Adfiz en CFD tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen

Onverstandig en ondoordacht. Zo typeert brancheorganisatie Adfiz het pleidooi van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor meer transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten, dat de AFM deed in reactie op de consultatie van het ‘Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’ door het ministerie van Financiën.   “Wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen’’.

Adfiz zegt dan ook de tekst van het geconsulteerde conceptbesluit te ondersteunen. “Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverlener transparant zijn over de wijze van beloning, en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen.”

Commissie Financiële Dienstverlening

 

 

 

Ook de CFD (Commissie Financiële Dienstverlening) heeft zich kritisch uitgelaten over de AFM-reactie. “De AFM moet ophouden steeds maar weer de provisiediscussie op te rakelen. Het geeft elke keer weer het signaal aan de markt af alsof intermediairs veel te veel geld verdienen aan advies, vergelijk en bemiddeling en leidt de aandacht af van veel belangrijkere zaken rondom verzekeringen.”
.
De CFD vervolgt: “De AFM zegt, op basis van eigen onderzoek, dat consumenten het heel belangrijk vinden om te weten of een intermediair € 2,00 of € 2,50 per maand verdient aan gemiddelde inboedelverzekering. Ze is er van overtuigd dat als consumenten hier actief op worden gewezen, ze wel drie keer nadenken bij wie ze hun inboedelverzekering onderbrengen. Dat is een goedkope manier om bij het publiek te scoren. Waarom vraagt de AFM niet tegelijkertijd om actieve schade uitkeringstransparantie? Dat is een veel belangrijker aspect van een schadeverzekering dan enkele dubbeltjes provisie meer of minder. Bijvoorbeeld het aantal uitkeringen per verzekeraar dat wordt afgewezen of beperkt. Of het aantal klachten dat een verzekeraar jaarlijks ontvangt over schadeafwikkeling. Of de gemiddelde doorlooptijd van de afwikkeling van een schade. En wat te denken van de jaarlijkse schadelast versus inkomende premies?”

Ziekelijke focus

CFD vervolgt zijn tirade jegens de AFM als volgt: “We hebben allemaal gezien dat de platte strijd om de laagste premie op internet heeft geleid tot een zorgwekkende financiële huishouding bij bepaalde verzekeraars, specifiek bij hun internetdochters. Waarom richt de AFM zich daar niet op in haar strijd voor transparantie? De richtlijn verzekeringsdistributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Veel goed werk te doen dus voor de AFM, maar blijkbaar komt ze niet verder dan een bijna ziekelijke focus op een paar dubbeltjes provisie meer of minder.”
De provisie op schadeverzekeringen bestaat al tientallen jaren en er is nog nooit een misstand aangetoond, vervolgt de CFD. “Door de constante prijsoorlogen blijven polispremies relatief laag en dit heeft ook een direct gevolg voor de provisie-inkomsten. Die worden ook lager omdat dit een percentage van de polis premie is. Het percentage is jarenlang stabiel geweest en vertoont zelfs een wat dalende lijn. Actieve provisietransparantie op schadeverzekeringen levert niet meer op dan nog discussie over een niet ter discussie staand verdienmodel van slechts één schakel in de keten”, aldus de intermediairorganisatie, die uit eigen intern onderzoek zegt te weten dat dat consumenten het vele malen belangrijker vinden dat hun schade snel, volledig en probleemloos wordt uitbetaal dan de verdiensten van een intermediair. “Daar ligt een taak voor de AFM om meer transparantie af te dwingen.”


AFM-pleidooi

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit in een reactie op de consultatie van het ‘Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’ door het ministerie van Financiën onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen. In het huidige wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen hoeft te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie, als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. De AFM is er echter voorstander van dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren over de hoogte van de provisie. Ook als deze door de klant niet rechtstreeks, maar via de verzekeringspremie wordt betaald.

De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat.