NIVRE presenteert toekomstvisie : Meer zichtbaar worden als baken én dé marktautoriteit op schadegebied

Gezien, erkend en herkend worden als dé onafhankelijke marktautoriteit op schadegebied, een betere klantbeleving en meer aanwas van jonge professionals. Dat is waar de NIVRE en de ingeschrevenen in het NIVRE-Register over vijf jaar willen staan. Die toekomstbestendige visie, missie en speerpunten, die voortvloeien uit het project ‘Samen naar de Toekomst’, gebaseerd op een uitgebreide marktinventarisatie, lichten  de bestuursleden Hans de Hoog (voorzitter), Francie Peters (plaatsvervangend voorzitter en portefeuillehouder PE Seminars) en Jeroen Fröhlich (bestuurslid) toe in een interview in de eind vorige week verschenen nieuwe editie van Risk & Business Magazine

Over de reden van de marktinventarisatie zegt De Hoog daarover: “Wij durven als bestuur te stellen dat we het als NIVRE  op het gebied van de kwaliteit en deskundigheid goed doen. Maar het is nóg belangrijker te weten wat dé markt – ingeschrevenen in het Register, hun werkgevers en onze opdrachtgevers en ketenpartners – daarvan vinden. Bovendien is de samenleving sterk aan verandering onderhevig en ziet de toekomst erover 5 tot 10 jaar ongetwijfeld anders uit dan nu en daarmee ook datgene wat opdrachtgevers en hun klanten van een schade-expert verwachten. Daarom was het nodig door een onafhankelijke partij een onderzoek uit te laten voeren naar hoe we ervoor staan maar vooral ook hoe men aankijkt tegen het NIVRE, onze rol in de markt en onze activiteiten.”

Op de vraag wat in hun ogen de belangrijkste uitkomsten uit de marktinventarisatie zijn, antwoordt Fröhlich: “Dat is onder meer de bevestiging van de rol en kernactiviteit van het NIVRE: ‘Het borgen van kwaliteit en integriteit in de schade-expertise’. Dat wordt zowel door onze achterban als onze ketenpartners overduidelijk herkend en erkend en daarmee geven zij in feite aan dat het NIVRE ook in de toekomst bestaansrecht heeft als baken én maatstaf voor deskundigheid op het gebied van schade-expertise. Dat is natuurlijk een prettige constatering.  Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de schade-expertisebehoefte van morgen zullen echter tal van zaken moeten veranderen en anders ingevuld moeten worden. Dat is een andere cruciale conclusie uit het marktonderzoek.”

Drietal pijlers

Om de nieuwe doelstellingen te kunnen verwezenlijken noemen de drie NIVRE-bestuursleden met name een drietal zaken waaraan verder moet worden gewerkt.: “Dat is en blijft in de eerste plaats onze kernactiviteit: het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van experts in een veranderende markt. Daarnaast is het zaak te blijven bouwen aan vertrouwen bij alle betrokken partijen, van achterban en hun werkgevers tot opdrachtgevers en andere ketenpartners en hun klanten. En last but not least een duidelijke, meer actieve externe representatie en lobby naar buiten toe. We moeten als NIVRE nóg meer zichtbaar worden in de markt.”

Stip aan de horizon

Waar willen jullie uiteindelijk naar toe met het NIVRE en over een jaar of vijf staan? Fröhlich licht toe: “Ons ultieme doel is dat we worden ervaren als een deskundige en objectief baken waarin gedupeerden en opdrachtgevers het volste vertrouwen hebben in een goede, eerlijke schaderegeling. Dat zowel op verjaardagen als professioneel men ervan doordrongen is dat  de NIVRE-expert de man of vrouw is die je helpt op het moment dat het er toe doet; bij schade. Het door ons neergelegde kwaliteitsniveau moet dé meetlat zijn waar alles langs wordt gelegd.”

Francie sluit zich daarbij volmondig aan. “Experts worden soms nog steeds gezien als verlengstuk van óf de verzekeraar óf de belangenbehartiger, terwijl zij daarin juist een objectieve positie innemen. Ook dat is iets wat we nóg nadrukkelijker zullen moeten uitdragen. Zo ook het belang van de menselijke maat dat wij inbrengen in het schaderegelingsproces, een niet te onderschatten aspect. Op onze online presentatie van ‘Samen naar de toekomst’ hebben wij vanuit de achterban veel positieve reacties gehad op het aankaarten hiervan.”

Hans wijst daarnaast op het risico van het vergrijzend expertisekorps. Ook op dat gebied is een meer naar buiten gerichte opstelling van het allergrootste belang om jongeren en andere potentials meer bekend te maken met het expertisevak. We hebben immers veel te bieden: boeiend, afwisselend en dynamisch werk dat ertoe doet. Niet in de laatste plaats doordat we gedupeerden na een schade bij de hand nemen om hen snel weer terug te brengen in de situatie van ervoor. De NIVRE-experts helpen mensen en bedrijven om levens, huizen en bedrijfsactiviteiten na een schadegebeurtenis op orde te brengen”

Het volledige interview vindt u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/02/RB-1_2021.pdf

Bij de foto: De NIVRE-bestuursleden Hans de Hoog, Francie Peters en Jeroen Fröhlich tijdens de presentatie van ‘Samen naar de toekomst’