Aon: Herverzekeringsmarkt maakt zich op voor duurzame groei voorafgaand aan de verlengingen per 1 januari:

Door een veelbelovende gang van zaken is de mondiale herverzekeringsmarkt klaar voor een ordentelijker en voorspelbaarder verlengingsseizoen vóór 1 januari 2024. Aon’s Reinsurance Renewal Season 2023-rapport benadrukt de positieve vooruitzichten, daarbij verwijzend naar een versterking van de relaties en een evenwichtig vraag- en aanbodscenario, allemaal versterkt door het uitblijven van een significante catastrofe.

Na een reset van de premie- en retentieniveaus voor propertycatastrofes in januari 2023, bleken daaropvolgende renewals in april, juni en juli voorspelbaarder. Herverzekeraars herstelden hun risicobereidheid, en verzekeraars navigeerden bedreven in de zich ontwikkelende marktdynamiek, wat leidde tot een stabieler traject.

Een opmerkelijke ontwikkeling die bijdraagt ​​aan deze stabiliteit is de gestage groei van de capaciteit gedurende het hele jaar. Kapitaalinstromen van externe investeerders, traditionele herverzekeraars en verzekeringsgerelateerde effecten (ILS) hebben de markt verjongd.Vooral de heropleving van de ILS-markt heeft een belangrijke rol gespeeld in de vastgoedcatastrofesector, en heeft een duidelijk signaal afgegeven aan het traditionele segment.

Aon schat dat de mondiale herverzekeraarscapaciteit  sinds het derde kwartaal van 2022 met 10,7% is gestegen tot 620 miljard dollar .Deze stijging wordt voornamelijk toegeschreven aan ingehouden winsten, herstellende activawaarden en nieuwe investeringen in de catastrofale obligatiemarkt. Hoewel deze trend bemoedigend is, heeft de markt nog wat te doen voordat ze het niveau van vóór de pandemie bereikt.

De hernieuwde stabiliteit op de herverzekeringsmarkt komt verder tot uiting in betere resultaten in de eerste helft van het jaar, ondanks de bovengemiddelde schades door natuurrampen in de sector. Herverzekeraars hebben een indrukwekkend gemiddeld rendement op gewone aandelen op jaarbasis van 17,7%t behaald, een sterke verbetering ten opzichte van de slechts 1,2% van vorig jaar, zij het op een verminderde kapitaalbasis.

Deze positieve trend zal zich naar verwachting voortzetten, waarbij herverzekeraars een grotere belangstelling tonen voor vastgoedrampen, vooral in de midden- en hogere lagen. Er blijven uitdagingen bestaan ​​bij het plaatsen van lagere lagen waar de behoeften van verzekeraars dringender zijn, maar er zijn volop mogelijkheden voor herverzekeraars om zich op deze verbindingspunten te vestigen als strategische partners voor de lange termijn.

Bovendien blijft de markt voor ongevallenherverzekeringen aantrekkelijk dankzij onderliggende renteverbeteringen en hogere beleggingsrendementen. Hoewel er voldoende schadecapaciteit is, oefenen herverzekeraars discipline uit in het licht van de economische en sociale inflatie en de verliesontwikkelingen in voorgaande jaren.Terwijl de markt zich opmaakt voor een robuuste verlenging op 1 januari, blijft zij waakzaam wat betreft de frequentie van natuurrampen, wat een uitdaging is geweest. De eerste helft van 2023 was getuige van aanhoudende hoogfrequente weergerelateerde catastrofes, voornamelijk als gevolg van gemodelleerde secundaire gevaren. Herverzekeraars hebben zich echter met succes van deze verliezen gedistantieerd, dankzij verhogingen van het eigen risico en een verschuiving van het bieden van totale bescherming tegen catastrofes.

Nu de herverzekeringsmarkt een duurzamer fundament heeft gekregen, kunnen verzekeraars en herverzekeraars hun focus nu verleggen naar innovatie en groei. Er is veel vraag naar oude herverzekeringen en de mogelijkheden nemen toe, vooral in segmenten als hypotheekherverzekering, waar capaciteitsbeperkingen en aanzienlijke prijsstijgingen hebben plaatsgevonden.De hervonden stabiliteit en winstgevendheid van de markt zijn van cruciaal belang bij het aanpakken van bredere uitdagingen binnen de verzekeringssector, zoals de beschermingskloof bij de dekking van natuurrampen.

Uit het Weather Climate Catastrofe Insight-rapport van Aon uit 2023 blijkt dat slechts 43% van de $340 miljard aan schade als gevolg van natuurrampen in 2022 door een verzekering werd gedekt. Er is een substantiële kans om deze kloof te dichten en kwetsbare gemeenschappen en lokale economieën te versterken.Bovendien kan de herverzekeringssector een cruciale rol spelen bij het aanpakken van opkomende risico’s die verband houden met transformatieve trends.

Concluderend: hoewel de onzekerheden in de tweede helft van 2023 kunnen aanhouden, lijkt de herverzekeringsmarkt ordelijker en veerkrachtiger dan voorheen. Met deze verbeterde stabiliteit is de markt nu beter gepositioneerd om constructief samen te werken en prioriteit te geven aan klantgerichte oplossingen, waardoor de waardepropositie wordt versterkt en innovatie wordt gestimuleerd om aan de veranderende behoeften van verzekeraars te voldoen.