwijde premies – die in de periode 2011-2018 aanzienlijk groter werd – is sinds 2020 licht gedicht en lijkt nu relatief stabiel te zijn.

De schadefrequentie vertoonde een neerwaartse trend op lange termijn, maar is na de buitengewone dip in 2020 enigszins gestegen, na een terugkeer naar de activiteit van schepen van voor de crisis. De gemiddelde reparatiekosten vertonen een opwaartse trend, waarschijnlijk als gevolg van de inflatie. Grote schades waren de afgelopen jaren gematigd, met uitzondering van branden, maar in 2023 was er een toename, waaronder opnieuw een aantal ernstige branden. 

Met uitzondering van Latijns-Amerika vertonen de schaderatio’s in alle regio’s een neerwaartse trend en dat al drie jaar lang. Net als voor de ladingtekening beginnen de schaderatio’s voor 2022 op het laagste punt sinds 2015, wat zeer positief is voor cascoverzekeraars.Nu sectoren met een hoge waarde, zoals containers en cruiseschepen, volledig hersteld zijn na de crisis en het aantal grote schades in 2023 tot nu toe is gestegen, valt nog te bezien hoe duurzaam het huidige relatief lage verliesratio-patroon zal zijn

Jun Lin, voorzitter van de Commissie Feiten & Cijfers van de IUMI vat samen:”De algemene resultaten van onze 2022-analyse lijken te wijzen op een positieve groei, wat welkom is na een langdurige periode van slechte rendementen. De inflatie is licht gedaald, wat ook positief is, maar de rentetarieven blijven hoog, wat de achterblijvende prestaties van de verzekeringssector kan maskeren. Het consumentenvertrouwen herstelt zich echter langzaam, wat de containerhandel zou moeten helpen; en ik hoor berichten dat de vertraging in China misschien niet zo ernstig is als sommigen denken.”

“Dat gezegd hebbende, mogen we de toekomstige uitdagingen niet uit het oog verliezen, die waarschijnlijk voor een zekere mate van onzekerheid zullen zorgen in al onze activiteiten. De activaprijzen blijven stijgen en de inflatiedruk zal de waarde van de claims alleen maar doen toenemen. De olieprijs schommelt en de prognoses voor de wereldhandel lopen uiteen. Handelsroutes veranderen, niet in het minst als gevolg van de oorlog in Oekraïne, die zelf het politieke landschap verandert. Nieuwe ladingen zoals lithium-ion batterijen creëren nieuwe risico’s die volledig begrepen en beperkt moeten worden, net als nieuwe aandrijvingstechnologieën die het gevolg zijn van onze gezamenlijke ambities op het gebied van milieubescherming. En natuurlijk maken ook klimaatverandering en nieuwe weersomstandigheden zich bekend bij verzekeraars. Daarnaast beheren we nieuwe soorten risico’s zoals cyberrisico’s en krijgen we te maken met de opeenstapeling van risico’s doordat ladingen van toenemende waarde worden opgeslagen in afzonderlijke havenfaciliteiten of worden vervoerd op schepen die in capaciteit blijven toenemen.”

“Transportverzekering  is de oudste vorm van verzekering en één die zich gedurende honderden jaren heeft aangepast aan verandering en evolutie. De laatste tijd hebben we een welkome ommekeer gezien in het lot van de maritieme transportverzekeraars en ik heb er alle vertrouwen in dat dit de verzekeraars in staat zal stellen om toekomstige veranderingen in goede banen te leiden en de best mogelijke dekking te blijven bieden aan hun verzekerden