GVNW-president Alexander Mahnke: renewalbeleid tast reputatie verzekeringssector verder aan

President Alexander Mahnke van de Duitse riskmanagementorganisatie GVNW heeft verzekeraars gewaarschuwd dat de reeds aangetaste reputatie van de sector nog verder zal worden aangetast als ze doorgaan met een al te vaak disproportionele, verwarde en onhandige aanpak van polisverlengingen.

Terwijl Duitse risico- en verzekeringsmanagers worstelen met de aanhoudende impact van de pandemie, worden ze ook geconfronteerd met steeds meer gespannen en moeilijkere renewalperiode  de capaciteit opdroogt en zakelijke, industriële  verzekeraars proberen de tarieven verder te verhogen. De industriële verzekeringsmarkt was al aan het verharden vóór de komst van Covid-19, doordat de leidende verzekeraars hun portefeuilles opnieuw wilden beoordelen  na een lange periode van zachte marktomstandigheden en in hun ogen onaanvaardbare combined ratio’s. Maar de pandemie heeft de verharding van de markt versneld en de zorgen van veel risico- en verzekeringsmanagers vergroot  over de mogelijkheden  voldoende dekking te krijgen bij komende polis verlengingen.

 Mahnke gebruikte  zijn toespraak voor de algemene vergadering van de GVNW om verzekeraars te waarschuwen voor hun gedrag bij polisverlengingen. “Wij begrijpen als  GVNW  dat industriële verzekeraars voldoende rendement moeten maken. Maar er zijn momenteel te veel voorbeelden van zogenaamde langdurige partnerschappen waarin  op een volstrekt onprofessionele manier met hun klanten omgaan. Bedrijfsverzekeringen werken alleen als bedrijfsmodel als de aanbieders er ook geld mee verdienen. We zien dat veel marktpartners momenteel proberen hun portefeuilles weer gezond te maken. Helaas omvat dit aanpassingen in de acceptatie en in het bijzonder in termen van capaciteit en prijsstelling. We horen echter bijna dagelijks van onze leden  dat ze al twee maanden wachten een verlengingsvoorstel van hun verzekeraar, dat slechts een derde van de capaciteit wordt aangeboden en dat de premie met 85% wordt verhoogd terwijl de schaderatio 25% ‘ bedraagt. ‘, aldus de heer Mahnke.

De GVNW erkent dat verharding op de industriële markt onvermijdelijk was na zoveel jaren van zachte omstandigheden. Maar de pandemie heeft de situatie “aanzienlijk verergerd en geleid tot onevenredig gedrag onder verzekeraars. Dit moet stoppen en plaatsmaken voor een meer proportionele en meer geleidelijke aanpassingsvoorstellen.”

GVNW heeft begin dit jaar een ledenonderzoek gedaan naar hun ervaringen in de vorige verlengingsronde. Uit de bevindingen bleek dat polishouders bijzonder ontevreden waren over slechte of late communicatie van verzekeraars. “Helaas blijkt dat verzekeraars die boodschap niet hebben opgepakt en de situatie is verergerd door de pandemie. Dit is erg jammer en dergelijk gedrag is en blijft voor ons onaanvaardbaar omdat het de reputatie van de hele branche schaadt ”, aldus de heer Mahnke.“Ik waarschuw daarom dringend voor al te stringente aanpassingen. Anders zal niemand in de toekomst geloven in de beweringen van onze branche dat industriële verzekeringen gaan over langdurige partnerschappen die worden gekenmerkt door wederzijds respect en vertrouwen. ”

Het voortdurende marktdebat over welke pandemierisico’s worden gedekt door een bedrijfsonderbrekingsverzekering, verergert volgens hem het probleem en vereist meer positieve en creatieve oplossingen,  “De laatste tijd zijn de rechtbanken die erbij betrokken zijn geweest en vaker lijken te hebben beslist in het belang van de verzekeringnemer of de verzekeraars en verzekeringnemers tot een minnelijke schikking gekomen. Ook hier riepen we al heel vroeg op tot creatieve oplossingen en pleitten we voor het vermijden van juridische geschillen ”, aldus de voorzitter van de GVNW, die samenvattend stelde dat de verzekeringsbranche met haar opstelling niet bepaald de schoonheidsprijs verdient.

.