Lloyd’s tweede cultuuronderzoek: Hoewel er sprake is van vooruitgang, is er met name richting medewerkers met etnische achtergrond nog veel werk aan de winkel

Hoewel er op het gebied van gendergelijkheid bij Lloyd’s zeker vooruitgang is geboekt in vergelijking met een jaar geleden, is er nog een hoop werk aan de winkel om het werklimaat te verbeteren, zo kan worden geconcludeerd uit het recent gehouden tweede jaarlijkse cultuurenquête. De meeste progressie is geboekt bij vrouwen, die het vaakst positiever zijn over het werkklimaat op Lloyd’s. Maar vooral de black community is nog grotendeels kritisch hieromtrent.

Zo ervaart meer dan de helft (54%) van hen dat er geen gelijke kansen zijn voor iedereen tegen 36% van de overige etnische minderheden; gemiddeld deelt 74% van de respondenten de stelling dat senior leidinggevenden alle medewerkers  dezelfde kansen biedt.  Daarnaast geeft 31% van de medewerkers van Afro-Amerikaanse afkomst aan dat in hun ogen leidinggevenden niet menen wat zij op dit gebied uitdragen, terwijl van alle respondenten dit slechts de mening is van 19%.

De jaarlijkse cultuurenquête 2020 van de markt is bedoeld om de collectieve vooruitgang van de markt naar een meer inclusieve omgeving te volgen en gebieden te identificeren die specifieke aandacht en actie nodig hebben om cultuurverandering te stimuleren. Na een uitdagend jaar zei de markt dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat de acties die door Lloyd’s worden ondernomen positieve en meetbare veranderingen opleveren, met echter verbeteringen op alle prioriteitsgebieden.

De resultaten van de jaarlijkse cultuurenquête 2020, de tweede in opdracht van Lloyd’s, laten zien dat er vooruitgang is geboekt op de vier prioriteitsgebieden die Lloyd’s oorspronkelijk in 2019 identificeerde als fundamenteel voor het stimuleren van een verandering van de werkcultuur. De meeste  vooruitgang door de getroffen maatregelen is geboekt in de beleving van vrouwen die in de Lloyd’s-markt de afgelopen 18 maanden werkten. De enquête heeft echter ook de gebieden aan het licht gebracht voor voortdurende en geconcentreerde aandacht, waaronder voortdurende aandacht voor welzijn in de hele markt en het verbeteren van de ervaring van Afro-Amerikaans en ander talent uit etnische minderheden als topprioriteit.

Met betrekking tot het prioriteitsgebied ‘Gender Balance’ ’ toonde het tweede onderzoek aan dat de perceptie van vrouwen op alle kenmerken gemiddeld met 7 punten is verbeterd, terwijl de scores voor mannen gemiddeld 3 punten hoger liggen dan bij het eerste onderzoek. Hoewel de perceptie van vrouwen op verschillende gebieden nog steeds achterblijft bij die van mannen, is de kloof substantieel gedicht in bijna alle gemeten criteria. Daarnaast was er een verbetering van 5 punten in het aantal respondenten dat van mening was dat mensen geen gelijke kansen hebben (2020: 14%; 2019: 19%). Als het gaat om het prioriteitsgebied ‘Speaking Up’, was er een verbetering van 5 punten in het percentage respondenten dat zich op hun gemak zou voelen om hun bezorgdheid over gedrag op de Lloyd’s-markt te uiten (2020: 50%; 2019: 45%), evenals een verbetering van 16 punten bij degenen die hun bezorgdheid uitten met het gevoel dat er naar hen werd geluisterd en dat ze serieus werden genomen (2020: 57%; 2019: 41%).

In termen van ‘wellbeing’ zeiden minder respondenten dat werken in hun organisatie een negatieve invloed had op hun gezondheid en welzijn (2020: 15%; 2019: 23%), maar er was geen verbetering in de respondenten die zich onder overmatige prestatiedruk voelden staan op het werk (2020: 40%; 2019: 40%). Bemoedigend vonden negen op de tien respondenten dat hun directe manager hen tijdens de coronaviruscrisis had gesteund. Met betrekking tot het aspect ‘leiderschap’, is het aantal respondenten dat niet gelooft dat senior leiders in hun organisatie verantwoordelijkheid nemen, vooral als het misgaat, aanzienlijk afgenomen (2020: 8%; 2019: 16%). Bovendien daalde het aandeel respondenten dat zei dat mensen in hun organisatie een oogje dichtknijpen voor ongepast gedrag, van 22% in 2019 naar 15% nu, wat, hoewel volgens Lloyd’s  nog steeds onaanvaardbaar, we[ vooruitgang laat zien.

Etnische minderheden

Hoewel deze resultaten vooruitgang laten zien, merkte Lloyd’s ook op dat inzichten in de percepties van medewerkers met een Afro-Amerikaanse achtergrond  en andere etnische minderheden in de markt aantonen dat extra aandacht nodig is om de kansen en ervaringen van deze groepen te verbeteren. Zo zijn respondenten uit deze groepen minder geneigd om hun bezorgdheid over discriminatie te uiten, hadden meer onenigheid over de vraag of hun collega’s hen op een eerlijke en ethische manier handelen, en meer wantrouwen hebben jegens hun leidinggevenden. Deze inzichten blijven de huidige en toekomstige toezeggingen en acties van Lloyd nodig houden om te zorgen voor een gelijk speelveld en een omgeving te creëren die vrij is van onrecht voor Afro-Amerikaans en ander etnisch talent in de hele markt.

Lloyd’s CEO John Neal, zegt in een reactie op het onderzoek: “De resultaten van onze tweede jaarlijkse cultuurenquête laten goede vooruitgang zien in onze inspanningen om gendergelijkheid te bevorderen en in onze toewijding als leiders om noodzakelijke veranderingen op dit vlak door te voeren. Hoewel we worden aangemoedigd door de resultaten van de enquête, heeft de feedback van onze zwarte en andere etnische minderheidscollega’s’ ons versterkt in de noodzaak om de ongelijkheden en zo gevoelde  ervaringen van deze groepen medewerkers aan te pakken. We kunnen vertrouwen hebben in ons vermogen om snel veranderingen door te voeren en zijn vastbeslotener dan ooit om een inclusieve en inspirerende cultuur voor iedereen te creëren.”