IUMI: De markt voor goederenverzekeringen verbetert in een tijd van significante veranderingen

In zijn jaarlijkse statistische update meldt brancheorganisatie  IUMI dat de wereldwijde premie-inkomsten voor goederenverzekeringen in 2019 $ 16,5 miljard bedroegen. Hoewel dat een verlaging is van 1,5% ten opzichte van het voorgaande jaar, maken wisselkoersen, handels en andere marktomstandigheden en voorzichtig verbeterende schaderatio’s directe vergelijkingen met voorgaande jaren moeilijk maar uitdagend, zo blijkt  uit de presentatie van Sean Dalton, voorzitter van IUMI’s Cargo Committee . Volgens hem kan het overgrote deel van de internationale transportgoederenmarkten in de wereld het best omschreven worden als “hard of aan de verbeterende hand in een periode van significante verandering”.

De uitdagingen waarmee goederenverzekeraars worden geconfronteerd, zijn onder meer het aanpakken van de impact van de COVID-19-pandemie op hun activiteiten  en de  voortdurende veranderingen in riskexposures, variërend van verhoogde ladingaccumulaties tot nog niet in de omvang voorkomende branden aan boord, naast  nieuwe en snel evoluerende risico’s als cyber. Tegelijkertijd blijven verzekeraars er hard aan werken om de resultaten te verbeteren en weer winstgevend te worden.

De COVID-19-pandemie heeft een nog niet eerder vertoonde verstoring veroorzaakt van de wereldeconomie en de wereldhandel en heeft gevolgen voor de productie, de toeleveringsketen en de vraag van afnemers. Dit heeft een directe impact op de verzekerde risico’s, inclusief volume, accumulaties in de haven en aan boord van schepen. Tot dusver is er echter sprake van een minimale schadelast, aangezien goederenverzekeringspolissen dekking bieden voor fysieke schade of total loss en de meeste polissen geen dekking bieden voor schade door vertraging, verlies van markt(aandeel) of hierdoor ontstaan gebrek aan de goederen. “Professionals op het gebied van goederenverzekeringen bij verzekeraars, makelaars, claims en risk engineering-afdelingen en -bedrijven, hebben buitengewoon goed gereageerd op de uitdagingen van COVID-19, terwijl ze bezig waren met aanzienlijke marktcorrecties die dateren van vóór de pandemie”, aldus  Dalton.

Veranderingen in de goederenverzekeringsmarkt brengen  volgens hem  een terugkeer van het belang van een goede risicoacceptatie met zich mee. Dit heeft ertoe geleid dat verzekeraars de technische toereikendheid van de premiestelling hebben verbeterd en het dekkingsaanbod beter hebben afgestemd op de te verzekeren risico’s. Verzekeraars zijn ertoe overgegaan hun capaciteit kritischer in te zetten teneinde een beter evenwicht te realiseren in hun portfolio’s . De kwaliteit en relevantie van informatie is aanzienlijk verbeterd. Terwijl verzekerden het resultaat ervan ervaren in de vorm van hogere premies en dekkingsbeperkingen  hebben deze voor verzekeraars in veel gevallen geleid tot  verminderde risicoblootstellingen.

 

In een reactie hierop zei Dalton: “In de afgelopen 12 maanden zijn er een aantal grote schades. Zoals de  tragische explosie in de haven van Beiroet, een aanzienlijke schade aan een distributiecentrum in Nashville door tornado’ en een total loss van 4.200 voertuigen door auto’s  door het kapseizen van de ‘Golden Ray’. De explosie in de haven van Beiroet baart op veel fronten zorgen, zeker omdat dit  de tweede keer in vijf jaar is (explosie in de haven van Tianjin in 2015) dat een haven is verwoest door een explosie met gevaarlijke stoffen. Deze onderstrepen het belangrijke werk dat IUMI doet om te streven naar verbeteringen in het vervoer van gevaarlijke goederen, net als bij het recordaantal brandverliezen op vrachtschepen in 2019. ”

Om de toenemende risico-exposures aan te pakken, zijn er in 2020 nieuwe polisvoorwaarden voor ladingverzekeringenvrachtdekking geïntroduceerd, waaronder clausules voor cyber en voor overdraagbare ziekten. Marktverenigingen, waaronder het Joint Cargo Committee (JCC) in Londen en het American Institute of Marine Underwriters (AIMU) hebben het afgelopen jaar niet-bindende voorstellen gedaan voor de formulering van polisvoorwaarden  die beschikbaar zijn voor gebruik.

 Dalton vervolgt: “Gezien de uitdagingen waar onze sector voor staat, moeten we eerst het persoonlijke verlies, de ontwrichting en het menselijk leed als gevolg van COVID-19 erkennen. De meeste brancheprofessionals werken al zes maanden op afstand en doen opmerkelijk werk in een snel veranderende markt. De meeste aspecten van het dagelijkse werk zijn beïnvloed. Uitdagingen zijn er genoeg, variërend van het herstellen van portfolio’s tot het verbeteren van persoonlijke vaardigheden. De marktomstandigheden zullen moeilijker worden naarmate de rente en beleggingsopbrengsten nog meer  druk zetten ​​op de verzekeringsresultaten. Gedrag leidt tot resultaten en deze zijn gezond. ”

Er zijn volgens hem ook kansen aan de horizon nu de lading meer en meer vraagt om een gedegen acceptatie door specialisten. “Er komt een economisch herstel en de wereldhandel zal een grote rol spelen. Goederenverzekeringen vormen een key enabler ienn verzekeraars in deze businessline zullen gezonder tevoorschijn komen en in staat zijn om de oplossingen te bieden die hun klanten nodig hebben. De veranderingen die plaatsvinden gaan niet over ‘achteruit gaan’, maar eerder het vinden van een gezonde weg voorwaarts in het ‘nieuwe normaal’ en om bij te dragen aan het verbeteren en meer weerbaar maken van onze business.”