Voorzitter Klaas Brand en voorganger Hans de Hoog over nieuwe, ambitieuze koers NIVRE: “Als het om schade-expertise gaat, dan moet NIVRE de partij zijn die aan tafel zit”

‘Gezien, erkend en herkend worden als dé onafhankelijke marktautoriteit op schadegebied, een betere klantbeleving, meer aanwas van jonge professionals en zij-instromers en meer zichtbaar zijn als baken op schadegebied. Dat is waar NIVRE over een jaar of vijf wil staan,  Een ambitieuze missie, koers en doelstelling die de organisatie de komende jaren wil verwezenlijken onder aanvoering van een sterk vernieuwd bestuur en een nieuwe directeur, zo vertellen de nieuwe NIVRE-voorzitter Klaas Brand en zijn voorganger Hans de Hoog in een interview in Risk & Business Magazine.

Aan de nieuwe toekomstvisie, missie en speerpunten voor de komende jaren, geformuleerd in het Project ‘Samen naar de toekomst’, is een uitvoerige marktinventarisatie vooraf gegaan onder zowel ingeschrevenen en hun werkgevers  als onder de businesspartners/opdrachtgevers en andere stakeholders  uit de verzekerings- en schaderegelingsmarkt. De uitkomsten bevestigden volgens Brand en De Hoog het belang van het onderzoek.  Laatstgenoemde noemt het positief dat de respondenten grotendeels goed te spreken zijn over de kernactiviteiten van het NIVRE: kennis, kunde, kwaliteit. “Daarmee wordt in feite ons bestaansrecht bevestigt als baken en maatstaf voor deskundigheid op het gebied van schade-expertise. Maar aan de andere kant werden er zowel door onze eigen achterban als onze externe businesspartners kritische kanttekeningen geplaatst ten aanzien van onze activiteiten.”  

Brand: “Als NIVRE waren we zelf er natuurlijk ook al van doordrongen dat zaken op onderdelen beter konden, maar de uitkomst van onze uitgebreide marktinventarisatie   gaf ons wel de richting voor onze toekomstvisie, zoals we die verwoord hebben in ‘Samen naar de toekomst’.. Daartoe hebben we met name een drietal pijlers genoemd waaraan we verder gaan werken. Dat is in eerste plaats onze kernactiviteit: het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van experts in een veranderende markt en daarnaast te blijven bouwen  aan vertrouwen bij alle betrokken partijen en last but not least een duidelijke, meer actieve externe presentatie en lobby naar buiten toe”, aldus de nieuwe voorzitter, die desgevraagd aan het einde van zijn bestuursperiode – over drie jaar – alleen dan tevreden zegt te zijn als alle doelstellingen zijn gerealiseerd en alle ambities zijn waargemaakt.  .

Met elkaar

Het zijn van een marktautoriteit houdt volgens De Hoog veel in en gaat verder dan het borgen van een kwalitatieve schaderegeling, NIVRE’s  corebusiness. “Als NIVRE zijn wij dé vertegenwoordiger van de markt en dat kan alleen als wij ons met elkaar daar volledig voor inzetten: bestuur, brancheorganisaties, ingeschrevenen én werkgevers. Daarom hebben wij hen ook nadrukkelijk betrokken bij ons toekomstproject”.

Volgens Brand vraagt ook de doelstelling om meer mensen warm te maken voor een carrière in het expertisevak om een gezamenlijke inspanning van werkgevers en organisatie. “Wie eenmaal in onze branche werkt, weet wat een fantastisch vak wij hebben. Dat zullen we met z’n allen nóg nadrukkelijker moeten uitdragen. Onbekend maakt immers onbekend”, aldus de nieuw voorzitter, die nadrukkelijk aangeeft dat ook verzekeraars en andere opdrachtgevers hier baat bij hebben. “Immers, alleen bij voldoende goed gekwalificeerde schade-experts zijn zij ook in de toekomst verzekerd van een adequate schadebeoordeling. Het moet mij in dit verband van het hart dat ik het frustrerend vind dat er nog altijd verzekeraars zijn die niet uitsluitend werken met schade-experts die zijn ingeschreven in het NIVRE-Register. Kennelijk hebben we het belang daarvan nog onvoldoende duidelijk kunnen maken en is er ook op dit vlak nog veel werk aan de winkel.”

De Hoog en Brand noemen als meest belangrijke doelstelling meer zichtbaar te zijn in de markt. “Het is een gegeven dat we nog niet bij alle organisaties die van belang zijn voor ons vakgebied gezien worden als dé gesprekspartner. Daar wordt de komende tijd nog meer energie ingestopt. Als het om schade-expertise gaat, dan moet NIVRE dé partij zijn die om de tafel zit. Bij verzekeraars en andere marktpartijen, maar ook bij de politiek en bij de media. Dat is ons ultieme doel.”  

Klik hier voor het volledige artikel:https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/11/RB-4_2021.pdf