Sedgwick evalueert Onderzoeksprotocol bij vermeende beroepsziekte bij Long Covid

Vanwege de vele onzekerheden en nieuwe risico’s die de coronapandemie met zich meebracht  heeft  Sedgwick  in samenwerking met Kennedy van der Laan Advocaten een onderzoeksprotocol opgesteld dat kan dienen bij een vermeende beroepsziekte als gevolg van besmetting met COVID- 19. Twee jaar na data hebben de opstellers het onderzoekprotocol geëvalueerd en komen onder meer tot de conclusie dat de eerder genoemde eerste inzichten over de beoordeling van het medisch causaal verband en de vraag of de zorgplicht werd geschonden juist zijn gebleken. Ook hebben de experts van Sedgwick die deze zaken behandelen een werkgroep opgericht en overleggen structureel over bijzondere situaties die zich in deze zaken voordoen.

Sedgwick: “In juni 2020 schreven onze senior-experts Frank van Helden, Vicky van Holten en Tanneke van Lindert in overleg met Chris van Dijk en Petra Oskam, partners bij Kennedy Van der Laan, een onderzoeksprotocol met betrekking tot coronaberoepsziekteclaims. Het onderzoeksprotocol werd opgesteld met een vooruitziende blik nu de claims op dat moment wél verwacht werden maar zich nog niet hadden voorgedaan.” 

 Ten aanzien van het medisch causaal verband van de coronabesmetting met de arbeidsomstandigheden en de zorgplicht van de werkgever werd volgens hen voorzichtig ingeschat dat:
(1) De beoordeling van het medisch causaal verband van de coronabesmetting met de arbeidsomstandigheden zal, gezien het zeer besmettelijke karakter van het coronavirus, een bijzonder onderzoek vereisen. Immers kan de eisende partij, in theorie, vrijwel overal besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het is daarom zaak dat alle omstandigheden, zowel op het gebied van arbeid maar ook in de privésituatie van benadeelde, uitvoerig en secuur in kaart worden gebracht.
(2) Bij de beoordeling van de vraag of de zorgplicht is geschonden, zal het ook gaan om een ‘state of the art’ gedachte. Dat houdt in: de vraag welke maatregelen redelijkerwijs van de werkgever verwacht mochten worden, de kennis en inzichten die werkgever op het moment van de coronabesmetting had moeten hebben. Daarbij dienen de ontwikkelingen op het gebied van de adviezen van RIVM en de maatregelen van Rijksoverheid e.d. niet uit het oog te worden verloren. 

Sedgwick: “ Inmiddels zijn wij ruim anderhalf jaar verder en hebben onze experts diverse coronaberoepsziekteclaims in behandeling. Het onderzoeksprotocol wordt daarbij als uitgangspunt gebruikt. Waar dat wenselijk is, vindt samenwerking met Kennedy Van der Laan plaats. Het onderzoeksprotocol geeft onze opdrachtgevers duidelijkheid over het toch complexe plan van aanpak in dit soort zaken. De onderzoeken worden zo veel als mogelijk vormgegeven conform de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken van de Letselschaderaad waarbij openheid en vertrouwen van partijen de voornaamste uitgangspunten zijn.” 

Zij vervolgen: “ De eerder genoemde eerste inzichten over de beoordeling van het medisch causaal verband en de vraag of de zorgplicht werd geschonden zijn juist gebleken. De experts van Sedgwick die deze zaken behandelen hebben een werkgroep opgericht en overleggen structureel over bijzondere situaties die zich in deze zaken voordoen. Te denken valt bijvoorbeeld aan:
– wat als een benadeelde zijn werkgever aansprakelijk stelt voor een coronaberoepsziekteclaim maar, gezien het feit dat er op het moment van de gestelde besmetting nog geen PCR-tests werden verricht, niet met zekerheid kan worden gesteld of, en zo ja, vanaf welk moment die persoon besmet was met het coronavirus?
– wat als uit het onderzoek blijkt dat een persoon meermaals besmet was met het coronavirus en niet duidelijk is welke besmetting tot welke gezondheidsschade leidde?
– wat als benadeelde ervoor heeft gekozen om zich niet te laten vaccineren?
Dit zijn slechts enkele van vele bijzondere situaties die zich bij de behandeling van deze beroepsziekteclaims voordoen. Het is ons helder dat voor de behandeling van coronaberoepsziekteclaims een bijzondere aanpak noodzakelijk zal blijven.”  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sedgwick, Afdeling Personenschade: martin.dehaan@nl.sedgwick.com