Aandeelhouders a.s.r. keuren alle voorgestelde besluiten goed

De aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (a.s.r.) hebben tijdens de op 31 mei 2018 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) alle voorgestelde besluiten goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 en het slotdividend over 2017 van € 1,63 per gewoon aandeel. Het dividend wordt op 7 juni 2018 volledig in contanten betaalbaar gesteld.

Overige besluiten van de AVA

De AVA heeft voorts de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van decharge aan ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Commissarissen voor zijn of haar taakuitoefening in het boekjaar 2017.
  • De benoeming van Sonja Barendregt tot lid van de Raad van Commissarissen.
  • De verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht .
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het op 31 mei 2018 geplaatste kapitaal.
  • Intrekking van 6.000.000 door a.s.r. gehouden aandelen.

Ter vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders

Op de AVA was in totaal 70,78% van het totale geplaatste, stemgerechtigde aandelenkapitaal aanwezig in persoon dan wel vertegenwoordigd via volmacht of steminstructies. De uitslag van de stemmingen wordt op maandag 4 juni 2018 per agendapunt bekendgemaakt op de a.s.r. website.