Goed model beperkt risico op verrassingen zorgverzekeraars

 

DNB verwacht dat zorgverzekeraars beschikken over goede prognosemodellen: dit verkleint de kans op onverwachte tegenvallers.DNB heeft bij een aantal (grote) zorgverzekeraars on-site onderzoeken uitgevoerd naar de opzet en betrouwbaarheid van de modellen die zij gebruiken voor het schatten van zorgkosten en vereveningsbijdrage.

Zorgverzekeraars in ons land hebben te maken met bijzondere omstandigheden zoals de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie, het vereveningsmechanisme en het verbod op winstuitkering. Onder Solvency II komt het uitzonderlijke karakter van de Nederlandse ziektekostenverzekering terug in een aanpassing in de Solvency Capital Requirement (SCR)-eis die afzonderlijk is bepaald voor de Nederlandse zorgverzekeraars.

Schatten schadelast

De inschatting van de schadelast die betaald moet worden aan de zorgverleners (de technische voorzieningen) wordt op best estimate basis (beste schatting) vastgesteld. In de praktijk wordt het schatten van de schadelast bemoeilijkt door zowel de vertraagde indiening van declaraties door zorgverleners, als door de zeer late duidelijkheid over de hoogte van de definitieve vereveningsbijdrage aan de zorgpremies. De onzekerheden in de zorgkosten, de vereveningsbijdrage en de bijdrage eigen risico vergroten de volatiliteit van de verschillende kasstromen en zorgen daarmee voor extra volatiliteit in het eigen vermogen.

Om doorlopend te kunnen voldoen aan de kapitaalvereiste van Solvency II voor de zorggroepen en onderliggende entiteiten, is het voor zorgverzekeraars van belang om zo goed mogelijk de zorgkosten en de vereveningsbijdrage in te schatten. Op basis van historische resultaten kan de zorgverzekeraar de betrouwbaarheid van zijn prognoses bepalen. De onzekerheidsmarges of bandbreedtes die hieruit volgen, kan de zorgverzekeraar onder meer gebruiken om onderscheid te maken tussen uitkomsten die tegenvallen omdat ze onder de beste schatting liggen én echte tegenvallers oftewel uitkomsten die buiten de onzekerheidsmarge rond de beste schatting liggen. DNB vindt het daarom belangrijk dat er goed onderbouwde bandbreedtes worden vastgesteld bij de prognosemodellen.

DNB verwacht dat zorgverzekeraars beschikken over goed onderbouwde, gevalideerde en gedocumenteerde modellen en dat de materialiteit en gevoeligheden van aannames structureel worden geanalyseerd en gecontroleerd en dat de hierbij ingezette actuariële technieken op een juiste manier worden toegepast. Daarnaast verwacht DNB dat er bandbreedtes of onzekerheidsmarges rond de prognoses zijn vastgesteld. Op deze manier wordt de kans kleiner dat een zorgverzekeraar wordt verrast door grote sprongen in modeluitkomsten die het gevolg zijn van relatief kleine veranderingen in de invoergegevens of kleine fouten in de aannames.

Verzekeraars en zorgverzekeraars krijgen in 2018 te maken met een stijging van het variabele tarief voor het toezicht.Op 18 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2018. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht voor verzekeraars.Het totale bedrag dat wordt geheven bij verzekeraars, afgezien van de zorgverzekeraars, neemt toe met EUR 1,0 miljoen in 2018, een stijging van 3%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging van de begroting voor instellingen vallend onder bijlage 2 van de Wbft. Het vaste tarief blijft gehandhaafd op EUR 2.000. Aldus worden de kleine partijen structureel ontzien. Het variabel tarief stijgt met ruim 6% ten opzichte van 2017. Dit is enerzijds een gevolg van de voornoemde toename van de begroting en anderzijds het gevolg van de daling van het van het totale bruto premie-inkomen.

Kosten toezicht (zorg)verzekeraars
Op 18 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2018. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht voor verzekeraars.Verzekeraars en zorgverzekeraars krijgen in 2018 te maken met een stijging van het variabele tarief voor het toezicht.

Het totale bedrag dat wordt geheven bij verzekeraars, afgezien van de zorgverzekeraars, neemt toe met EUR 1,0 miljoen in 2018, een stijging van 3%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging van de begroting voor instellingen vallend onder bijlage 2 van de Wbft. Het vaste tarief blijft gehandhaafd op EUR 2.000. Aldus worden de kleine partijen structureel ontzien. Het variabel tarief stijgt met ruim 6% ten opzichte van 2017. Dit is enerzijds een gevolg van de voornoemde toename van de begroting en anderzijds het gevolg van de daling van het van het totale bruto premie-inkomen.

2018 2017
Tarief per EUR 1 miljoen bruto-premie inkomen EUR 1095,28 EUR 1028,00

Het totale bedrag dat wordt geheven bij zorgverzekeraars neemt toe met EUR 0,2 miljoen, een stijging van 3%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging van de begroting voor instellingen vallend onder bijlage 2 van de Wbft. Door de handhaving van het vaste tarief op EUR 2.000 worden de kleine zorgverzekeraars ontzien. De omvang van de heffingsmaatstaf is nagenoeg gelijk gebleven, waardoor het variabele tarief met 3% stijgt.

   2018       2017
 Tarief per verzekerde  EUR 0,33     EUR 0,32

 

Foto DNB