DNB acht bij schadeverzekeraars betere onderbouwing van gekozen herverzekeringsprogramma nodig

DNB roept schadeverzekeraars op hun keuzes bij de inkoop van het herverzekeringsprogramma beter te onderbouwen. “De inkoop van het herverzekeringsprogramma is veelal geen logisch uitvloeisel van het risicomanagement- en herverzekeringsbeleid van verzekeraars. Dat concludeert DNB op basis van een in 2018 uitgevoerd onderzoek naar de herverzekeringen van een aantal middelgrote schadeverzekeraars.

Het beleid is volgens DNB vaak onvoldoende concreet om te bepalen of het ingekochte herverzekeringsprogramma daarbij aansluit. “Zo werd in het beleid bijvoorbeeld niet ingegaan op de keuze van de contractvorm, het eigen behoud en de branches waarvoor herverzekering moet worden ingekocht. Ook ontbraken vaak voorschriften voor de spreiding en kwaliteit van de herverzekeraars.”

In een toelichting op het hoe en waarom van dit onderzoek schrijft de toezichthouder: “Herverzekering speelt bij veel verzekeraars een belangrijke rol binnen het risicomanagement. Immers, zonder adequate herverzekering zou het voor veel verzekeraars niet mogelijk zijn om grotere risico’s te accepteren. Daarnaast speelt herverzekering een rol bij het beperken van de schadelast van evenementschaden, waaronder natuurrampen”

SCR-berekening

DNB heeft voor dit onderzoek ook beoordeeld op welke wijze de herverzekeringscontracten zijn meegenomen bij het berekenen van de SCR (Solvency Capital Tequirement). Hierbij concludeert DNB dat de berekening van het risicomitigerende effect van de herverzekering in sommige gevallen dusdanig complex is dat deze niet is te beoordelen zonder nadere toelichting. Daarnaast heeft DNB vastgesteld dat de berekening van het tegenpartijkredietrisico niet in alle gevallen juist is uitgevoerd. Fouten komen vaker voor bij de berekening van het risicomitigerende effect en het samenvoegen van blootstellingen aan herverzekeraars die tot één groep behoren.

De Actuariële Functie (AF) brengt jaarlijks een advies uit over de invulling en adequaatheid van de herverzekeringen van de verzekeraar. Uit het onderzoek blijkt dat dit advies in een aantal gevallen nog onvoldoende voldoet aan de eisen die de Solvency II-regelgeving daaraan stelt.

DNB heeft inmiddels de betrokken schadeverzekeraars geïnformeerd over de specifieke bevindingen. Begin 2019 zal dit onderzoek een vervolg krijgen voor een selectie van levensverzekeraars.