Marsh’ Global Insurance Market Index: “Zakelijke verzekeringspremies in Europa in vierde kwartaal gemiddeld met 4% gestegen

 In Europa zijn de zakelijke verzekeringspremies in het vierde kwartaal van 2023 gemiddeld met 4% gestegen, het dubbele van de wereldwijde  premieverhoging van 2%, zo komt naar voren uit Marsh; Global Insurance Market Index. De propertybranche droeg het grootste steentje bij aan de stijgende premies met gemiddeld 7%, gevolgd door de casualtypremies (+ 6%). Daar staat tegenover dat de gemiddelde premie bij FinPro-verzekeringen gemiddeld met 6% daalden en die uit cyberverzekeringen gemiddeld met 5%.

De premiestijging voor propertyverzekeringen werden grotendeels beïnvloed door CAT-gebeurtenissen, waaronder aardbevingen in Turkije, overstromingen in Griekenland en Duitsland en hagelstormen in Italië. Er was veel capaciteit voor klanten die door verzekeraars als goede risico’s werden beschouwd en er waren meer langetermijnovereenkomsten beschikbaar.  Het risicoacceptatiebeleid bleef kritisch wat betreft CAT-risico’s wat tot uiting kwam in beperkingen op de dekking van niet-fysieke schade, cyber, terrorisme en stakingen, oproer, burgerlijke onrust (SRCC).

Voor casualtyrisico’s blijft capaciteit  beschikbaar. De capaciteit was ruimschoots beschikbaar, wat de concurrentie in het middensegment van de markt aanwakkerde. Verzekeraars blijven kritisch kijken naar blootstelling aan polyfluoralkylstoffen (PFA’s), schadegevoelige en zwaar blootgestelde risico’s.

De premies voor Financial & Professionel Lines daalden met 7%. De capaciteit en de concurrentie tussen verzekeraars namen toe. Bijna 10% van de klanten herinvesteerde de bespaarde premies om de limieten te verhogen. Daarnaast daalden de cyberverzekeringstarieven, vooral in excess layers.  Bijna 80% van de verzekerden verlengde zonder tariefverhoging en met stabiele of lagere retenties, terwijl de concurrentie tussen verzekeraars toenam. De neerwaartse beweging in de tarieven werd vooral waargenomen in de excess layers; sommige grotere klanten zagen ook dalingen in de primaire lagen. Naarmate de tarieven stabiliseerden, kochten veel klanten hogere limieten.  Verzekeraars schaften veel dekkingsbeperkingen af vanwege waargenomen verbeteringen in de onderliggende risicokwaliteit