Marsh Global Market Index: DE premieontwikkelingen in Continentaal Europa, de UK en de VS


Een van de uitkomsten uit de Marsh Global Insurance Market Index is dat er ook in het tweede kwartaal grote verschillen zijn in de premieontwikkeling op de verzekeringsmarkten in verschillende delen van de wereld. Zo stijgen de premies in de UK en de VS in april, mei en juni met resp 11% en 10% , terwijl die toename in Azië (3%), Latijns Amerika (5%), Continentaal Europa (6%) en de Pacific (7%) op een beduidend lager niveau ligt.

In het afgelopen jaar kalfde de periodieke gemiddelde premieverhoging het sterkst af in de UK (van 27% naar 11%), gevolgd door de Pacific (van 17% naar 7%) , de VS van 14 naar 10% en in Continentaal Europa van 10 naar 6%. In Azië nam de gemiddelde premiestijging sinds Q3 2021 af van 6 naar 3%, terwijl deze in Latijns Amerika als enige regio juist een opwaartse lijn vertoonde: van 2 naar 5%. Hieronder vindt u de cijfers en trend in de drie voor ons land belangrijkste landen: Continentaal Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Continentaal Europa

In Continentaal Europa, waaronder Nederland, bedroeg de gemiddelde premiestijging net als een kwartaal eerder 6%. De premies voor property-verzekeringen namen gemiddeld met datzelfde percentage, mede doordat de concurrentie tussen verzekeraars, met name voor verzekerden met gunstige schadestatistieken, een neerwaartse druk op de tarieven legde. Verzekeraars toonden meer  interesse voor het aanbieden van langlopende verzekeringsovereenkomsten, de bezorgdheid over inflatie zorgde ervoor dat zij  meer aandacht aan de dag legden voor de toereikendheid van de taxaties voor verzekerde of vervangingswaarden. Verzekeraars handhaafden daarnaast strikte acceptatiecontroles en -discipline, vooral voor verlengingen van bedrijfsschadepolissen.

De prijzen voor casualty-verzekeringen stegen met 7%, vergeleken met 6% in het eerste kwartaal.  De premieverhogingen werden beperkt door de concurrentie om nieuwe contracten. Verzekeraars gaven blijk van aanhoudende bezorgdheid over Amerika-gerelateerde risico’s als gevolg van de schadeomvang  en juryuitspraken. De polissen voor bedrijven met een ongunstige schadestatistiek waren het meest lastig te verlengen.

Verzekeraars pasten de polisvoorwaarden aan, vooral met het oog op uitsluitingen of dekkingsbeperkingen,  bijvoorbeeld voor cyber, chemische stoffen, oorlog en

sancties, geschillen over klimaatverandering, en seksueel misbruik en molest. De premies voor auto WA-verzekeringen stegen met dubbele cijfers in

in sommige regio’s.

De premies voor FinPro-lines stegen met 5% in het tweede kwartaal, een daling ten opzichte van 9% inhet vorige kwartaal. De stabiliteit op het gebied van D&O hield aan door toegenomen concurrentie van verzekeraars en nieuwe beschikbare capaciteit.

De prijzen voor cyberverzekeringen stegen met 50%,vergeleken met 80% in het vorige kwartaal.- De bezorgdheid over systemic risks  en het accumulatierisico blijft toenemen, met de oorlog in Oekraïne een bijzonder punt van zorg.

Groot-Brittannië

.

In het Verenigd Koninkrijk  beliep in het tweede kwartaal van het jaar de gemiddelde premiestijging 11% tegen 20% in de eerste drie maanden van 2022. Hoewel de premies voor FinPro-verzekeringen (o,a, D&O en beroepsaansprakelijkheid) voor sommige producten daalden steeg de gemiddelde premie fors – met 19% (was 39%) – door de impact van aanhoudende premieverhogingen voor cyberverzekeringen.

Sommige verzekerden kregen nog steeds te maken met stijgingen in de  driedubbele cijfers. Deze markt bleef uitdagend en kende een gemiddelde premiestijging van maar liefst 68%, wat een derde lager was dan de gemiddelde prijstoename van 102% in het eerste kwartaal van het jaar. Voor D&O-verzekeringen werd gemiddeld een eencijferig percentage meer betaald. Dit marktsegment kende aanzienlijke dalingen op grotere multinationale rekeningen, terwijl voor middelgrote en kleinere bedrijven de premies bij de renewals iets omhoog gingen of gelijk bleven . De premies voor financiële instellingen (FI’s) bleven gematigd omdat de concurrentie tussen verzekeraars toenam

De tarieven voor property-verzekeringen stegen met gemiddeld 6%, tegenover 9% in het eerste kwartaal. Vooral klanten met blootstelling aan natuurrampen (CAT)

risico’s en klanten in de voedings-, afval-,opslag, en chemische industrie kregen het zwaar te verduren. Daar staat tegenover dat meer  klanten met lage/middelgrote

risico’s  tariefverlagingen kregen. Verzekeraars toonden zich bezorgd over de waardebepaling, en legden daarbij de nadruk op materiële schade en bedrijfsschade-/bedrijfsonderbrekingsramingen.

In het tweede kwartaal van 2022 stegen de verzekeringsprijzen voor casualty-verzekeringen  met 4%, vergeleken met een 3% stijging in het vorige kwartaal.

Elektrische voertuigen hadden een impact op de verzekeringsmarkt, met toonaangevende verzekeraars die zeggen dat de schadeherstelkosten voor EV’s ongeveer 25% hoger liggen dan voor de traditionele brandstofvoertuigen. De premies  

voor werkgeversaansprakelijk stegen met 4%, vergeleken met 3% in het vorige kwartaal aangestuurd door slechte  schadeprestaties van sommige verzekeraars.

De blootstelling voor risico’s gerelateerd aan de VS bleef een uitdaging.

 De Verenigde Staten

In het tweede kwartaal van 2022 stegen de verzekeringspremies in de VS gemiddeld met  10%, vergeleken met 12% in het voorgaande kwartaal. Ook hier was de FinPro-verzekeringssector meer dan volledig voor verantwoordelijk. De premies  namen in het tweede kwartaal met 21% toe, een daling ten opzichte van het eerste kwartaal met 28%. Exclusief cyber, daalden de prijzen voor financiële en beroepsverzekeringen echter licht: bij D&O- polissen met 6% na een stijging met 3% in het eerste kwartaal.Er was sterke concurrentie van zowel bestaande verzekeraars als nieuwkomers op de markt.

De prijzen voor cyberverzekeringen stegen met 79%, vergeleken met 110% in het voorgaande kwartaal en 133% in december 2021.

Verzekeraars zijn begonnen met het ijken van acceptatie- en prijsstrategieën op een account-per-account basis in plaats van op een portefeuillebasis.  Verschillende verzekeraars hebben onlangs de cybermarkt betreden, waardoor de concurrentie is toegenomen. Verzekerden met sterke cyberbeveiligingsmaatregelen kunnen een stabilisatie van de prijsstelling ervaren als zij eerder aanzienlijke tariefaanpassingen hebben meegemaakt. Verzekeraars die niet beschikken over een ‘elementaire cyberhygiëne’ kunnen aanhoudend aanzienlijke premieverhogingen tegemoet zien.

De tarieven voor property-verzekeringen stegen gemiddeld met 6% in het tweede kwartaal, een voortzetting daling van het stijgingsniveau in de laatste kwartalen.

De tarieven kunnen in de komende kwartalen sneller stijgen onder invloed van de uitdagende omstandigheden op de herverzekeringsmarkt en verminderde capaciteit.

Klanten met een aanzienlijke schadestatistiek of hoge risico blootstelling

aan secundaire CAT-risico’s zagen bovengemiddelde stijgingen. Verzekeraars bleven zich richten op secundaire CAT risico’s – waaronder natuurbranden, zware stormen  en overstromingen als gevolg van neerslag. De markt verslechterde voor verzekerden met

blootstelling aan natuurbranden. Uitsluitingen voor Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland en voor in de VS gevestigde klanten met internationale blootstelling is nu de norm.

Valuation is een aandachtspunt geworden voor property-verzekeraars,aangestuurd  door bezorgdheid over inflatie, supply chains, en tekorten aan arbeidskrachten, alsmede verlieservaring in gevallen waar gecorrigeerde schadebedragen ver boven de gerapporteerde waarden lagen

De casualty-premies stegen met 6%; exclusief exclusief werknemerscompensatie bedroeg de stijging 10%. Schadeverzekeringen worden nog steeds gestimuleerd door

werknemers, wat heeft bijgedragen tot lagere gemiddelde premieverhogingen.  De premies voor excess aansprakelijkheidspolissen stegen met 16%, tegenover 10%

in het eerste kwartaal, maar was nog steeds lager dan in dezelfde periode

tijdstip vorig jaar. Klanten toonden beperkte belangstelling voor het verhogen van limieten. Verzekeraars bleven de schadetrends in het oog houden omdat de impact

van de sluiting van rechtbanken tijdens de eerdere stadia van de pandemie afneemt.

Verzekeraars hebben hun bezorgdheid geuit over latente risico’s  voor “forever chemicals”.