Howden voorspelt dat de wereldwijde cyberverzekeringsomzet in 2030 meer dan $ 50 miljard kan bedragen

De cyberverzekeringsmarkt heeft de potentie om op te schalen tot de omvang van andere grote schadebranches als drie belangrijke uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan, zo valt te lezen in het derde cyberrapport van Howden, ‘Coming of Age’. ”Toekomstige groei en relevantie draait nu om drie belangrijke thema’s: het penetreren van nieuwe markten (met name MKB), het aanpakken van systeemrisico’s en het uitbreiden van beschikbaar kapitaal. Gezien het zeer volatiele geopolitieke klimaat steunt Howden inspanningen om het cyberoorlogsvraagstuk voor te zijn door proactief duidelijkheid te verschaffen aan klanten en beleggers over de reikwijdte van de dekking. Premieverhogingen die de groei van de cyberverzekeringsmarkt de afgelopen jaren hebben gestimuleerd, nemen nu af”, aldus het rapport

Hieruit komt verder naar voren  dat de omvang van de markt tegen 2030 $ 50 miljard zou kunnen bereiken. Uit het rapport blijkt dat de fundamenten voor de cybermarkt aanwezig zijn, maar dat de realisatie van dit potentieel afhangt van drie sleutelfactoren: distributie, tail-risk management en het aantrekken van kapitaal. “Als deze uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan, staat de cybermarkt aan de vooravond van een potentieel transformerende groei.”

Na een grote marktcorrectie als gevolg van de explosieve stijging van ransomwareclaims in 2020 en 2021, waardoor de kosten van cyberdekking meer dan verdubbelden, begonnen de omstandigheden zich vorig jaar te stabiliseren doordat de activiteit afnam en robuustere risicomaatregelen aanvallen ontmoedigden of beperkten. “Maar cyber staat zelden stil en de ontwikkelingen in 2023 wijzen op een genuanceerde markt, met optimisme over een gunstigere aanboddynamiek voor kopers van verzekeringen (dankzij betere acceptatieprestaties voor verzekeraars) getemperd door oplevende ransomware-activiteit, aanhoudende zorgen over potentiële systemic losses en beschikbaarheid van kapitaal.

In de eerste helft van 2023 was er een aanzienlijke stijging van het aantal ransomware-aanvallen, maar uit  berichten van een aantal verzekeraars in het eerste kwartaal van 2023 blijkt dat dit (nog) niet gepaard is gegaan met een overeenkomstige stijging van het aantal claims. Dit wijst op de doeltreffendheid van risicocontroles om bedrijven weerbaarder te maken en een stabielere cyberverzekeringsmarkt te ondersteunen. De omstandigheden zijn nu aan het versoepelen en kopers die de juiste risicocontroles hebben ingevoerd, worden beloond met gunstigere prijzen en voorwaarden.

Dit geeft de markt een goede basis voor groei, maar het rapport laat zien dat er meer moet gebeuren om aan de groeiende vraag van klanten wereldwijd te voldoen. Door potentiële beperkingen op het gebied van systemic risks,  penetratie en kapitaal te overwinnen, heeft de cyberverzekeringsmarkt een ongeëvenaarde kans om te groeien.

1. War exclusions

De introductie van nieuwe polisvoorwaarden voor oorlogsdekking is omstreden geweest, maar klanten erkennen steeds meer het belang van het proactief bepalen van de dekkingsparameters voor cyberoorlogsvoering, zowel in hun eigen belang, zoals het minimaliseren van de kans op dekkingsgeschillen, als om verzekeraars en investeerders het vertrouwen te geven dat nodig is om zich in te zetten voor de markt.

Sarah Neild, Head of UK Cyber Retail, zegt: “Dit goed regelen is cruciaal voor de duurzaamheid van de cybermarkt. Door een kader te bieden dat specifiek is ontworpen voor het unieke risicoprofiel van cyber, krijgen klanten meer zekerheid over de dekkingsparameters en wat verzekerbaar is en wat niet. Het proces van het definiëren van de dekkingslimieten specifiek voor cyber oorlogshandelingen zal het potentieel van deze markt helpen verwezenlijken, maar alleen als de clausules geschikt zijn voor het doel en aan de behoeften van klanten wordt voldaan. Met een van de grootste wereldwijde herverzekeraars die standvastig is in de toepassing van hun polisvoorwaarden voor oorlogsdekking, lijkt een bredere toepassing onvermijdelijk, ondanks de uiteenlopende meningen van vervoerders over hoe de toepassing eruit zou moeten zien. Meer uniformiteit op dit gebied zou de markt uiteindelijk helpen om relevantie voor de lange termijn te waarborgen.” 

2. Toegenomen penetratiegraad

Premieverhogingen in de afgelopen jaren, vooral vanaf 2020, hebben de groei van de cyberverzekeringsmarkt gestimuleerd, maar deze ‘rugwind’ voor verzekeraars is nu aan het afnemen of zelfs aan het omslaan op bepaalde gebieden. Terwijl in de eerste helft van vorig jaar jaarlijkse premieverhogingen van meer dan 100% werden genoteerd, is er in de overeenkomstige periode in 2023 sprake van vlakke renewals  of zelfs dalingen in de afgelopen maanden, omdat de prijzen van historische hoogtepunten zijn afgekomen

Dan Leahy, Associate Director, zegt: “Na de eerste ontwikkelingsfasen die vaak gepaard gaan met nieuwe, snelgroeiende activiteiten, zijn de kosten van cyberverzekeringen nu meer in overeenstemming met de schadekosten na de recente correctie. Hoewel de prijzen in de eerste helft van 2023 zijn gedaald, blijft de duurzaamheid van deze trend onzeker gezien de alomtegenwoordige dreigingsomgeving.Er kan echter niet worden vertrouwd op de tarieven om de marktexpansie te stimuleren in de mate waarin dat recentelijk is gebeurd, waardoor ambitieuze plannen voor de groei van de blootstelling nodig zijn. Het binnendringen van nieuwe gebieden en bedrijfsdemografieën is daarom van cruciaal belang om het volledige potentieel van cyberverzekeringen te realiseren.”

Hoewel het risicobewustzijn over de hele linie toeneemt, blijft cyberverzekering op dit moment vooral een grote bedrijfsmarkt en moet er nog veel gebeuren om vooral kleinere bedrijven te bereiken. In Frankrijk bijvoorbeeld was 85% van de premies die in 2022 werden betaald voor cyberverzekeringen afkomstig van grote bedrijven. De overige 15% kwam van middelgrote bedrijven en KMO’s, die overigens wel verantwoordelijk waren voor een onevenredig groot deel van de gerapporteerde claims/

3. Herverzekeringskapitaal

Het gebruik van herverzekering door de directe markt is de grootste onderscheidende factor tussen cyber en andere branches. Met momenteel ongeveer 45% van de cyberpremies ondergebracht bij herverzekeraars, vormen brede capaciteitsbeperkingen en prijscorrecties op de herverzekeringsmarkt potentiële beperkingen.

Als de cybermarkt de concurrentie met andere grote branches aankan, zal het aanbod van cyberherverzekering aanzienlijk moeten toenemen om tussen nu en 2030 aan de vraag te kunnen voldoen. Terwijl de cyberherverzekeringspremies momenteel rond de $ 6 miljard liggen, zouden ze meer dan drie keer zo hoog moeten worden om aan de groeiverwachtingen te voldoen tegen het einde van het decennium. Dergelijke hoge groeiniveaus zouden ambitieus zijn onder gunstige marktomstandigheden, laat staan wanneer het aanbod zo beperkt is als nu op de herverzekeringsmarkt.

Verder innovatief denken over het afstemmen van risico op kapitaal is nodig om het volledige potentieel van cyber(her)verzekeringen te realiseren. Groeiende consensus over risicobepalingen en productinnovatie rond met name systemische risico’s trekken nu al investeerders aan. Het behouden van focus en momentum op dit gebied zal cruciaal zijn om alternatieve capaciteit een integraal onderdeel te laten worden van de kapitaalstructuur van de cybermarkt

Shay Simkin, Global Head of Cyber bij Howden, licht toe: “Ervoor zorgen dat cyberverzekeringen relevant zijn voor klanten van elke omvang is van het grootste belang om de toegang tot nieuwe gebieden en verschillende sectoren van de economie te verbeteren. Het aantrekken van kapitaal is ook cruciaal voor dit doel, een niet te onderschatten taak gezien de huidige macro-economische uitdagingen en kapitaalbeperkingen.”

“Howden blijft zich inzetten voor de belangen van klanten terwijl de markt zich aanpast aan wat een vloeiende en zeer beladen bedreigingsomgeving is. Als een van de grootste verzekeringsintermediairs ter wereld zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de discussie te voeden in het belang van onze klanten. Ons rapport probeert precies dat te doen. De analyse strekt zich uit tot andere kritieke gebieden, zoals het risico van de toeleveringsketen, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de implicaties voor toekomstige conflicten. Door belangrijke trends in de markt naar voren te brengen, leidt Howden de discussie, waardoor we de meest innovatieve oplossingen voor klanten kunnen faciliteren en ongeëvenaarde toegang tot kapitaalverschaffers kunnen garanderen.”

Read the full report