Europese verenigingen doen aanbevelingen om pensioenen voor iedereen toereikend te maken

Tijdens de lancering van de Europese Pensioenweek in Brussel presenteerden de 14 Europese verenigingen belangrijke aanbevelingen aan EU-beleidsmakers om pensioenen voor iedereen adequaat te maken. Frances Fitzgerald, lid van het Europees Parlement, Fausto Parente, uitvoerend directeur, EIOPA, Katarina Ivanković Knežević, directeur Sociale Rechten en Inclusie, Europese Commissie, Didier Millerot, hoofd van de eenheid Verzekeringen en Pensioenen, Europese Commissie namen deel aan het evenement.

De aanbevelingen dragen bij aan het debat over hoe betaalbare en houdbare pensioenstelsels in de EU versterkt en gewaarborgd kunnen worden. Aangezien de afhankelijkheidsratio van ouderen – het aantal mensen van 65 jaar en ouder ten opzichte van de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar – tussen 2023 en 2080 naar verwachting zal verdubbelen, is het dringend noodzakelijk om de lacunes in de pensioenbescherming aan te pakken en te zorgen voor adequate pensioenen voor iedereen.

Aanbevelingen voor pensioenen: European Association of Paritarian Institutions: Zorg voor en promoot het paritaire model, dat inhoudt dat instellingen voor sociale bescherming worden opgericht en beheerd door werkgevers en vakbonden via collectieve overeenkomsten, als integraal onderdeel van het ontwerpen en uitvoeren van beleid voor sociale bescherming op het werk. Paritaire instellingen maken gebruik van collectieve mechanismen om de dekking en het bereiken van adequate pensioenen voor iedereen te verbeteren.
 Association for Financial Markets in Europe: De belangen van eindbeleggers centraal stellen in de secundaire markten van Europa door het project Capital Markets Union te bevorderen en diepe liquiditeitspools te bieden die de transactiekosten voor vermogensbeheerders van pensioenfondsen en andere beleggers verlagen.
AGE Platform Europe: Pensioenen moeten een inkomen garanderen voor een waardig leven gedurende het hele leven. Wettelijke pensioenen moeten de bijdragen van mensen tijdens hun beste jaren eerlijk compenseren, gendergelijkheid garanderen en solidariteit voor levensgebeurtenissen via pensioenkredieten voor kinderopvang, mantelzorg, werkloosheid, ziekte, invaliditeit of andere vormen van uitsluiting van de arbeidsmarkt. Pensioenen moeten economische zekerheid garanderen naarmate mensen ouder worden door regelmatige en automatische aanpassingen aan de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud en de inkomens. Better Finance:  In haar jaarlijkse verslag over het reële rendement van langetermijn- en pensioenspaarproducten toont Better Finance aan dat veel producten op de markt er nu al niet in slagen een toereikend pensioen te garanderen, waardoor veel pensioenspaarders het risico lopen hun individuele pensioendoelstellingen niet te halen. Better Finance benadrukt de noodzaak van toegang tot onbevooroordeeld advies, producten die waar voor hun geld bieden, kostenbesparende maatregelen voor alle producten, gestandaardiseerde openbaarmaking van informatie over de werkelijke kosten en prestaties in het verleden, en de bevordering van een cultuur van financiële planning voor de lange termijn.
Cross-Border Benefits Alliance-Europe: Bevorderen van kapitaalgedekte pensioenen en het omslagstelsel voor pensioenen in de eerste pijler minder omslachtig en duur maken in termen van bijdragen, vooral voor jonge generaties.
European Banking Federation: Financiële geletterdheid is cruciaal voor het welzijn van mensen. Burgers moeten van jongs af aan worden toegerust met degelijke financiële vaardigheden om het belang van persoonlijke financiën en pensioenplanning in te zien. Financiële educatie vormt de kern van Europa’s weg naar een sterke, veerkrachtige en toekomstbestendige samenleving.
European Fund and Asset Management Association: De prioriteit moet liggen bij het aanmoedigen van mensen om hun overheidspensioenen aan te vullen door middel van bedrijfspensioenregelingen en persoonlijke pensioenproducten, met name door het ontwikkelen van pensioentrackingsystemen om burgers te informeren over het inkomen dat ze kunnen verwachten bij pensionering, het bieden van adequate fiscale prikkels voor pensioensparen, het implementeren van automatische inschrijvingsmechanismen en het wijzigen van het pan-Europese persoonlijke pensioenproduct (PEPP) om de problemen aan te pakken die worden veroorzaakt door het kostenplafond en het ontwerp van de risicobeperkingstechnieken.  
Insurance Europe: Herzie het Solvency II-raamwerk zodat verzekeraars geschikte spaarproducten voor de lange termijn kunnen aanbieden, zodat Europese burgers gerust kunnen zijn over hun toekomstige pensioen. Verzekeraars zijn bereid om de bescherming te bieden waar mensen naar op zoek zijn, in de vorm van garanties of bescherming, maar kunnen dit alleen doen als aan belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Invest Europe: Europa investeren: Investeringen in durfkapitaal en private equity zijn niet de enige essentiële elementen om de best mogelijke rendementen te behalen voor de pensioenen van pensioen- en verzekeringshouders. Aangezien de Europese bevolking blijft vergrijzen, is een holistische aanpak nodig om de uitdagingen en kansen aan te pakken, met de actieve betrokkenheid van investeerders, vernieuwers, regelgevers en eindgebruikers van de zilveren generatie om substantiële en innovatieve oplossingen te leveren voor betere diensten en systemen. 
Pensions Europe Zorg ervoor dat de herziening van IORP II een kader blijft voor minimale harmonisatie en dat in horizontale regelgeving rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van pensioenfondsen.
Europese week van het pensioen Het openingsevenement is het eerste in een reeks evenementen die worden georganiseerd tijdens de derde jaarlijkse Europese Week van het pensioen. De Week wordt georganiseerd door 14 Europese verenigingen van 28 november tot 1 december, waar discussies zich richten op de pensioenuitdaging in Europa en oplossingen worden verkend, terwijl het bewustzijn van de noodzaak om te sparen voor pensioen wordt vergroot. Het volledige programma van evenementen is here beschikbaar   F