DNB: Indienen Regular Supervisory Report 2017

Verzekeraars moeten ten minste eens in de drie jaar een Regular Supervisory Report (RSR) inleveren bij DNB, tenzij DNB verzoekt een andere frequentie te hanteren.Deze rapportageverplichting is vastgelegd in de Solvency II-regelgeving.

Verzekeraars die driejaarlijks een RSR moeten inleveren, hebben in de andere jaren ook een rapportageplicht. In deze tussenrapportage moeten ze melden of zich al dan niet materiële wijzigingen hebben voorgedaan in het boekjaar. Als er wijzigingen zijn opgetreden, moeten zij deze toelichten in de rapportage, conform artikel 312 lid 1a, lid 2 en lid 3 van de Solvency II Gedelegeerde Verordeningen. Deze verplichting geldt zowel op het niveau van de juridische entiteit als op groepsniveau.

Materiële wijzigingen zijn alle wijzigingen die de besluitvorming of het oordeel van de toezichthoudende autoriteiten zouden kunnen beïnvloeden als zij niet of onjuist worden weergegeven (artikel 305 Gedelegeerde Verordening). Het gaat om wijzigingen in het bedrijf en de resultaten, het governancesysteem, het risicoprofiel, de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden, en het kapitaalbeheer van de onderneming. Verzekeraars moeten in hun rapport de oorzaken en gevolgen van deze veranderingen toelichten.

Verwachtingen van DNB

Welke rapportage verwacht DNB van de verzekeraars? DNB heeft een proportionele benadering gehanteerd door bij deze keuzes nadrukkelijk rekening te houden met de aard, omvang en complexiteit van de betreffende verzekeraar, en met de kwaliteit van de RSR over 2016. Dit heeft geresulteerd in drie mogelijkheden:

  • Volledige RSR: iedere verzekeraar die een volledige rapportage moet indienen bij DNB is daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  • Rapport van materiële wijzigingen: dit rapport verwacht DNB van de verzekeraars die geen volledige RSR moeten indienen, maar wel materiële verandering(en) hebben meegemaakt in het boekjaar 2017. In een aantal gevallen heeft DNB de verzekeraar schriftelijk verzocht in dit rapport een volledige uitwerking op te nemen van enkele specifieke in de RSR voorgeschreven hoofdstukken.
  • Rapport met de melding dat er geen materiële wijzigingen zijn: dit rapport verwacht DNB van de verzekeraars die geen volledige RSR moeten indienen en geen materiële verandering(en) hebben meegemaakt in het boekjaar 2017.

Voor zover van toepassing verwacht DNB dat in de rapportage specifiek wordt ingegaan op de vragen en opmerkingen die DNB heeft opgenomen in de terugkoppelingsbrieven over de jaarstaten 2016 (dit betreft zowel de sectorbrede terugkoppeling als de specifiek voor de verzekeraar opgestelde terugkoppeling) over de RSR.

Voor elke verzekeraar staat een verplichting open in het Digitaal Loket Rapportages voor het aanleveren van één van deze drie rapportages. De inlevertermijn is gelijk aan die van de jaarlijkse kwantitatieve templates.

Foto: DNB