Ook ratingbureau Fitch vindt dat BI-uitspraak Britse High Court een beperkte bedreiging vormt voor verzekeraars

Fitch Ratings sluit zich aan bij andere ratingbureaus door te stellen dat de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof over bedrijfsonderbrekings (BI)-claims  veroorzaakt door de Covid-19 lockdown de solvabiliteit van de Britse en internationale verzekeringsmarkt niet in gevaar zal brengen. Fitch is het met veel experts eens dat de uitspraak eigenlijk beperkt is omdat deze alleen gericht was op een klein deel van de polisvoorwaarden. Als gevolg hiervan denkt het ratingbureau niet dat verzekeraars hun reeds gepubliceerde e ramingen van de verwachte aan Covid-19 gerelateerde schadeclaims  hoeven te herzien of te maken krijgen met mogelijke downgrades.

De verklaring van Fitch volgt op soortgelijke verklaringen van AM Best, Moody’s en DBRS Morningstar, die het erover eens waren dat de uitspraak geen materiële impact zou hebben op de kredietwaardigheid van de getroffen verzekeraars, ondanks het feit dat ze over het algemeen de polishouder bevoordeelde.

“De Financial Conduct Authority (FCA) nam het standpunt in van polishouders in het proefproces, die zich concentreerde op de polisvooorwaarden die specifiek bepaalde dekkingen vermeldde voor infectieziekten en / of gerelateerde overheidsmaatregelen. Verzekeraars hadden dekking op deze polissen geweigerd onder verschillende argumenten dat bedrijfsonderbreking niet van toepassing was op het coronavirus en aanverwante overheidsmaatregelen. Belangrijk is dat in het proefproces niet specifiek naar andere polisformuleringen  werd gekeken, en ook niet naar kwesties zoals de algemene afdwingbaarheid van materiële schade of specifieke pandemische uitsluitingen ”,legt Fitch uit.

“De uitspraak ging op verschillende punten tegen verzekeraars in. De rechtbank verwierp in de meeste gevallen de argumenten van verzekeraars dat hun BI-polisvoorwaarden de dekking beperkte tot virus/ziekte-uitbraken die waren gericht op het getroffen bedrijfsterrein of de directe omgeving, en schades uitsloot  die verband hielden met een landelijke uitbraak zoals het coronavirus. De rechtbank oordeelde ook dat de meeste polisvoorwaarden niet duidelijk genoeg waren om specifieke gediagnosticeerde gevallen van coronavirusinfectie te vereisen om claims te accepteren”.

Fitch legte uit dat de rechtbank op sommige gebieden in het voordeel van verzekeraars heeft beslist. “Gewoonlijk geven polisvoorwaarden aan  dat dekking voor BI-schades als gevolg van bedrijfssluitingen tijdens lockdown gebaseerd moest zijn op een strikte definitie van het begrip ‘lockdown’ wanneer sluitingen verplicht waren. Schades die voor of na deze periode zijn geleden, worden doorgaans niet gedekt. Evenzo zouden bedrijven die bleven werken met beperkte diensten, zoals restaurants die overschakelen naar een afhaalservice, over het algemeen niet in aanmerking komen voor BI-claims.  


Fitch stelt dat BI-claims waarschijnlijk een van de belangrijkste kosten zijn van de pandemie voor de Britse schadeverzekeringssector, samen met claims voor het annuleren van evenementen. Het ratingbureau zegt te verwachten dat de claims de verzekeringstechnische resultaten voor de rest van het jaar zullen beïnvloeden en mogelijk pas in 2021 een hoogtepunt bereiken, vooral als het gaat om geschillen. De grootste impact zal worden gevoeld op de Lloyd’s en de bredere Londense markt, die de meeste BI-dekking biedt voor Britse bedrijven. Het ratingbureau merkt ook op dat de uitspraak waarschijnlijk niet het einde van de zaak zal blijken te zijn. “De FCA, of de verzekeraars die bij de zaak betrokken zijn, kunnen nog steeds in beroep gaan tegen het vonnis en het kan enkele maanden duren voordat een definitieve uitspraak wordt gedaan”, aldus Fitch.

Ook het in de verzekeringsbranche gespecialiseerde adviesbureau Mactavish gooit ‘ koud water’ op het idee dat de uitspraak van het Hooggerechtshof over de dekking voor bedrijfsonderbreking (BI) voor Covid-19-gerelateerde claims een belangrijke overwinning was voor polishouders. Volgens CEO Bruce Hepburn, is  dit eigenlijk “het begin van de strijd, niet het einde”.

Mactavish

Mactavish  verwelkomt de uitspraak maar benadrukte dat de beperkte focus ervan betekent dat zeer weinig polishouders het zullen kunnen gebruiken om een ​​snelle afwikkeling van hun claims te bereiken en het geld van verzekeraars te krijgen dat nodig is om in veel gevallen het hoofd boven water te houden. Mactavish zei dat de reikwijdte van de rechtszaak veel te beperkt was en had moeten kijken naar een breder scala aan kwesties en beleidsformuleringen met betrekking tot Covid-19 BI-claims.

“Hoewel de krantenkoppen een grote overwinning voor polishouders suggereren, zal de realiteit ter plaatse heel anders zijn. Hoewel een klein deel van de relevante claimzaken nu kan worden afgehandeld, zal de overgrote meerderheid ofwel onaangetast zal zijn of slechts marginaal beter af zal zijn als gevolg van de uitspraak, met veel juridische hindernissen die nog moeten worden overwonnen.” Mactavish voerde ook aan dat de FCA ook had moeten kijken naar de rol die makelaars spelen bij de verkoop van deze polissen. “Er staat dat er een aparte maar ook aanzienlijke minderheid van polishouders is die een geldige Covid-19 BI-dekking zouden hebben gehad als hun makelaar niet nalatig was geweest, maar deze kwestie is over het hoofd gezien. “

Volgens Hepburn  bevestigt de uitspraak van het Hooggerechtshof niet meer dan  dat een selectie van de claims nu waarschijnlijk zullen worden betaald, maar het biedt weinig steun voor andere claims die niet onder de beoordeling vielen. “Polishouders en hun adviseurs zullen nu moeten uitzoeken wat de uitspraak van vandaag betekent voor hun claims. Voor hen is dit het begin van de strijd, niet het einde.” Mactavish vindt dat de FCA nu moet optreden als een “katalysator” om de verzekeringssector zo snel mogelijk te helpen claims uit te betalen die als geldig worden beschouwd als gevolg van de uitspraak.

“