Beleidsplan schadesector: Focus op onderzoek invoering directe autoverzekering en verbetering afwikkeling letselschades

In de Sector Schadeverzekeringen ligt de focus in 2018 op het onderzoek naar de mogelijkheid om in Nederland de directe autoverzekering in te voeren. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de afwikkeling van letselschades tegen minder kosten en met een hogere klanttevredenheid. Dat staat te lezen in het Beleidplan 2018 van het Verbond van Verzekeraars, een werkprogramma waarin de pijlers ‘ondernemend’ en ‘maatschappelijk’ andermaal centraal staan.  Daarnaast krijgen volgend jaar vier dossiers de meeste aandacht van deze sector: het goed monitoren van het voor 2024 aangekondigde asbestverbod, professionalisering van het volmachtkanaal volgens de vastgestelde ground rules, uitvoering geven aan het project Smart homes en de consequenties daarvan voor verzekeraars en het realiseren van de aanbevelingen uit het Klimaatrapport dat in 2017 is opgeleverd

Het beleidsplan werd gisteren (14 december jl.) vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Verder stemde de algemene ledenvergadering in met de verlenging van de termijn van de huidige voorzitter David Knibbe met een half jaar. Per 20 juni 2018 neemt Willem van Duin (bestuursvoorzitter van Achmea) het voorzitterschap over, voor een periode van twee jaar.

Prioriteiten

Naast de hierboven gestelde zaken geeft de verzekeringssector in 2018 prioriteit aan een vernieuwd pensioenstelsel, een duurzame balans op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de veiligheid ook ten aanzien van klimaat en andere risico’s, zoals op het gebied van terrorisme en cybersecurity. Ook de evaluatie van Solvency II en het provisieverbod en de consequenties van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming hebben de volle aandacht van het Verbond, dat eraan zegt te willen bijdragen dat alle eisen helder zijn en de leden waar mogelijk wil ondersteunen bij de implementatie.

De overige prioriteiten bij de algemene beleidszaken zijn:

  • De lancering van de website Mijnverzekeringenopeenrij.nl, die klanten meer overzicht en transparantie biedt en op langere termijn bijdraagt aan kostenefficiëntie voor verzekeraars;
  • Bijdragen aan efficiënter toezicht: principegebaseerd, risico-georiënteerd en toegesneden op de praktijk;
  • Afsluiten van een IMVO-convenant met ngo’s, bonden en overheid om bij te dragen aan een duurzaam beleggingsbeleid;
  • Samen met de vakbonden komen tot verlenging en optimalisering van de in 2014 opgestelde Sociale Agenda.

Naast alle prioritaire beleidsdossiers zijn er drie overkoepelende prioriteiten benoemd. Daarbij gaat het binnen het programma Klantbelang en Reputatie om het signaleren en oplossen van reputatiedossiers en het versterken van klantcommunicatie. Daarnaast wordt verder gebouwd aan het Data Competence Centre om de datapositie van de sector te borgen, de samenwerking verder te verbreden en datastromen te combineren. In 2018 wordt, ten slotte, een vervolg gegeven aan de uitvoering van de Innovatie-agenda. De massieve trends die op ons afkomen vragen in sommige gevallen om collectieve antwoorden. Niet alleen de Innovation Advisory Board helpt daarbij, maar ook de agenda’s van de sectorbesturen zijn hierin belangrijk.