Flink meer verdachte financiële transacties in 2020

Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019. Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. “De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020.”

Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU. Daar wordt vervolgens beoordeeld of opmerkelijke geldbewegingen ook als verdacht moeten worden aangemerkt. Gaat het inderdaad om verdachte transacties, dan worden ze doorgegeven aan de politie of inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2020 bijna 15 miljard euro.

Volgens de FIU hangt de stijging onder meer samen met de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan in de capaciteit en de versterking van technologie, kennis en expertise bij de organisatie. De FIU is het personeelsbestand aan het uitbreiden naar circa negentig voltijdsbanen. Dat waren er 76 aan het einde van 2020.

Verder werden er meer dan 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende meldingsplichtige instellingen. In 2019 betroffen dit ruim 541.00 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro. Deze stijging komt voort vanuit gecombineerde investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise.

De NFU schrijft: “Als het gaat om de waarde van de verdachte transacties is het belangrijk om te beseffen dat deze beïnvloed wordt door vaak zeer specifieke onderzoeken. Vandaar ook dat we zowel in 2019 als in 2020 een normalisatie vermelden ten aanzien van de waarde. Daarnaast komen dit soort onderzoeken vaak tot stand in samenwerking met buitenlandse FIU’s.  Dit betekent dat niet alle verdachte transacties, en daarmee dus ook niet de gehele waarde, betrekking hebben op in Nederland gepleegde criminaliteit. Met andere woorden, de waarde van de verdachte transacties kent de nodige nuance. Dat laat onverlet dat de toename in verdachte transacties een signaal is dat het zicht op (internationale) criminele geldstromen verder is toegenomen. Dit is toe te schrijven aan de al eerdere genoemde investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise. De FIU-Nederland is dan ook positief over de toekenning van extra gelden voortkomend uit het plan van aanpak witwassen voor groei op deze vier vlakken. “

De sterke stijging van het aantal verdachte transacties in 2020 bevestigt volgens de NFU dat investeren in een combinatie van capaciteit, kennis, expertise en informatiesystemen resultaat oplevert. “Het toont ook aan dat de FIU-Nederland op de juiste weg zit wat betreft het effectief kunnen analyseren van de ongebruikelijke transacties. Nu en in de toekomst.Op basis van de trend van de laatste jaren lijkt het er sterk op dat het aantal ongebruikelijke transacties jaarlijks zal blijven toenemen. Alleen groeien in het aantal onderzoekers volstaat daarvoor niet. Om dit aantal te kunnen ondervangen begon de FIU-Nederland in 2020 met het vormen van een in-house DevOps team. Een team van onder andere IT-specialisten en data scientists om de informatiesystemen van de FIU-Nederland toekomstbestendiger te maken”, aldus NFU, volgens wie daarnaast successen ook voortkomen vanuit investeren op samenwerken. “Één van de meest in het oog springende resultaten van 2020 is te vinden in een ketenbrede samenwerking rondom Covid-19 en misbruik van steungelden.  Een samenwerking die resulteerde in 1093 dossiers die zijn gedeeld met onze partners.”