Chinese verzekeraars zullen met steeds meer Nat Cat-schades worden geconfronteerd

De verzekeringssector in China is een van de meest blootgestelde sectoren aan Nat Cat-risico’s. Als gevolg van de toenemende frequentie van extreme gebeurtenissen verwacht  Fitch Ratings  dat verzekeraars  een steeds groter deel van de economische schades als gevolg van natuurrampen zullen dekken.

Volgens Swiss Re bedroegen de verzekerde schades door natuurrampen in totaal ongeveer 10% van de economische schades door natuurrampen in China, een percentage dat veel hoger ligt dan in ontwikkelde westerse markten zoals Noord-Amerika.

Het toenemende gebruik van landbouwverzekeringen, geholpen door ondersteunend overheidsbeleid en lokale overheidssubsidies, heeft de gevolgen voor de landbouwsector verzacht. Overheidssubsidies dekken 55-90% van de premies voor landbouwverzekeringen, waardoor de boeren minder kwetsbaar zijn voor zeer ongunstige omstandigheden. Bovendien heeft de centrale overheid in de tweede helft van 2020 een nieuwe herverzekeringsmaatschappij in staatsbezit opgericht, de China Agricultural Reinsurance Corporation, om de verzekeringsdekking in de landbouwsector te bevorderen.

Dit komt bovenop de centrale reservefondsen die de regering vaak toewijst als reactie op grote natuurrampen. Zo reserveerde de centrale overheid eind augustus 10 miljard CNY (1,4 miljard dollar) om de recente droogte te verlichten en de graanproductie in het najaar te ondersteunen. De lokale overheden zijn vervolgens verantwoordelijk voor de toewijzing van de middelen aan de boeren.

Ondersteunende overheidsmaatregelen, waaronder door de overheid gesubsidieerde herverzekeringsdekking, zullen de blootstelling van verzekeraars met een Fitch-rating aan hogere milieurisico’s verzachten, aldus het mondiale ratingbureau. De toezichthouder moedigt Chinese verzekeraars ook aan om offshore catastrofeobligaties uit te geven, wat volgens Fitch zou helpen om de verliezen als gevolg van natuurrampen te spreiden.

Beperking van rampen

Fitch wijst erop dat de overheid de afgelopen jaren op meerdere fronten hulp heeft geboden, waaronder preventieve maatregelen, herstel na rampen en noodmaatregelen tijdens natuurrampen, waarbij onderzoek van de Wereldbank voorspelt dat een toename van de opwarming leidt tot een grotere kans op gevaren als droogte, overstromingen en hittegolven.

Beleidsmakers maken gebruik van banken, vooral grote staats- en beleidsbanken, om hulp en herstel na rampen te ondersteunen. Chinese banken verstrekten in 2021 voor CNY83,1 miljard aan extra leningen ter ondersteuning van het herstel van basisinfrastructuur, bedrijfsactiviteiten en landbouwactiviteiten na de ramp. Zij verleenden ook schuldverlichting voor 21,2 miljard CNY en verstrekten 21,0 miljard CNY aan voorwaardelijke noodkredieten. De kredietverlening kan grotere risico’s inhouden voor de kwaliteit van de activa, maar wij verwachten dat het kredietvolume een klein deel van de totale kredietverlening zal blijven uitmaken. Hun rol in het overheidsbeleid versterkt ook onze verwachting dat de grote staats- en beleidsbanken indien nodig buitengewone staatssteun zullen krijgen.


Volgens Fitch kan de kans toenemen dat Chinese verzekeraars  met een grotere kredietimpact van extreme gebeurtenissen worden geconfronteerd als de economische groei gedurende een langere periode vertraagt, waardoor de begrotingsdruk bij lokale overheden toeneemt en hun capaciteit wordt beperkt om zich te concentreren op uitgavencategorieën die op korte termijn minder noodzakelijk lijken, zoals investeringen in klimaatbestendigheid.