VOL PE-programma RAiA, RMiA en RGA de komende weken


De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft voor de in het SAR-Register ingeschreven RAiA’s, RMiA’s en RGA’s voor dit jaar ongeveer 200 workshops en andere kennisbijeenkomsten op het programma staan in het kader van de Permanente Educatie staan. Daarvan vinden er 18 plaats in de komende zes weken: tussen 18 maart en 30 april. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten waar nog plaatsen voor beschikbaar zijn. De bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Woudschoten of in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum in Rotterdam.

RGA

18 maart, 2 en 15 april: De Gevolmachtigd Agent en zijn kasboek

Edwin Perotti (SVC Groep) geeft in deze workshop inzicht in de ontwikkeling van de onderneming en de mogelijke verbeteringen in de interne (financiële) processen.  Door het secuur inrichten van de financiële administratie en deze te koppelen met slimme rapportagetools weet je als gevolmachtigd agent op elk moment waar je staat. Aan bod komen de volgende onderwerpen: financiële kernbegrippen, ratio’s en benchmarks, de kosten en opbrengsten van het volmachtbedrijf, het break-evenpoint  van een volmachtbedrijf (verschillen tussen huisvolmacht, serviceprovider en specialisten) en de liquiditeitsprognose.                                                                 De bijeenkomsten op 18 maart  (12.00 tot 15.30 uur) en 2 april (15.45 tot 20.00 uur) vinden plaats bij  Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist; die op 15 april van 15.45- 20.00 uur  in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam

RAiA en RMiA:

20  maart: Fraudebeheersing Verzekeringen  
Jan Offerman, Register- Expert/ toedrachtonderzoeker bij Bureau OVS in Eindhoven en  actief betrokken bij de opleiding van fraudecoördinatoren bij verzekeraars , verzorgt de workshop Fraudebeheersing Verzekeringen. Hij gaat daarin onder meer in op de wet- en regelgeving omtrent fraudebeheersing (waaronder ook de gedragscodes c.q. zelfregulering) en geeft inzicht in verschijningsvormen van fraude en moraliteit van contractpartners en derden, waardoor fraudesignalen beter worden herkend.  De bijeenkomst vindt van 12.00 uur tot 15.45 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam.

20 maart: Asbest                                                  Deze workshop wordt verzorgd door mr. Piet Bosma, die als brand- en aansprakelijkheidsexpert veel ervaring heeft op het gebied van asbest. Aan bod komen onder meer het beoogde asbestdakenverbod ‘2024’en de consequenties hiervan voor de verzekeringsmarkt en de adviseur. Hij gaat aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden onder meer in op de algemene en beroepsaansprakelijkheid bij asbestcalamiteiten en vragen  als  ‘wat is asbest?’ en ‘hoe moet daar zowel bij de advisering als bij calamiteiten mee om worden gegaan?’   De bijeenkomst vindt van 15.45 uur tot 20.00 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam.

 RGA

4 april: Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

De workshop wordt gegeven door Ronald Markus (SVC Groep). In 2017 hebben gevolmachtigd agenten ervaring kunnen opdoen met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. Het is belangrijk dat er hierin een eenduidige werkwijze is met betrekking tot het behandelen van de taken. In de workshop komen onder meer de volgende zaken aan bod:

  • Welke eisen worden gesteld aan een volmachtbedrijf op basis van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten en het Accountantsprotocol;
  • Het verwerken van de controlewerkzaamheden als interne auditor in de module Risicobeheersing van Volmachtbeheer;
  • Oefenen met meerdere controletaken uit het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten;
  • Ook krijgen de deelnemers werkprogramma’s mee waarmee zij personeels-, acceptatie-, mutatie-, royements- en schadedossiers kunnen auditen.

De bijeenkomst vindt van 15.45 uur tot 20.00 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam.

15 april: Het distributielandschap verandert 
Nog nooit hebben de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening zich zo snel opgevolgd als de laatste jaren en de verwachting is dat het de komende jaren nog veel sneller zal gaan. Dit heeft onder meer geleid tot een forse daling van het aantal verzekeringsbemiddelaars, verzekeraars en gevolmachtigd agenten, maar groeit het marktaandeel van volmachtkantoren. Richard Meinders, partner SVC Groep, gaat in deze workshop in op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed die dat heeft op de verzekeringsmarkt. Ook komen in deze workshop aan bod de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en wat dit betekent voor de positie van de gevolmachtigd agent in het distributielandschap.                                                            De bijeenkomst vindt van 15.45 tot 20.00 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam.