Marijke Lohman (WIJ Advocaten) over white paper GILC over D&O-markt “Pandemie wereldwijde accelerator voor trends die al gaande waren”

 “De D&O-markt in Nederland is een relatief kleine maar volwassen markt, die de trends in de nog meer volwassen markten in de VS en het Verenigd Koninkrijk volgt. De ontwikkelingen verschillen dan ook niet of nauwelijks van die elders in de wereld. Het aantal D&O claims stijgt, de capaciteit om dit risico te verzekeren neemt af en de premies voor D&O verzekeringen laten (dus) een stijgende lijn zien”, zegt Marijke Lohman ( WIJ Advocaten), die in het recent verschenen Risk & Business Magazine de uitkomsten toelicht van een white paper van het internationale advocatennetwerk Global Insurance Law Connect (GILC), dat een onderzoek heeft gedaan naar de markt voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in 20 landen.

 Aan het eind van vorig renewalseizoen bedroeg de gemiddelde premiestijging waarmee Nederlandse bedrijven  waren geconfronteerd 13% bedroeg, waarbij de gemiddelde stijging van de D&O-premies (veel) hoger uitkwam dan dat percentage. “Overigens heeft de verharding van de verzekeringsmarkt niet alleen grote gevolgen voor het premieniveau, maar ook voor de beschikbare dekking. Verzekeraars beperken hun aanwezigheid op de D&O-markt en er is minder tekencapaciteit. Dit proces is aan de gang en zal naar mijn verwachting niet snel veranderen”, aldus Lohman, volgens wie het erop lijkt dat deze ontwikkelingen de verhoudingen tussen verzekeraars, makelaars en Nederlandse bedrijven onder druk hebben gezet.  

Claimtrends

In het onderzoek werd aan verzekeraars en andere marktpartijen ook gevraagd wat de afgelopen vijf jaar de trend in D&O claims was en wat de grootste geschilpunten rond D&O zijn. Lohman noemt het onder meer opvallend dat waar in ons land een algehele afname is waar te nemen  van civiele (niet-D&O) zaken die voor de rechter komen,  het aantal D&O-claims daarentegen juist is gestegen.”

“Een andere trend is de sterke stijging van het aantal vorderingen tegen D&O’s van grote, internationale ondernemingen. In grote zakelijke  en/of contractuele geschillen is het standaard geworden om een aansprakelijkheidsstelling tegen individuele directeuren, bestuurders en commissarissen persoonlijk uit te vaardigen, al dan niet vanuit de gedachte  van ‘niet geschoten is altijd mis’. Zelfs als deze zaken niet tot een rechtszaak leiden, zullen de D&O-polissen waarschijnlijk worden aangesproken voor aanzienlijke bedragen aan verdedigings- en onderzoekskosten. Dit heeft ernstige gevolgen voor de resultaten van de D&O-portefeuilles.”

Op de vraag  welke uitkomst uit het GILC-onderzoek haar persoonlijk  het meest heeft verrast, antwoordt Lohman. “Ik  heb me niet gerealiseerd dat corona zo’n accelerator is geweest voor de trends op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid die al gaande waren, Zoals de verharding van de verzekeringsmarkt, inclusief de vaak forse premieverhogingen, dekkingsbeperkingen een verminderde capaciteit, en de consolidatietendens met zijn vele fusies en overnames, die eveneens geregeld leiden tot een D&O-claim.”

Ga om het GILC- rapport te downloaden naar: https://www.globalinsurancelaw.com/wpcontent/uploads/2021/11/GILC-DO-whitepaper.pdf.

Het volledige interview kunt u hier bekijken: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/01/RB-1_2022.pdf