Cyberverzekering snelst groeiende productsegment in VS door sterke toename cyberincidenten; verrassende verbetering schaderatio’s

Cyberverzekering is het snelst groeiende productsegment in de Amerikaanse schadeverzekeringsmarkt, gedreven door een sterke toename van het aantal cyberincidenten, met name ransomware, die de afgelopen twee jaar hebben geleid tot een groter aantal schadeclaims en een hogere schadelast. De verzekeringstechnische resultaten op de korte termijn worden ondersteund door een aanhoudende sterke groei van de verdiende premies en een aanhoudende trend van premieverhogingen, aldus Fitch Ratings. Het risico van een systemisch cyberincident of meerdere grote cyberrampen op de korte termijn kan echter niet worden uitgesloten, aangezien de frequentie en de ernst van de aanvallen waarschijnlijk niet zullen afnemen en bedrijven hun digitale voetafdruk blijven uitbreiden.

Uit gegevens die zijn verzameld op basis van aanvullende aangiften van cyberverzekeringen in statutaire jaarrekeningen blijkt een versnelling van de marktpremies ten opzichte van de reeds sterke eerdere groei. Een sterke stijging van de cyberschaderatio’s in 2020 bevorderde aanzienlijk hogere prijzen en een snelle premiestijging in 2021 die groter was dan de geleden schades, wat leidde tot een verrassende verbetering van de cyberratio’s ten opzichte van het voorgaande jaar.

Fitch schat dat de premies voor standalone en in andere polissen opgenomen cyberdekkingen in 2021 met 74% zijn gestegen tot bijna $ 5 miljard, vergeleken met een groei van 9% voor de schadesector als geheel, gedreven door een verhoogd risicobewustzijn van polishouders en een grotere vraag naar dekking. De standalone cyberdekking, die ongeveer twee derde van de premies in de sector vertegenwoordigt, steeg in 2021 met 92%. Het aandeel van de standalone-dekking in de cyberpremies van de sector zal verder toenemen omdat verzekeraars ernaar streven de blootstelling aan ‘silent cyber’- risico’s te beperken en onduidelijkheden in de dekkingsvoorwaarden tot een minimum te beperken. Een groot deel van de cyberrisico’s blijft echter onverzekerd.


Cyber supplement data reveals that annual reported claims filings have doubled for the industry in the last three years. For standalone cyber coverage, direct incurred losses and defense and cost containment (DCC) expenses expanded by over 300% since 2018. Still, in 2021 earned premium growth exceeded the change in incurred losses and the standalone cyber loss ratio improved to 65% from 72% a year earlier.


Uit de gegevens blijkt verder dat het jaarlijkse aantal gemelde schadeclaims voor de sector de afgelopen drie jaar is verdubbeld. Voor standalone cyberdekkingen  isde direct opgelopen schadelast en verdedigings- en verweerbeheersingskosten (DCC) sinds 2018 met meer dan 300% gestegen. Toch was de groei van de verdiende premies in 2021 groter dan de verandering in geleden schadelast en verbeterde het standalone cyberverliesratio tot 65% van 72% een jaar eerder.

Hoewel dit een positieve indicatie is van de marktprestaties, geven de schaderatio’s geen volledig beeld van de verzekeringstechnische winst van het segment, aangezien de verzekeringstechnische en expertisekosten buiten beschouwing worden gelaten, evenals de effecten op premies en schades van gecedeerde herverzekering. Naast een sterke groei van de jaarlijkse premies houdt deze verbetering van de schaderatio’s waarschijnlijk ook verband met veranderingen in de risicoselectie door de verzekeraars en met strengere polisvoorwaarden.


Tegenover de aanzienlijke onzekerheid over toekomstige schadeclaims staat de verwachting van een verdere sterke premiegroei omdat verzekeraars hun cyberpremies sterk blijven verhogen. De Commercial Property/Casualty Market Survey van de Council of Insurance Agents & Brokers geeft aan dat de gemiddelde premies voor cybervernieuwing de afgelopen twee jaar in versneld tempo zijn gestegen, met inbegrip van een recordstijging van 34% in het vierde kwartaal van 2011.