Fitch Ratings herziet door Coronavirus ‘outlook’ Nederlandse verzekeringssector van ‘stabiel’ naar ‘negatief’

Fitch Ratings heeft de (financiële) vooruitzichten (de zogeheten ‘Outlook’) voor de Nederlandse verzekeringssector herzien van ‘ stabiel’ naar ‘negatief’  vanwege de toegenomen volatiliteit op de financiële markten en het verhoogde economische recessie-risico als gevolg van de Corona-pandemie. Het ratingbureau is van mening dat de disruptie op de financiële markten en   in de economie als geheel als gevolg van de uitbraak van het coronavirus de resultaten en financiële positie van Nederlandse verzekeraars in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Voornamelijk door zwakkere beleggingsresultaten  en hogere vermogensrisico’s, alhoewel  bedrijfsmodellen relatief goed zijn afgeschermd voor de korte- en langetermijneffecten van Covid- 19.

Nederlandse verzekeraars voeren volgens Fitch Ratings in  het algemeen een verstandig  beleggingsbeleid en hebben een sterke vermogenspostie. Deze twee factoren helpen hen om de volatiliteit op de financiële markten op korte termijn goed te doorstaan. Desalniettemin kan een aanhoudende verstoring van de wereldwijde economie tot een  verslechtering van de kredietmarkten leiden en de balance sheets  en financiële  positie van verzekeraars in de loop der tijd kunnen verzwakken. Daarnaast hebben  ​​Nederlandse verzekeraars ook te maken met ongunstige ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt als gevolg van grote investeringen in woninghypotheken.

Nederlandse levensverzekeraars zijn primair blootgesteld aan een langlevenrisico en minder aan het overlijdensrisico, wat de negatieve gevolgen beperkt van een potentiële piek in sterftecijfers als gevolg van het Coronavirus. Zo zal  het levenbedrijf in geval van een economische recessie waarschijnlijk minder worden beïnvloed door de ontwikkeling van nieuwe levenproductie al blijft effectief kostenbeheer echter prioriteit houden. Het schadebedrijf daarentegen kan worden getroffen  door een toename van het aantal ziektegevallen, bedrijfsonderbreking en schadevergoedingsclaims. Bovendien zouden de kosten voor vermogensbeheer kunnen dalen bij lagere tegoeden.

Nederlandse zorgverzekeraars staan ​​bloot aan meer en hogere schadeclaims als gevolg van patiënten die behandeling nodig hebben vanwege het Coronavirus. Ondanks het Nederlandse systeem van risicoverevening en de mogelijkheid voor  verzekeraars de premies in de daaropvolgende jaren aan te kunnen passen zou volgens Fitch een forse schadestijging  van invloed kunnen zijn op de operationele mogelijkheden van verzekeraars.

“De buitengewone aard van de uitbraak, de omvang van de reacties en de snelheid waarmee de gebeurtenissen zich ontvouwen, maken het waarschijnlijk dat we risico’s zullen zien die nog niet eerder zijn waargenomen. Als zodanig kunnen verzekeraars die gevoeliger zijn of worden voor de uitbraak en de daarmee samenhangende disruptie van de financiële markt, te maken kunnen krijgen met ratingaanpassingen in hun  Outlook ”, besluit het ratingbureau.