IUMI rapporteert positiviteit voor maritieme verzekeraars, maar er blijft onzekerheid bestaan ​​over de toekomstige duurzaamheid


In haar analyse van de wereldwijde transportverzekeringsmarkt over 2022  rapporteert  de wereldwijde transportverzekeraarsorganisatie IUMI (International Union of Marine Insurance ) voor alle branches  een stijging van het wereldwijde premieniveau  naar  $ 35,8 miljard, een stijging van 8,3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De wereldwijde inkomsten komen voor  47,7% uit Europa, gevolgd door  Azië/Pacific (28,4%), Latijns-Amerika (10,3%), Noord-Amerika (8,5%) en overige (5,1%).Per branche werd het grootste aandeel behaald door transport/goederen (57,3%),

gevolgd door  casco (23,4%), offshore energie (11,5%) en maritieme aansprakelijkheid (met uitzondering van P&I, 7,7%).

Astrid Seltmann, vicevoorzitter van IUMI’s Facts & Figures Committee: “Maritieme verzekeraars hebben de afgelopen jaren slechte rendementen gehad, maar vanaf 2020

begonnen de resultaten  te verbeteren. 2021 en heeft vooral 2022 een relatief sterke ontwikkeling laten zien van de wereldwijde premiebasis in alle bedrijfstakken. In combinatie met een goedaardige schade-impact heeft dit zich vertaald in een veel betere prestatie in termen van schaderatio’s, specifiek voor casco en goederen.  De redenen zijn complex, maar zijn waarschijnlijk te wijten aan het post-pandemische herstel van de wereldhandel in combinatie met een verminderde marktcapaciteit,

vooral voor de Ocean Hull.”

Zij vervolgt: “ We hebben na velen een aanhoudend sterke prestatie uit Europa gezien na jaren van achteruitgang, maar hoewel de groei nog steeds toeneemt, lijkt de groei van de Aziatische markt te vertragen. Maar over het geheel genomen blijft de algemene trend voor de mondiale premies stijgend. Voor duurzaamheid moeten claimstrends worden gemonitord, in combinatie met scheepsactiviteit, waardeaccumulatie, nat-cat-impact, het gebruik van nieuwe technologie en de impact van de inflatie op reparatiekosten. Bovendien bleven branden in 2022 en ook in 2023 een punt van zorg.”

Offshore-energie
De mondiale premies op de offshore-energiemarkt voor 2022 bedroegen $ 4,1 miljard, een stijging van 7,3% ten opzichte van 2021. Er lijkt inmiddels sprake te zijn van een stijgende lijn in de premiebasis na een langdurige verlaging naar de bodem van het dieptepunt in 2019. Op deze markt weerspiegelen de premies de olieprijs, die de laatste tijd relatief sterk is geweest in 2020 en nog meer in 2022. De olieprijzen begonnen echter in 2023 te dalen, wat een voorbode zou kunnen zijn van zwakkere rendementen voor offshore-energieverzekeraars dit jaar en in 2024. 
 
Er is meestal sprake van een lange vertraging tussen veranderingen in de olieprijs en de activering/deactivering van offshore-activa. De schades in deze sector blijven laag en relatief stabiel, maar zijn wel de jongste verzekeringsmaatschappijen. De jaren zullen zich blijven ontwikkelen en dit zal tot uiting komen in de schaderatio’s. Deze sector
blijft in een kwetsbaar evenwicht met verlaagde premies (maar nu stijgend) en een bescheiden gevolgen van claims. Risico's en claims die voortkomen uit de activatie van eenheden kunnen het evenwicht veroorzaken
 
Lading
Goederenverzekeringen leverden voor 2022 een wereldwijd premiebasis op van $ 20,5 miljard dollar, een stijging van 8,3% ten opzichte van vorig jaar. Er was groei in alle regio's, vooral in Europa en Noord Amerika, hoewel de regio Azië/Pacific een vertraging kende, waarschijnlijk als gevolg van de crisis gecombineerd effect van de economische omstandigheden en de verzwakking van de belangrijkste Aziatische valuta’s en 
de Amerikaanse dollar. 
 
Goederenpremies hebben in een aantal jaren een positieve marktontwikkeling laten zien
van de afgelopen jaren en hebben de neiging om in grote lijnen de trends in de wereldhandel te volgen. Mondiale handel, in termen van waarde en volume, herstelde zich sterk na covid en verdere groei is dat wel geprojecteerd, maar de voorspellingen verschillen. De afgelopen verzekeringsjaren, inclusief 2022, zijn teruggekeerd naar een normaler (dat wil zeggen vlakker)patroon in termen van schaderatio’s na een paar jaar van buitengewone opwaartse claims. 
 
 De schaderatio’s voor 2022 beginnen op het laagste niveau sinds 2015 en, hoewel ze zich zullen ontwikkelen, is dit positief en kan dit wijzen op een duurzame verbetering
voor deze branche. Echter, goederenverzekeraars blijven zich zorgen maken over een aantal hardnekkige  uitdagingen zoals verkeerd aangegeven lading, scheepsbranden, accumulatie van risico's in één schip, klimaatverandering en politieke spanningen. Daarbij komt nog een terugkeer naar pre-pandemie economische activiteit, inflatie en het groeiende aantal natuurrampen (nat-cats) zullen dat waarschijnlijk ook doen
impact op de toekomstige schadeomgeving.
 
Ocean hull
De mondiale premies met betrekking tot de zeecascosector zijn in 2022 met 5,7% gestegen naar $ 8,4 miljard. Met uitzondering van Latijns-Amerika, dat een scherpe neergang kende, rapporteerden alle andere regio's  een opleving. Terwijl de verdeling van de premies over de regio’s relatief statisch was, kenden de Scandinavische landen een duidelijke stijging, mogelijk als gevolg van hun activiteiten in het afdekken van oorlogsmolestrisico's. In 2022 was er sprake van een aanhoudende groei van de wereldvloot en van de totale waarde ervan, en dit in combinatie met een verminderde marktcapaciteit heeft een positieve invloed gehad op de premiebasis.
 

De frequentie van claims vertoonde op lange termijn een neerwaartse trend, maar vertoont daarna , na de buitengewone dip in 2020,  een terugkeer naar de scheepsactiviteit van vóór de coronacrisis. De reparatiekosten vertonen enige opwaartse trend, waarschijnlijk als gevolg van de inflatie. De schades waren de afgelopen jaren gematigd, met uitzondering van branden, maar in 2023 was er sprake van een stijging, waaronder wederom een ​​aantal ernstige branden. Met uitzondering van Latijns-Amerika ervaren de schaderatio’s in alle regio’s een dalende trend en dat is de afgelopen drie jaar ook gebeurd. Net als bij cargo gelden de schaderatio’s voor 2022 begint vanaf het laagste punt sinds 2015, wat zeer positief is voor   cascoverzekeraars.

 
Positief
IUMI rapporteert positiviteit voor maritieme verzekeraars, maar onzekerheid over de toekomstige duurzaamheid blijft bestaan . Nu hoogwaardige sectoren zoals containers en cruiseschepen na de coronacrisis volledig zijn hersteld en de tot dusver in 2023 waargenomen stijging van de grote schades valt nog te bezien hoe
duurzaam zal het huidige relatief lage schaderatiopatroon zijn. Jun Lin, voorzitter van IUMI’s Facts & Figures Committee vat het samen: “De algemene resultaten van onze analyse voor 2022 lijken te wijzen op een positieve groei, wat zeker welkom is na een langdurige periode van slechte rendementen. De inflatie is licht gedaald, wat ook positief is. “Maar de rentetarieven blijven hoog, wat de underperformance kan maskeren van de verzekeringssector. Het consumentenvertrouwen herstelt zich echter langzaam, wat  de containerhandel zou moeten helpen en ik hoor berichten dat de groeivertraging in China misschien niet  zo ernstig zal zijn als sommigen geloven.”
 
Zij vervolgt: “Dat gezegd hebbende, mogen we de toekomstige uitdagingen, die enige onzekerheid in al onze bedrijfstakken met zich meebrengen, niet uit het oog verliezen. De prijzen van activa blijven stijgen en zijn inflatoir druk zal de waarde van claims alleen maar vergroten. De olieprijs fluctueert en de wereldhandelsvoorspellingen variëren. Handelsroutes veranderen, niet in de laatste plaats als gevolg van de oorlog in Oekraïne wat op zichzelf het politieke landschap verandert. Nieuwe goederen zoals lithium-ion
batterijen creëren nieuwe risico's die volledig moeten worden begrepen en verminderd, net als nieuwe risico’s technologierisico’s die het resultaat zijn van onze gecombineerde milieubeschermingambities. En natuurlijk zijn er ook klimaatveranderingen en nieuwe weersomstandighedenzelf bekend bij verzekeraars. Bovendien managen we nieuwe soorten risico's, zoals cyber en het omgaan met de opeenstapeling van risico's als lading van toenemende waarde wordt opgeslagen in een enkele haven of wordt vervoerd op schepen die steeds groter worden."
“Maritieme acceptatie is de oudste verzekeringsvorm en een verzekering die zich heeft aangepast aan veranderingen en evolutie over honderden jaren. De laatste tijd hebben we een zeer welkome ommekeer gezien voor maritieme verzekeraars en ik ben ervan overtuigd dat dit verzekeraars in staat zal stellen toekomstige veranderingen te managen  en blijven hun verzekerden de best mogelijke dekking bieden.”