DNB onderzoekt niet-financiële risico’s en compliancefunctie

De Nederlandsche Bank doet sectorbreed onderzoek naar niet-financiële risico’s die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook gaat de toezichthouder een consultatie starten over de good practices voor de beheersing van uitbestedingsrisico’s, die tot 1 juni a.s. loopt. Verder gaat DNB vanaf de zomer 2018 onderzoek doen naar de werking van de compliancefunctie bij een vijftal verzekeraars. Dat zijn enkele zaken die naar voren komen in de vorige week verschenen ‘Nieuwsbrief Verzekeren’ van De Nederlandsche Bank.

Met betrekking tot het onderzoek naar niet-financiële risico’s wordt in de tweede helft van mei een uitvraag bij alle Solvency II-verzekeraars gedaan om inzicht te krijgen in een aantal niet-financiële risico’s. “Voor de soliditeit van een financiële instelling is het naast een gezonde financiële positie belangrijk dat er een beheerste en integere bedrijfsvoering is die risico’s doeltreffend identificeert en mitigeert.”

De uitkomsten van de uitvraag gebruikt DNB om risicogebaseerd haar toezicht op deze risico’s vorm te geven. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld keuzes worden gemaakt in de prioritering van onderzoeken. Het betreft de volgende onderwerpen: bedrijfsmodel & strategie, gedrag, cultuur & governance, IT en operationeel risico en integriteitsrisico. Om de belasting voor verzekeraars zoveel mogelijk te beperken, onderzoekt DNB in hoeverre de vragen over ‘bedrijfsmodel & strategie’ tevens kunnen worden gebruikt in het kader van het onderzoek ‘Net Capital Generation’.

Consultatie good practice uitbesteding

Over de consultatie over de good practices voor de beheersing van uitbestedingsrisico’s, schrijft DNB: “Verzekeraars besteden verschillende activiteiten uit om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de kennis en schaalgrootte van een dienstverlener en om de kosten te reduceren. Tegenover deze voordelen staan ook risico’s voor een verzekeraar. Zo is er het risico dat de continuïteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering van de verzekeraar in gevaar komt door contractbreuk, door financiële problemen van de dienstverlener of door misbruik van vertrouwelijke gegevens.”

Uit onderzoek van DNB is naar voren gekomen dat verzekeraars de uitbestedingsrisico’s onvoldoende beheersen. Daarom heeft DNB good practices opgesteld voor verzekeraars. Deze bieden handvatten voor de beheersing van de uitbestedingsrisico’s. DNB legt deze good practices nu ter consultatie voor. Hoofdvraag is of deze good practices voldoende duidelijk zijn en daadwerkelijk handvatten bieden om aan de wettelijke eisen voor uitbesteding te voldoen. Overigens schrijft DNB in de nieuwsbrief vaker consultaties te willen doen om de sector meer te betrekken bij de totstandkoming van beleidsuitingen. DNB nodigt voor deze consultatie niet alleen verzekeraars uit, maar ook adviseurs en dienstverleners die activiteiten van verzekeraars uitvoeren. Zij kunnen tot en met 31 mei 2018 reageren op deze concept- good practices.

Compliancefunctie

Over het onderzoek naar de werking van de compliancefunctie zegt hij dat deze een van de vier sleutelfuncties uit het Solvency II- raamwerk voor (her)verzekeraars is en een cruciale rol speelt in de beheersing van de operationele- en integriteitsrisico’s. DNB heeft in 2014 en 2015 in de aanloop naar de implementatie van de Solvency II-richtlijn reeds aandacht besteed aan de inrichting van de sleutelfuncties, inclusief de compliancefunctie. Het komende onderzoek is een follow-up van deze uitvraag, nadat eerder in 2016 en 2017 bij een selectie van instellingen de andere drie sleutelfuncties zijn onderzocht op hun werking.

Het onderzoek omvat deskresearch op basis van bij de instellingen opgevraagde informatie. Daarnaast zal een afvaardiging van het onderzoeksteam enkele dagen bij de instelling ter plaatse zijn voor interviews. De voor het onderzoek geselecteerde verzekeraars zijn inmiddels geïnformeerd. Na afronding van het onderzoek ontvangen de betreffende instellingen een individuele terugkoppeling. Eind 2018 zal DNB sectorbreed de resultaten en good practices communiceren aan de sector zodat alle verzekeraars de bevindingen van dit onderzoek kunnen gebruiken voor inzichten betreffende het functioneren van hun eigen compliancefunctie.