Verbond en NVGA presenteren VSV en VPV 2023

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben een nieuwVoorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) en eeVoorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) gemaakt. Daarmee kunnen verzekeraars en gevolmachtigden beter voldoen aan de allerlaatste wet- en regelgeving en zelfregulering, maar ook aan de bekende Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden. En er is ook een aantal praktische regels geïntroduceerd.

De NVGA en het Verbond van verzekeraars hebben de bestaande VSV en VPV vernieuwd en geactualiseerd. Zo zijn deze nu ook van toepassing op Inkomen en zijn onderdelen ervan verduidelijkt.Daarnaast is de verplichte naleving van het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen opgenomen en staat er in de nieuwe VSV een inspanningsverplichting om cyber- en IT-risico’s te voorkomen.


Alle wijzigingen ten opzichte van de laatste versies (VSV 2021 en VPV 2021) zijn te vinden in de onderstaande laatste twee documenten. Ook zijn hieronder toelichtingen op de wijzigingen in de VSV en VPV 2023 te downloaden.

Vernieuwing bestaande overeenkomsten

Volmachtgevende verzekeraars zijn verantwoordelijk voor hun uitbestedingen via het volmachtkanaal en werken met gevolmachtigden samen aan toekomstbestendigheid. Het updaten van de VSV en de VPV zijn daar een onderdeel van.


Om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten compliant blijven aan wet- en regelgeving, zelfregulering en de volmachtpraktijk moeten deze conform de bindende Groundrules Volmachten binnen drie maanden worden getoetst aan de VSV en VPV 2023. De individuele samenwerkings- en de poolovereenkomsten worden vervolgens bij eerstkomende verlenging of wijziging door de verzekeraar en gevolmachtigde opgemaakt conform de nieuwste versies.

Documenten
VSV 2023
VPV 2023
Toelichting VSV 2023
Toelichting VPV 2023
Wijzigingen VSV 2023 t.o.v. VSV 2021
Wijzigingen VPV 2023 t.o.v. VPV 2021