Achmea in eerste helft 2021: Operationeel resultaat gestegen naar €363 miljoen en bij Schade & Inkomen Nederland naar €103 miljoen; combined ratio loopt op naar 95,8%

Sterke groei resultaat, ondersteund door de stijging operationeel resultaat en premiegroei Schade & Inkomen, dankzij sterke merken, toename aantal klanten en hoge klantwaarderingen, een hoger resultaat Pensioen & Leven vanuit hogere beleggingsopbrengsten en verdere afbouw operationele kosten en eveneens een hoger  resultaat Zorgactiviteiten vanuit lagere kosten planbare zorg en additionele overheidsbijdrage catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19 . Zo vat Achmea haar halfjaarcijfers over 2021 samen.

 In een toelichting szegt Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “We zijn goed op weg met de realisatie van de strategie ‘De Kracht van Samen’. Het operationeel resultaat steeg naar €363 miljoen ten opzichte van €127 miljoen in het eerste halfjaar van 2020. Een goede start, maar ook in het tweede halfjaar blijven we te maken houden met onzekerheden.”

De stijging in het resultaat werd in Nederland voornamelijk gedreven door het resultaat van Pensioen & Leven, Zorg en Schade & Inkomen. De stijging van het resultaat bij Pensioen & Leven komt met name door hogere beleggingsresultaten als gevolg van de positieve ontwikkelingen op de financiële markten. Het hogere resultaat op de zorgactiviteiten is grotendeels het gevolg van lagere zorgkosten en de additionele overheidsbijdrage vanuit de catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19.. De effecten van de premiestelling Zorgverzekeringen 2022 zijn onderdeel van het resultaat van het tweede halfjaar.

Het operationeel resultaat Schade & Inkomen nam in de eerste helft van 2021 toe. De combined ratio steeg naar 95,8% door een hogere schadelast door sneeuwstorm Darcy en een additionele reservering voor letselschades uit eerdere jaren. Deze ontwikkelingen worden gecompenseerd door hogere beleggingsresultaten. De solvabiliteit van de Groep nam toe tot 211%.

 “De afgelopen periode stond lange tijd in het teken van de terugkeer naar ‘normaal’. Richting het einde van het eerste halfjaar keerde echter voor veel mensen de onzekerheid over Covid-19 terug door een toenemend aantal besmettingen. Ondanks de recente ontwikkelingen van het aantal besmettingen is het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames momenteel beheersbaar, waardoor er weer meer ruimte komt voor reguliere zorg en inhaalzorg. We dragen hier ook zelf aan bij door actief betrokken te zijn bij het versnellen van inhaalzorg bijvoorbeeld door wachtlijstbemiddeling. We zien ook in de Schade & Inkomen markt in Nederland effecten van een beweging terug naar normale verkeersintensiteit, terwijl er in het buitenland belangrijke verschillen zijn tussen de landen waar wij actief zijn. Naast de impact van Covid-19 zien we de afgelopen periode hogere weersgerelateerde schades, waaronder de sneeuwstormen eerder dit jaar en de overstromingen medio juli in Limburg en op een aantal andere plekken in Nederland. Hierbij waren we direct ter plaatse om onze klanten te ondersteunen, en ondernemen we actie om de schade op te lossen met als doel dat onze klanten hun leven zo snel mogelijk weer op kunnen pakken. Ook klanten zonder dekking voor hun schade, hebben we verder kunnen helpen door het bieden van ondersteuning. De afhandeling van de waterschades zal nog geruime tijd in beslag nemen. De exacte impact van de waterschade op onze resultaten zal daarom pas volledig bekend zijn in de tweede helft van dit jaar.” Eerste inschattingen van waterschade Limburg gaan richting €50 miljoen en is onderdeel van resultaat tweede halfjaar 2021

Schade & Inkomen Nederland

 Het operationeel resultaat Schade & Inkomen Nederland nam in het eerste halfjaar van 2021 toe tot €103 miljoen (H1 2020: €91 miljoen). De combined ratio steeg tot 95,8% (H1 2020: 93,7%) door een per saldo lager verzekeringsresultaat door een hogere schadelast voor storm Darcy en aanvullende reserveringen voor letselschades uit voorgaande jaren. Het resultaat is positief beïnvloed door minder schademeldingen in de motorportefeuille en een resultaatsverbetering op inkomensverzekeringen als gevolg van verbeteringen in de AOV en Verzuim portefeuilles. De beleggingsresultaten namen toe door gunstige ontwikkelingen op de financiële markten en optimalisatie van de beleggingsportefeuille.

.In de eerste helft van 2021 namen de bruto geschreven premies met 3% toe tot €2.384 miljoen (H1 2020: €2.323 miljoen). Deze groei komt vooral door een toename van het aantal klanten. De bruto geschreven premies uit schadeverzekeringen stegen met 5% tot €1.832 miljoen (H1 2020: €1.770 miljoen) door een  sterke online distributie en gewaardeerde klantproposities in zowel het particuliere als het zakelijke segment. De bruto geschreven premies uit inkomensverzekeringen zijn met €552 miljoen vrijwel gelijk aan 2020 (H1 2020: €553 miljoen). Onderliggend ziet Achmea  groei bij WIA en een daling bij AOV. n In de eerste helft van 2021 zijn de bedrijfskosten licht gestegen tot €452 miljoen (H1 2020: €450 miljoen). De kostenratio is gedaald naar 24,8% (H1 2020: 25,4%) door de gestegen omzet.

Het operationeel resultaat Schade & Inkomen nam in de eerste helft van 2021 toe tot €103 miljoen (H1 2020: €91 miljoen). Het verzekeringsresultaat kwam per saldo lager uit. De combined ratio steeg hiermee tot 95,8% (H1 2020: 93,7%). De beleggingsresultaten namen toe door gunstige ontwikkelingen op de financiële markten en optimalisatie van de beleggingsportefeuille. Het resultaat op schadeverzekeringen daalde in de eerste helft van 2021 tot €78 miljoen (H1 2020: €90 miljoen). Hierdoor steeg de combined ratio op schadeverzekeringen tot 96,6% (H1 2020: 92,7%). Het resultaat is positief beïnvloed door minder schademeldingen als gevolg van een afname van het aantal inbraken en verkeersschades, mede gerelateerd aan een lagere verkeersintensiteit door Covid-19.

Daartegenover ziet Achmea een hogere schadelast door sneeuwstorm Darcy. Tevens is er in het eerste halfjaar van 2021 additioneel gereserveerd voor letselschades uit eerdere jaren, mede in verband met de aanhoudende lage marktrentes. Het resultaat op inkomensverzekeringen steeg in de eerste helft van 2021 naar €25 miljoen (H1 2020: €1 miljoen). De resultaatsverbetering is het gevolg van verbeteringen in de AOV en Verzuim portefeuilles. Bij AOV leidt de onverminderde aandacht voor tijdige revalidatie tot resultaatverbetering. Bij Verzuim wordt de rendementsverbetering gedreven door premie- en portefeuille aanpassingen. Hierdoor is de combined ratio Inkomen sterk verbeterd tot 91,9% (H1 2020: 98,9%).