DNB doet onderzoek naar beheersing van operationele en IT-risico’s verzekeraars en zorgfraudebeheersing door zorgverzekeraars

In zijn deze week verschenen nieuwsbrief kondigt de De Nederlandsche Bank (DNB) twee onderzoeken aan: één naar de beheersing van operationele en IT-risico’s bij een selectie van middelgrote verzekeraars en één naar de zorgfraudebeheersing door zorgverzekeraars.

Het eerstgenoemde onderzoek, aangeduid met OPIT-scan, levert per verzekeraar een beeld op van de beheersing van operationele en IT-risico’s. De uitkomsten over de geselecteerde verzekeraars heen geven ook een generiek beeld. Aan de hand van die generieke inzichten kan DNB haar toezicht effectiever vormgeven. Afhankelijk van de individuele kenmerken van een verzekeraar kunnen bepaalde onderwerpen specifieke aandacht krijgen in dit onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de strategische verankering van deze risicocategorieën binnen de governance van de directie, grote migratie- of conversietrajecten, datakwaliteit en uitbesteding. Eventuele specifieke aandachtspunten worden vooraf vermeld in een aankondigingsbrief aan de directie van de verzekeraar.

Proportionaliteit

DNB past het proportionaliteitprincipe toe bij de hantering van het beoordelingskader. Het onderzoek bij de verzekeraar ter plaatse duurt twee à drie dagen. Daaraan voorafgaand vraagt DNB de verzekeraar de benodigde documentatie toe te sturen. Daarnaast maakt DNB-gebruik van de documenten die zij al beschikbaar heeft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de expertiseafdeling operationeel en IT-risico (ECOPIT) in samenspraak met de accounttoezichthouder.

DNB rapporteert de uitkomst van de OPIT-scan in een vertrouwelijke brief aan de directie, na de verificatie van de feiten door de verzekeraar. Daarbij geeft DNB aan welke vervolgacties zij eventueel van de verzekeraar verwacht. DNB zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 de belangrijkste generieke onderzoeksbevindingen geanonimiseerd publiceren.

Onderzoek zorgfraudebeheersing door zorgverzekeraars

DNB en Nederlandsche Zorgautoriteit (NZa) gaan daarnaast gezamenlijk onderzoek doen bij zorgverzekeraars naar de beheersing van externe zorgfraude. Fraudebestrijding bevindt zich op het raakvlak van de toezichtdomeinen van beide toezichthouders. Een krachtenbundeling in dit onderzoek bevordert de diepgang en kwaliteit én beperkt de toezichtdruk.

DNB en NZa willen vaststellen op welke wijze zorgverzekeraars hun externe frauderisico’s beheersen. Fraude vormt immers een bedreiging voor de integriteit van het financiële stelsel en de reputatie van zorgverzekeraars (toezichtdomein DNB). Daarnaast kan fraude het vertrouwen van de burgers in het zorgstelsel ondermijnen en leiden tot negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid van de zorgverzekeringen (toezichtdomein NZa).

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een aantal zorgverzekeraars en is specifiek gericht op de beheersing van frauderisico’s binnen de zorgsegmenten Wijkverpleging (Zvw) en Farmacie. Het onderzoek omvat deskresearch, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare informatie, en deelwaarnemingen, onder andere data-analyse. Daarnaast zal een afvaardiging van het onderzoeksteam enkele dagen bij de instelling ter plaatse zijn voor interviews met medewerkers die zich binnen de instelling bezighouden met zorgfraude. De voor het onderzoek geselecteerde zorgverzekeraars zijn inmiddels geïnformeerd middels een aankondigingsbrief.

 Na afronding van het onderzoek ontvangen de geselecteerde instellingen een individuele terugkoppeling. Daarnaast worden sectorbrede resultaten en good practices in een later stadium (medio 2018) gecommuniceerd aan de sector.

Foto”DNB