CFD zet grote vraagtekens bij ‘fijnmazigheid’ provisietransparantie schade


De kogel lijkt door de kerk. De minister van Financiën heeft te kennen gegeven dat ze voor een actief transparantiemodel voor schadeprovisie gaat, dat is gebaseerd op fijnmazige gemiddelden van diverse typen verzekeringsproducten. Hiermee negeert volgens de CFD ook deze minister het door haar ambtenaren uitgewerkte voorstel, dat na enkele jaren debatteren met de sector tot stand was gekomen (gemiddelde procenten/bedragen voor beperkt aantal productgroepen). Tijdens deze sessies waren ook steeds de AFM, de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars aanwezig.

| “Onder het bewind van de vorige minister werd echter duidelijk dat zo’n proces slechts voor de bühne is, want na het uitbrengen van het eindvoorstel volgde een eentweetje tussen die minister en de AFM, Consumentenbond en Verbond van Verzekeraars en werd het eindvoorstel 180 graden gedraaid naar een nominaal bedrag in de pre-contractuele fase, tot twee cijfers achter de komma nauwkeurig. De nieuwe minister kiest nu voor een ‘middle of the road’ oplossing om de partijen bij elkaar te houden, maar CFD is hier niet gerust op”, aldus de commissie.

Fijnmazigheid versus exacte nominale bedragen
Hoe zit het nu precies? Het afgedwongen voorstel van AFM, Verbond en Consumentenbond gebiedt het volgende.

De actieve provisietransparantie blijft conform het voorgehangen ontwerpbesluit zien op exacte nominale bedragen per product.

De nieuwe minister wil het nu als volgt aanpakken.

Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten

Het goede nieuws is dus dat het verzet van de belangenorganisaties (zie ook hier de laatste open brief van CFD) en kritische vragen vanuit de kamer hebben geleid tot een visiewijziging.

Maar daar houdt het goede nieuws ook direct weer op. De branche moet nu namelijk zelf invulling geven aan deze nieuwe transparantie in samenwerking met de AFM. De AFM staat echter niet achter dit besluit van de minister en heeft al aangegeven dat deze ongewenste oplossing dan wel zo dicht mogelijk bij het werkelijke provisiebedrag moet liggen. Kortom, zo fijnmazig moet worden dat het eigenlijk weer nominaal per product wordt. Dat gaan leuke discussies worden.

Waar kwam het ook alweer vandaan?
Het is goed om te blijven vermelden dat actieve provisietransparantie op schade door de toenmalige minister, zonder enige aanleiding, tijdens de ‘evaluatie provisieverbod complexe producten’ werd toegevoegd aan de agenda.

Dat was naar aanleiding van een ander eentweetje tussen de toenmalige minister met de AFM en het Verbond. De AFM motiveerde haar visie met een zelf uitgevoerd onderzoek, waarvan de vraagstelling de tenen van professionele onderzoeksbureaus deed krommen. 

En we herhalen, er was en is geen enkele aanleiding, geen excessen, uitgebreide mogelijkheden voor consumenten om producten zonder kosten over te sluiten, of van intermediair te wisselen en de consument kon altijd vragen naar, en inzicht krijgen in het kostenmodel van het intermediair.

Probeer eens bij verzekeraars inzicht te krijgen in hun kosten van de premie. De enige transparantie is dat er 21% van de premie naar de staatskas gaat (verzekeringsbelasting) en ca. 20% naar die intermediairs waar enkele verzekeraars zaken mee doen.

En we weten dat die overige ca. 60% leidt tot megawinsten, die lucratieve rendementen opleveren voor de aandeelhouders.

Maar het moet gezegd, een scherpe focus op de beloning van het intermediair zorgt er natuurlijk voor dat het uitwijken naar direct writers en prijsvergelijkers erg aantrekkelijk wordt voor de vaak ondeskundige consument. Alles voor de scherpste prijs weten we inmiddels uit veel onderzoek.

En alles wat niet via een onafhankelijk intermediair loopt is natuurlijk winstmaximalisatie voor de verzekeraar. En er is dan ook geen onafhankelijk expert meer die de consument beschermt tegen ‘het oordeel’ van de verzekeraar, bijvoorbeeld bij schade.   

Transparantie brief minister 
Over de transparantie van de brief van de minister heeft CFD ook nog wel wat opmerkingen. Zo wordt er in de brief vermeld dat er met verschillende partijen is gesproken, waaronder brancheverenigingen, maar ontbreken de concrete namen en links naar de verslagen van die gesprekken.

Ook gaat deze minister volledig voorbij aan het door haar ambtenaren uitgebrachte voorstel. Geen enkele toelichting waarom twee jaar werk van kundige ambtenaren en dure onderzoeken met een grote boog achteloos in de prullenbak verdwijnt. 

Het voorstel lijkt niet eens serieus meegenomen in de weging van de minister. Het komt heel erg over als; we doen een tussenoplossing om nu iedereen tevreden te houden en dan zorgt de AFM maar dat ze haar eigen doelen doordrukt.

Hoe nu verder?
Natuurlijk gaat CFD, als ze als grootste brancheorganisatie van het MKB daarvoor wordt uitgenodigd, in gesprek over de uitvoering van dit fijnmazige provisietransparantiemodel op schade. Ondanks dat CFD nog steeds vindt dat het huidige systeem prima voldoet.

We willen daarbij vooral kijken naar het gelijke speelveld, consumentenbescherming, de mate waarin fijnmazigheid wordt doorgevoerd en wat de administratief/technische gevolgen zijn van constante prijsveranderingen van het eindproduct voor dit systeem.

Maar dat is niet alles. CFD heeft ook besloten een eigen plan uit de kast te halen en verder te ontwikkelen. Het is een alternatief voor de huidige discussie over provisietransparantie dat meer recht doet aan het intermediair, de consument én een gelijk speelveld. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt in de loop van dit jaar duidelijk.

Bijgaand de link naar de bewuste kamerbrief.