Aon constateert binnen Europa een keerpunt op de zakelijke schadeverzekeringsmarkt

De zakelijke verzekeringsmarkt in Europa staat op een keerpunt naar een hardere markt met hogere premies, aangescherpte voorwaarden, een grotere risicosectie en een meer beperkte tekencapaciteit, wat een sterke impact zal hebben op de kopers van zakelijke verzekeringen. Dat is één van de conclusies die getrokken kunnen worden uit een nieuw rapport van Aon met als titel ‘Navigating a Changing Insurance Market’.

Volgens Aon wordt deze omwenteling ingegeven door de maatregelen die verzekeraars hebben getroffen naar aanleiding van de verslechterde verzekeringsresultaten als gevolg van de vele, hoge schades (zowel door natuurrampen als man-made calamiteiten), de toegenomen operationele kosten, groeiende klantvragen toegenomen riskexposure. Alleen al in 2017 and 2018 bereikte de schadelast door natuurrampen de recordhoogte van $247 miljard. Deze niet eerder voorgekomen stijging van zowel het aantal schadeclaims als de omvang werd gekoppeld aan de toegenomen  onzekerheid over mogelijke nieuwe forse verliezen in de toekomst doordat zakelijke klanten een groter belang gingen hechten aan risico’s als reputatie, intellectuele eigendommen,, cyber en immateriële bedrijfsschade, waarover minder schadestatistieken of risicomodellen voor handen zijn

De wijze waarop bedrijven te maken hebben met de verhardende verzekeringsmarkt varieert van land tot land  en per branche.  “Uit het rapport blijkt dat er voor bedrijven meer uitdagingen in de komende renewalperiode zijn wanneer zij onvoldoende risicoinformatie aanleveren of te laat hiermee starten. Aan de andere kant, wanneer bedrijven goede schadestatistieken kunnen overleggen, de gevraagde data aanleveren, proactief bezig zijn met riskmanagementprogramma’s en een doordacht beleid voeren, is er voor hen volop zaken te doen in de markt”, aldus Aon.

Hugo Wegbrans, Chief Broking Officer EMEA bij Aon, zegt: “De marktcondities voor zakelijke verzekeringen waren in de afgelopen tien jaar gunstig voor verzekerden als gevolg van een langdurige zachte markt. In combinatie met een aanhoudende en toenemende schadelast heeft dat geleid tot een verandering in de opstelling van verzekeraars  in de vorm van een herziene focus op winstgevendheid. De manier waarop we als verzekeringsindustrie reageren op de veranderende markt is ‘critical’. De markt verhardt en verzekerde bedrijven moeten hun verzekerings- en risicobeleid herzien en zich daarbij realiseren dat er meer uitwisseling van risicoinformatie moet plaatsvinden om de in aankomende renewalperiode niet voor ongewenste verrassingen te komen te staan.”

Richard Waterer, Managing Director EMEA bij Aon’s Risk Consulting, vult aan: “Als de verzekeringsmarkt selectiever wordt moeten verzekerde bedrijven de renewalperiode proactief ingaan enhun risicoprofiel verbeteren. Bedríjven moeten zich focussen op de ontwikkeling van betere riskmanagementprogramma’s, traceren op welke gebieden de schadelast beter kan worden gemanaged en gereduceerd en hun verzekeringsspecialisten nauwgezetter laten samenwerken met het  enterprise risk management team. Ook moeten zij nauwer samenwerken met hun makelaar om ervoor te zorgen dat de risicoinformatie goed is of na te denken over alternatieve vormen van risicofinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van een captive, zodat zij beter voorbereid zijn op de veranderende markt.

Andere uitkomsten uit  Aon’s onderzoek zijn::

  • De branches property en bedrijfsschade, D&O en beroepsaansprakelijkheid vertonen de meeste tekenen van verharding binnen de Europese verzekeringsmarkt;
  • Nederland, België en Spanje rapporteren een verhardende markt voor meerdere branches, met name voor wagenparken, beroepsaansprakelijkheid, property en bedrijfsschade;

De markt blijft competitief in sommige landen voor enkele lines of business, waaronder Scandinavië. Zwitserland en Portugal