Continentaal Europa: Gemiddelde premieverhogingen voor het vierde kwartaal op rij met 6%; stijging cyberpremies kalft af tot 13%


In het vierde kwartaal van het vorig jaar stegen de verzekeringspremies op het Europese vasteland met 6%, evenveel als in de drie voorgaande kwartalen.Sinds het vierde kwartaal van 2018 zijn de premies elke drie maanden gestegen of gelijk gebleven ten opzichte van het kwartaal ervoor met als absoluut record een premieverhoging met 15% in het tweede  kwartaal van 2020. Daarna stegen de premies elke drie maanden  maar telkens lager of gelijk aan het voorafgaande kwartaal.  Opvallend is dat de premiestijging in het vierde kwartaal van dit jaar voor het eerst in vier jaar hoger is dan de gemiddelde premieverhoging wereldwijd  (4%), zo valt te lezen in Marsh’ Global Marklet Pricing Indeze oor het vierde kwartaal van 2022..  

Property:De premies voor propertyverzekeringen in Continentaal Europa stegen met 7%, gelijk aan het wereldwijde gemiddelde, vergeleken met 5% in het voorgaande kwartaal. Orkaan Ian en andere catastrofeschades creëerden onzekerheid over de capaciteit en zorgden voor opwaartse druk op de CAT-premies.Het inflatoire klimaat leidde ook tot premieverhogingen voor propertyverzekeringen, vooral wanneer de waarde van activa/assets als ontoereikend werd beschouwd. 

Voorwaarden en condities en  capaciteit bleven uiteenlopen op gebieden als CAT-risico- en niet-CAT-risico-gerelateerd, met en zonder een schadeverleden, en hoog en laag risico. 

Verzekeraars blijven discipline aan de dag leggen wat betreft de voorwaarden, met inbegrip van eigen risico’s, uitsluitingen voor niet-fysieke/immatriële schade, cyber- en besmettelijke ziekten, alsook territoriale uitsluitingen voor Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. 

Uitbreidingen voor voorwaardelijke bedrijfsschade/ Contingent business interruption (CBI) werden onder de loep genomen omdat verstoring van de toeleveringsketen/supplychain, hogere energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt de claimkosten bleven opdrijven.De afgelopen vier kwartalen stegen in Continentaal Europa de premies achtereenvolgens met 6%, 6%, 5% en 7%. 

Casualty: 

De premies van casualtyverzekeringen stegen in het vierde kwartaal met 6%, vergeleken met 7% in het voorgaande kwartaal. De gemiddelde premieverhoging van Casualty-premies was twee keer zo hoog als die wereldwijd (3%). De afgelopen kwartalen stegen de premies gemiddeld met achterenvolgens 6%, 7%, 7% en 6%. 

De vermindering van de capaciteit op de belangrijkste primaire markten hield aan. De markten verhoogden de premies voor risico’s met blootstelling aan de VS, voor complexe sectoren en waar de huidige prijsstelling ontoereikend werd geacht. Verzekeraars bleven hun bezorgdheid uiten over de sociale en algemene inflatie op Amerikaanse automotive aansprakelijkheidsrisico’s. Cliënten met grote Amerikaanse wagenparken bleven aanzienlijke premieverhogingen zien, evenals verhogingen van de eigen risico-dekking in de VS.    

.  

FinPro-lines: De premies voor financiële en beroepsaansprakelijkheid stegen met 2%, vergeleken met 6% in het voorgaande kwartaal. Wereldwijd was er voor het tweede achtereenvolgende kwartaal sprake van een gemiddelde premiedaling: met 1% in het derde kwartaal en met 6% in het laatste kwartaal van 2022. 

In de laatste vier kwartalen  stegen de premies voor Financial Lines-verzekeringen in Continetaal Europa met resp 9%, 5%, 6% en 2%. De premies voor D&O aansprakelijkheid bleven stabiel, met enkele dalingen als gevolg van de toegenomen concurrentie van verzekeraars, de toegang tot extra/aanvullende  capaciteit en de toegenomen bereidheid om meer zaken te schrijven gezien de vertraging in IPO en special purpose acquisition companies (SPAC) deals. 

Verzekeraars bleven meer aandacht besteden aan milieu-, sociale en governancekwesties. 

De FI-sector was over het algemeen stabiel, met enkele verlagingen en lage eencijferige premieverhogingen, afhankelijk van het risicoprofiel en het schadeverleden. De verlengingsvoorwaarden voor beroepsaansprakelijkheid en crime-dekking begonnen zich te stabiliseren. 

Cyber: De premieverhogingen  voor cyberverzekeringen namen af tot 13%, doordat nieuwe capaciteit op de markt kwam. betrad. Factoren die de cyberpremies bepaalden waren onder meer minder claims rond het privacyvraagstuk  in Europa, een daling in de frequentie en ernst van ransomware-claims sinds de tweede helft van 2021, verzekeraars die hun aandeel wilden behouden en hun cyberactiviteiten in 2023 wilden uitbreiden, en nieuwe capaciteit die de markt betrad. 

De retenties bleven stabiel in het kwartaal.Goede risicoprofielen wekten de interesse van verzekeraars, wat leidde tot meer capaciteit en de opheffing van beperkingen op ransomware.