Schade App.nl bewijst zich met goed werkend alternatief voor digitaal Europees Schadeformulier

 

Hoewel in Europa papieren schadeformulieren nog massaal door automobilisten worden gebruikt voor het melden van autoschades is de schade app in opkomst. Het Nederlandse bedrijf Autoschadeformulier B.V. is één van de aanbieders van een speciale app – Schade App. Nl –dat niet alleen fungeert als goed werkend digitaal Europees Schadeformulier maar ook als voordeel heeft dat de eenmaal opgeslagen informatie, desgewenst  aangevuld met foto’s, rechtsreeks kan worden doorgekoppeld naar de administraties van alle verzekeraars in Nederland en in de rest van Europa. Daarmee wordt een dubbele invoer van de schadegegevens  overbodig gemaakt.

Inmiddels maken een honderdtal bedrijven gebruik van de SchadeApp, waaronder vooral talrijke  leasemaatschappijen en enkele assurantie- en volmachtkantoren  en het intermediairscollectief DAK. De eind 2015 gepresenteerde SchadeApp telt inmiddels al meer dan 150.000 gebruikers en daar komen er maandelijks minimaal 1.000 bij”, vertellen de initiatiefnemers Dick van Galen (intermediairachtergrond)  en Robin Hiert (IT/marketingdeskundige, terwijl inmiddels ook Guus Hulscher (schade-expertise) bij het project betrokken is. Zij hopen de komende tijd vooral verzekeraars voor de SchadeApp te kunnen winnen. “Niet in de laatste doordat onze SchadeApp in tegenstelling tot sommige andere apps inmiddels in de praktijk  heeft bewezen goed te werken.”

Werkwijze app

Hoe werkt de app? “Hulscher: “Het is te vergelijken met de invulling van het papieren schadeformulier met als belangrijk verschil dat beide bij een aanrijding betrokken partijen de gevraagde informatie op één smartphone invullen. Met behulp van een SMS code die je ontvangt vanuit de app kun je een digitale handtekening zetten, wat essentieel is voor de rechtsgeldigheid van de schademelding. Eenmaal thuis aangekomen kan de informatie worden aangevuld met bijvoorbeeld foto’s van de beschadiging en/of van de verkeerssituatie op de schadelocatie waarna alles kan worden verzonden naar de betrokken verzekeraars.”

“Het grote voordeel van onze app is dat deze zo is ontwikkeld dat de informatie één op één kan worden doorgestuurd naar de administratie- of schadesystemen van alle verzekeraars in binnen- en buitenland, waardoor het dubbel invoeren van de gegevens niet nodig is”, vult Van Galen aan. Robin Hiert wijst op een ander voordeel.” Doordat de SchadeApp alle Europese verzekeraars bevat kan deze ook worden gebruikt wanneer er sprake is van een schade met een in het buitenland verzekerd voertuig, zowel in Nederland als elders in Europa. Bovendien is de SchadeApp beschikbaar in het Engels, Duits, Pools en Turks en binnenkort ook in het Frans. Dat is een van de grote voordelen van de SchadeApp ten opzichte van de vergelijkbare apps van andere aanbieders.”

Positief ontvangen

Volgens de drie wordt de SchadeApp  van meet af aan goed ontvangen bij de gebruikers. Zij vinden de app vooral praktisch en gebruikersvriendelijk en bovendien wordt de helpdesk op prijs gesteld . Ook is de SchadeApp als een van de beste naar voren gekomen uit een recent vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond. Zoals ook vele leasemaatschappijen ervaren levert de app door de directe koppelingsmogelijkheden naar hun administraties hen niet alleen goodwill van hun klanten op maar ook tal van efficiencyvoordelen. Bovendien kan door de automatische schadesturing naar geselecteerde schadeherstelbedrijven ook nog eens  een besparing op de uiteindelijke totale schadelast worden gerealiseerd. “We zijn ervan overtuigd dat wij dezelfde voordelen ook kunnen bieden ook verzekeraars.”

Voor meer info:www.schadeapp.nl