Informatiedocument verzekeringen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werkingIn de wet is opgenomen dat uitvoerders van bouwprojecten schriftelijk en ondubbelzinnig informatie moeten geven aan de opdrachtgever;  over of en, zo ja hoe, de nakoming van zijn verplichtingen tot uitvoering van het werk en zijn aansprakelijkheid voor gebreken die aan hem zijn toe te rekenen door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of zal worden gedekt. Per fasering in het bouwproces zijn er verschillende mogelijkheden om deze risico’s te verzekeren.

In dit informatiedocument staan per fase in het bouwproces algemeen beschikbare verzekerings- en garantieproducten beschreven. Met daarbij vermeld wie de verzekering afsluit en wie na een schade de begunstigde is en dus gecompenseerd wordt. Dit is algemene informatie; dekkingen kunnen verschillen per aanbieder. Het Verbond raadt bedrijven aan zich vooraf en tijdens de voorbereidingen en het bouwproces goed voor te laten lichten  door hun  verzekeraar of verzekeringsadviseur.

Bron Verzekeraars.nl