Q3 2023 Global Insurance Market Overview Aon: Matiging verzekeringsmarkt zette zich in het derde kwartaal voor de meeste businesslines voort

De mondiale verzekeringsmarkt bleef in het derde kwartaal van dit jaar matigen, omdat verzekeraars op zoek gingen tussen een goede balans tussen enerzijds groei en anderzijds winstgevendheid, zo blijkt uit een nieuw rapport van Aon ‘Q3 2023: Global Insurance Market Overview’

Volgens het rapport worden bestuurders  in het derde kwartaal steeds kopervriendelijker, terwijl de propertyverzekeringsmarkt tekenen van stabilisatie vertoonde. De markt voor de verzekering van natuurrampen bleef echter onder druk staan. “De focus van verzekeraars op groei werd in de loop van het kwartaal scherper naarmate hun jaareindedoelstellingen dichterbij kwamen, hoewel hun acceptatiebeleid gedisciplineerd bleef en de differentiatie van risico’s steeds belangrijker werd. Gedurende het kwartaal werden het vertrouwen en de strategieën van verzekeraars gevormd door een ‘complexe macro-omgeving’, aldus het Aon-rapport

“Economische veerkracht, geleidelijke verbeteringen in de mondiale toeleveringsketens en een mondiale hausse in de bouwsector hebben het vertrouwen van verzekeraars versterkt, terwijl geopolitieke instabiliteit, aanhoudende sociale en economische inflatie en klimaatgerelateerde zorgen voor onzekerheid en conservatisme zorgden”, zegt Aon. “Het gebruik van data, analyses en modellering heeft een verdere impuls gekregen bij het informeren van verzekeraarsstrategieën en het optimaliseren van de kapitaalinzet.”

Toenemende acceptatiebereidheid

Het rapport zegt dat op de uiteenlopende markt, die onderscheid maakt tussen favored & challenged riskse en goed presterende risicotypes, waaronder aanzienlijke delen van de markt voor financial lines, een toename zagen in de acceptatiebereidheid van verzekeraars, en een toename van de capaciteit van nieuwe en gevestigde verzekeraars. Verzekerde bedrijven  zagen in het derde kwartaal ook een gezonde concurrentie tussen verzekeraars, zegt Aon, grotendeels gedreven door het herstel van de winstgevendheid van verzekeraars, rentegedreven stijgingen van de prestaties van verzekeraars en het vertrouwen dat de polisvoorwaarden (opnieuw) waren afgestemd op de verwachtingen van verzekeraars. bedoeling, zegt Aon.

Tegelijkertijd kenden de risico’s met een hoger risico aan natuurrampen en met schade getroffen risico’s, naast de risico’s die er niet in slaagden volwassen riskmanagementpraktijken aan te tonen, de grootste premieverhogingen en capaciteitsbeperkingen tijdens het derde kwartaal, zegt Aon. Deze premieverhogingen en capaciteitsuitdagingen werden grotendeels veroorzaakt door een door natuurrampen veroorzaakte volatiliteit, de uitdagende herverzekeringsmarkt begin 2023 en zogenaamde ‘nuclear verdicts’ met stijgende wettelijke schikkingsbedragen.


Risicodiffenrentiatie
Voor alle risicotypen was de acceptatieomgeving gedisciplineerd en gericht op risicodifferentiatie”, aldus het Aon-rapport. “Superieure resultaten werden behaald door vroege betrokkenheid bij verzekeraars en robuuste, gedifferentieerde indieningsdetails, waaronder waarderingsmethoden, risicobeheersingspraktijken, geïmplementeerde verbeteringen en lessen die zijn getrokken uit eerdere claims.”
 
Wat de prijsontwikkelingen in het derde kwartaal betreft, zorgden ongunstige schadetrends voor opwaartse prijsdruk in de auto- en casualty-verzekeringen, terwijl de markt voor cyber- en D&O-verzekeringen als  verzwakkend werd ervaren, omdat gevestigde verzekeraars hun portefeuilles wilden behouden en uitbreiden .De propertypremies  bleven gedurende het kwartaal volatiel als gevolg van inflatiegerelateerde zorgen, hoge herverzekeringskosten, klimaatverandering en blootstelling aan natuurrampen, zegt Aon.
 
Voldoende capaciteit
De capaciteit was voldoende voor de meeste dekkingslijnen en risicotypes tijdens het derde kwartaal, omdat gevestigde verzekeraars hun riskappetite uitbreidden, terwijl andere verzekeraars markten betraden of opnieuw betreden die gericht waren op groei, aldus het rapport. De capaciteit voor aan natuurrampen blootgestelde propertyrisico’s bleef zowel beperkt als duur, zegt Aon, wat resulteerde in een groter gebruik van alternatieve oplossingen, waaronder op indexen gebaseerde producten, eigen verzekeringen en captive verzekeringen. Het acceptatiebeleid werd flexibeler omdat verzekeraars zich gedurende het kwartaal op winstgevende groei concentreerden, hoewel de acceptatiediscipline bleef bestaan, aldus het rapport.
 
“Verzekeraars  concentreerden zich op het individuele risicoprofiel, de controles en de prestaties. Risicokwaliteit en differentiatie bleven een topprioriteit. Het gebruik van data en analyses ter ondersteuning van de besluitvorming bleef steeds populairder worden”, aldus het Aon-rapport. “Superieure resultaten werden behaald door vroegtijdig contact met verzekeraars en robuuste indieningsdetails, waaronder beschrijvingen van waarderingsmethoden, risicobeheersingspraktijken, geïmplementeerde verbeteringen en lessen die zijn geleerd uit eerdere claims.”
 
De meeste plaatsingen in het derde kwartaal werden verlengd tegen de aflopende limieten en sublimieten. zegt Aon. De limieten voor propertyrisico’s kenden echter wel een opwaartse druk als gevolg van de economische inflatie, die, samen met de sociale inflatie en nucleaire vonnissen, een opwaartse limietdruk creëerde voor auto- en ongevallenlimieten.


Limieten
Bedrijven konden voor cyber- en D&O-risico’s tijdens het derde kwartaal grotere limieten vinden terwijl ze probeerden de limieten te herstellen die de afgelopen jaren waren verlaagd. De meeste plaatsingen in het derde kwartaal werden ook verlengd tegen het aflopende eigen risiconiveau, hoewel  verhogingen en minimale eigen risico’s vereist waren voor sommige slecht presterende risico’s en sectoren met een hoger risico. “Er waren premieverlagingen beschikbaar voor een aantal goed presterende klassen en risico’s, maar deze werden vaak door klanten afgewezen vanwege onevenredige extra premies”, aldus het Aon-rapport.
 
Kopers in het derde kwartaal zagen kansen om de dekking te verbeteren, ondersteund door hoogwaardige verzekeringsgegevens, in gebieden waar verzekeraars groei zochten door dekkingsvoorwaarden als verschilmaker te gebruiken. Over sommige uitsluitingen, bijvoorbeeld voor overdraagbare ziekten, kon niet worden onderhandeld. Het Aon-rapport merkt op dat op het gebied van cyberverzekeringen de verzwakkende marktomstandigheden in het derde kwartaal aanhielden, omdat verzekeraars die zich op groei concentreerden hun riskappetite en capaciteit over de hele markt uitbreidden. Deze toegenomen belangstelling kwam ondanks de toenemende complexiteit en frequentie van ransomware-incidenten en aanhoudende privacygerelateerde schades.
 .
De acceptatievereisten werden lichtjes versoepeld naarmate het inzicht van verzekeraars in cyberrisico’s verder groeide, terwijl verzekerden strengere beveiligingscontroles presenteerden”, aldus het Aon-rapport. “De zorgen met betrekking tot systeemrisico’s en risico’s voor de toeleveringsketen bleven toenemen. De nadruk op privacycontroles bleef bestaan, met specifieke aandacht voor biometrische gegevens en pixeltracking, evenals nieuwe regelgeving op het gebied van privacy/consumentenbescherming. Verzekeraars bleven de aangeboden dekking voor risico’s met betrekking tot kritieke infrastructuur, oorlogsmolest  en systeemrisico’s evalueren en onderzoeken. ,