Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen: Vanaf 1 november a.s. meer deskundigen beschikbaar voor aardbevingsschades Groningen

De aanbesteding voor de inzet van onafhankelijke deskundigen is geslaagd, meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) dat is ingesteld om aanvragen tot vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te behandelen.

Vier partijen hebben hun diensten aangeboden en zijn nu gecontracteerd. Dat zijn CED, NIVRE Calamiteiten en Projecten, 10 BE, een samenwerkingsverband van 10 regionale expertisebureaus, en DOG (d’ Olle Grieze), dat voortkomt uit het ingenieursbureau w2n. Zij zijn ieder voor zich in staat om minimaal 15 experts per week te leveren voor inzet bij het doen van schadeopnames, de advisering over causaal verband (wel of geen mijnbouwschade) en de calculatie van de schade. “Het betekent zeker een verdubbeling van het aantal beschikbare deskundigen. Een belangrijke stap richting een versnelling van de schade- afhandeling en het wegwerken van het stuwmeer van circa 18.000 schademeldingen”, aldus TCMG.

Tijdens de inwerkperiode van 1 november tot 1 december zullen de deskundigen in persoon uitleg krijgen over de pijlers die onder de werkwijze van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade liggen. Zoals het uitgaan van het wettelijk bewijsvermoeden en het feit dat het uiteindelijk de onafhankelijke Commissie is die beslist over de schade. Ook werkt de Commissie op basis van het bestuursrecht en daardoor is er veel ruimte voor schademelders om te reageren op de keuze voor de deskundigen en zijn of haar advies. De uitgangspunten van de Commissie zijn daarmee wezenlijk anders dan ten tijde van de beoordeling door NAM.

‘Nu echt gaan versnellen’

De Commissie is tevreden met de uitkomst van de aanbesteding. “Tegelijk toont de aanbesteding wat de capaciteit is in Nederland aan onafhankelijke deskundigen die in Groningen advieswerk willen doen. Aan ons als TCMG de uitdaging om de externe deskundigen die nu voor ons beschikbaar zijn, zo goed mogelijk in te zetten. Zodat we de schade-afhandeling flink kunnen versnellen”, zegt commissievoorzitter Bruno van Ravels.

Tegelijkertijd beseft de Commissie dat de betrokkenheid van CED, 10BE en DOG bij advieswerk over mijnbouwschade in Groningen vragen oproept. “Zo is CED als organisatie minderheidsaandeelhouder bij Centrum Veilig Wonen (CVW), dat eerst de schadeafhandeling deed voor NAM.  De deskundigen voldoen in persoon aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De Commissie is er dan ook van overtuigd dat alle voorwaarden aanwezig zijn om rechtvaardig, ruimhartig, onafhankelijk en met de mens centraal te besluiten over schades”, aldus de TCMG.

Controlemechanismen

In de procedure zijn diverse controlemechanismen ingebouwd. Een ervan is dat de schademelder altijd de werkervaring van de deskundige kan inzien en zijn of haar verklaring over het voldoen aan de vereisten van onafhankelijk en onpartijdigheid. Als er bij de schademelder gerede twijfel is over de onpartijdigheid, stelt de Commissie een andere deskundige voor. Bovendien wordt elk advies door een tweede onafhankelijke deskundige gecheckt en er is een eenduidig calculatiemodel dat alle deskundigen moeten toepassen.

De inzet van de externe, onafhankelijke deskundigen wordt stapsgewijs opgebouwd. “Het is de bedoeling is dat vanaf 1 december a.s. de volledige capaciteit beschikbaar is. Maar ook de organisatie van de Commissie zal moeten groeien en efficiënter moeten worden. Als er meer schade-opnames mogelijk worden en meer dossiers inhoudelijk behandeld worden, zullen er bijvoorbeeld ook meer zaakbegeleiders moeten zijn om bewoners te ondersteunen.”

Stuwmeer

De TCMG heeft tot op heden 1.243 besluiten genomen en 3,6 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Bij meer dan 90% van de schademelding is mijnbouwschade vastgesteld en een schadevergoeding betaald. Wekelijks worden er nu gemiddeld 150 nieuwe schademeldingen gedaan en ongeveer een gelijk aantal besluiten genomen. Het is de bedoeling om het aantal besluiten na 1 december a.s. op te schroeven om zodoende eind 2019 het stuwmeer van schademeldingen te hebben afgehandeld. Op de website van de Commissie – www.schade door mijnbouw.nl – worden de actuele cijfers gepubliceerd.

Zo werden vorige week 133 schade-opnames gedaan en werden er door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 114 besluiten over schadevergoeding genomen. Het aantal nieuwe schademeldingen betrof vorige week 126 en daarmee zijn er in totaal 4.930 nieuwe schademeldingen gedaan sinds de start van de Commissie op 19 maart 2018. Het totaal aantal schade-opnames komt door de 133 schade-opnames van vorige week   op een totaal van 2.874.

CED   

CED meldde gisteren dat er afgelopen vrijdag een overeenkomst is getekend met de TCMG voor het opnemen, beoordelen en begroten van schades in het aardbevingsgebied Groningen. CED richt hiervoor een speciale organisatie in met eigen bemensing en huisvesting.  Hans Coffeng, CEO van CED: “Het snel en efficiënt opzetten en leiden van projectorganisaties is voor CED een gebruikelijke werkwijze bij calamiteiten. Denk hierbij aan grote volumes aan schades als gevolg van (regionaal) extreem weer. De schadebehandeling stemmen we af op de lokale situatie en omstandigheden. Dat gaan we nu ook voor de Groningers doen. We richten hiervoor een speciaal organisatie-onderdeel in, dat zich helemaal focust op het bieden van hulp aan bewoners die schade hebben als gevolg van de gaswinning.”

Volgens TCMG sluit het bewezen serviceconcept van CED aan op hun vier pijlers van schadebehandeling in Groningen: ruimhartig, rechtvaardig, onafhankelijk en met oog voor de menselijke maat. De overeenkomst tussen CED en TCMG komt voort uit het Besluit Mijnbouwschade Groningen. Dit betreft een nieuwe aanpak om de schades af te handelen: onafhankelijk van de NAM en onder verantwoordelijkheid van de overheid.

  CED is al actief in Groningen als aandeelhouder van het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat zich nu bezighoudt met het inspecteren en bouwkundig versterken van panden. CED heeft nooit eerder invloed op of betrokkenheid gehad bij het inhoudelijk beoordelen en vaststellen van individuele schades. Hans Coffeng: “Anders dan voor CVW, zullen nu deskundigen van CED zelf betrokken zijn bij het uitbrengen van onafhankelijk advies aan TCMG. We zijn blij dat we de bewoners in het aardbevingsgebied op deze wijze verder kunnen helpen. We zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis en ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de schadebehandeling die TCMG nastreeft en daarmee het verschil kunnen maken voor de bewoners van het Groninger gasveld.”

Foto TCMG